Sukces ma wielu ojców czyli Play Poland – Irish Polish Film Project na platformie FUNDit

Play Poland- Irish Polish Film Project to wyj?tkowe wydarzenie filmowe promuj?ce niezale?ne produkcje polskie jak i irlandzkie. B?dzie mia? on miejsce w lipcu 2011 w Dublinie. Jest to platforma dla profesjonalnych jak i pocz?tkuj?cych filmowców i animatorów oraz dla mi?o?ników kina zafascynowanych tajemnicami srebrnego ekranu. Stanowi on cz??? najwi?kszego mobilnego festiwalu, Play Poland, który wspiera polsk? kinematografi?. Odb?dzie si? ona na mi?dzy majem i wrze?niem 2011 obejmuj?c zasi?giem Wielk? Brytani? i Irlandi?.

Dubli?ska edycja to mozaika filmów d?ugo- i krótkometra?owych, animacji jak i spotka? z uznanymi postaciami kina irlandzkiego, w tym równie? spod znaku orla. W?ród go?ci znajd? si? animator i filmowiec Steve Woods, wspó?twórca Crewger Film Community Brendan Phelan, przedstawiciel Pegbar Animation Network Dan Spencer, polska animatorka i grafik Aga Grandowicz oraz dyrektor Underground Cinema Dave Byrne. Ka?dy dzie? wype?ni? bloki shortow i produkcji animowanych, pe?ne metra?e, wystawy plakatowe oraz panele dyskusyjne. Wieczory up?yn? w towarzystwie cz?onków 3EPKANO tworz?cych do projekcji Shane McKenna oraz eksperymentalnego Dj-skiego duetu Aoife Nic Canna i Jerzego Bugno.

Ben Hennessy, jeden z za?o?ycieli Pegbar, bardzo chwali pomys? festiwalu:
Brakuje przestrzeni, gdzie twórcy z ro?nych krajów mogliby si? spotka? z lokalnymi filmowcami. Najbardziej odczuwaj? to m?odzi arty?ci, którzy dopiero zaczynaj? si? kszta?ci?. Co wi?cej, projekt festiwalu jest jednym z pierwszych, które zago?ci?y na FUNDit, fund-raisingowej platformie. Jest to ?wietny sposób, aby zach?ci? ludzi do aktywnego uczestnictwa w inicjowaniu zjawisk kulturalnych, gdzie ich finansowe wsparcie i zaanga?owanie jest docenione i nagrodzone. Wierzymy, ze festiwal wspomo?e nasz? misj? ??czenia m?odych ludzi z osobami o uformowanej reputacji w ?rodowisku.

Informacje na temat Play Poland wraz z drabinka nagród i dotacji s? dost?pne na on www.fundit.ie i www.mosaicartsmovement/playpoland.ie. Projekt mo?na dofinansowywa? do 1 maja.

Kontakt:
Anna Po?pieszy?ska
Email: mosaicartsmovement@gmail.com
Phone: 0851045317

Play Poland- Irish Polish Film Project organizuje Mosaic Arts Movement.

Mosaic Arts Movement to niezale?ny kolektyw skupiaj?cy m?odych ludzi, którzy pragn? wzbogaci? irlandzk? scen? kulturaln? przez organizacje licznych inter-kulturalnych projektów. W?ród ich osi?gni?? mo?na odnale?? audycje radiowe, koncerty, filmy oraz wydarzenia charytatywne. W kwietniu 2010, grupa go?ci?a dubli?sk? edycj? Rock by Night, mi?dzynarodowego festiwalu rockowego z pó?fina?ami w Edynburgu(UK) oraz fina?ami w Zielonej Górze. W 2011, po raz kolejny zasili?a szeregi WOSP Dublin, organizuj?c 5 Fina? WOSP w Zielonej Stolicy. Wydarzenie charytatywne obj??o the Living Room, Fibber Magees oraz Murray’s przyci?gaj?c ponad 5 tys ludzi.

Forum Polonia wspiera Play Poland- Irish Polish Film Project.

Anna Po?pieszy?ska jest cz?onkini? Grupy Steruj?cej Forum Polonia.

Share