Dnia 16 marca 2011, o godzinie 18:30 odby?o si? w sali „na dole” na Dorset Street spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów rocznicy 10 kwietnia.

Na spotkaniu przedstawiona zosta?a relacja z pierwszego spotkania organizacyjnego z niedzieli 13 kwietnia, które odby?o si? w hotelu Burlington w sk?adzie: Grzegorz Dawidowski, Bart?omiej Bru?ewicz, Martin Reynolds, Eryk Kozie? , Aneta Antczak i Zofia Koz?owska.

Przekazana zosta?a informacja o wsparciu naszej inicjatywy przez polonijne media, min: Kurier Polski, Nasz G?os, Polska Gazeta, Radio Near.

Przewodnicz?cy Irish Polish Society, Pan Martin Reynolds, zapewni? o wsparciu inicjatywy autorytetem najstarszej polonijnej organizacji.

Powo?any zosta? zarz?d Komitetu organizacyjnego obchodów w sk?adzie: Grzegorz Dawidowski, Bart?omiej Bru?ewicz, Krzysztof Ki?drowski, Eryk Kozie? , Anna Miko?ajczyk i Zofia Koz?owska.

Na Przewodnicz?c? Zarz?du powo?ano Pani? Zofi? Koz?owsk?, a na sekretarzy: Pana Eryka Kozie? i Pani? Ann? Miko?ajczyk.

Komitet ustali?, ?e liczba cz?onków Komitetu jest otwarta i mog? do niego by? powo?ane kolejne osoby.

Kolejne spotkania Komitetu zaplanowano na pi?tek 18 marca o godzinie 20 i niedziel? 20 marca równie? o godzinie 20, spotkanie pod ko?cio?em St Saviour’s. Pan Grzegorz Dawidowski i Pani Zofia Koz?owska z góry przepraszaj? za nieobecno?? w pi?tek -nie pozwalaj? obowi?zki zawodowe.

Tematem najbli?szych spotka? b?dzie 1) tre?? pisma skierowanego do Ambasady RP w zwi?zku z planowanymi obchodami 2) pomys?y organizacyjne obchodów w bardziej szczegó?owym wymiarze (formu?a nabo?e?stwa, ew. Marsz Pami?ci, etc.).

Serdecznie wszystkich zapraszamy – na spotkania organizacyjne i do w??czenia si? w organizacj? obchodów.

Zofia Koz?owska

Share