Witam, Organizuj? wypraw? do Polski maj?c? na celu zbli?enie i poznanie obyczajowo?ci i kultury Polaków, ich ?yciowych dróg ,a tak?e motywów którymi si? kierowali st?paj?c po nich. Wp?yw jaki mia?y te i wiele i innych nieznanych czynników na kszta?t i poczucie naszego obecnego miejsca i stanowiska jakie zajmujemy w stosunku do naszych poczyna? i zastanej b?d? kreowanej rzeczywisto?ci. Projekt dotyczy ewoluacji spo?eczno-kulturowej ,której poznanie zainicjowa? Mark O’Shea, fotograf, student I.A.D.T w Dun Laoghaire ,Co Dublin. Niezale?nie podj?? on temat Polskiej spo?eczno?ci w Irlandii ponad 4 lata temu. Odt?d odkrywanie Polaków ?yj?cych w Irlandii dokumentuje fotografi?. Zainteresowanie przeze? kultur? Polonii zaowocowa?o podró?? w 2007 roku . W zwi?zku z kolejn? ,poszukuje tak?e Polaków mieszkaj?cych w Irlandii, a którzy powrócili do kraju lub te? otarli si? o zielona wysp? odbijaj?c swój znak warto?ci na jej skale. Wyjazd zaplanowa? na stycze? 2010 r. By?by wdzi?czny za pomoc je?eli chcesz podzieli? si? do?wiadczeniem naszej polsko-irlandzkiej rzeczywisto?ci. Z przyjemno?ci? przyjm? Twoj? odpowied? i zorganizuj? spotkanie rzucaj?c wi?cej ?wiat?a na podj?t? wspó?prac?. Pozdrawiam ?ycz?c pi?knego, ciep?ego Nowego Roku Marta Olub Mail : markoshea.ip@gmail.com Tel. : +353 0876962298

Share