Priorytetem parasolPARASOL jest indywidualne podej?cie do ka?dej z przychodz?cych do nas osób. Szacunek, atmosfera zaufania  i poczucie bezpiecze?stwa stanowi? dla nas baz? do nawi?zania  skutecznej relacji terapeutycznej.

?wiadczymy us?ugi psychologiczne w j?zyku polskim i angielskim adresowane  do osób indywidualnych, par oraz rodzin.

Psychologowie centrum s?u?? fachow? pomoc? w nast?puj?cym zakresie:

·        utrata bliskiej osoby

·       trudno?ci w relacjach

·        kryzysy ma??e?skie i rodzinne

·        zaburzenia l?kowe i depresyjne

·        obni?enie lub hu?tawki nastroju

·        trudno?ci w podejmowaniu decyzji

·        trudno?ci w radzeniu sobie ze stresem

·        poczucie osamotnienia, problemy adaptacyjne

·        zaburzenia seksualne

·        zaburzenia od?ywiania

·        do?wiadczenia przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej

·        terapia DDA

Centrum Pomocy Psychologicznej „Parasol” istnieje od maja 2008r.

Obecna lokalizacja centrum umo?liwia ?atwy dost?p ?rodkami komunikacji miejskiej (autobusy, Luas, Dart). Klienci podró?uj?cy w?asnym samochodem  mog? skorzysta? z  miejsc parkingowych umiejscowionych przed budynkiem.

adres: 35 FITZWILLIAM PLACE, DUBLIN 2

telefon:  0866693094 / 0872172793 / 0858375461

e-mail : cpp.parasol@gmail.com

web: www.parasol-centre.com

KONIECZNE WCZE?NIEJSZE UMÓWIENIE TERMINU


Share