W poniedzia?ek 18 maja b.r., mia?o miejsce pierwsze oficjalne spotkanie cz?onków i sympatyków Stowarzyszenia MyCork z przedstawicielami scholi dzia?aj?cej przy „polskim” ko?ciele. Tematem spotkania by?o omówienie wspó?pracy przy organizacji w Cork „Dni Chrze?cija?stwa”.

Stowarzyszenie MyCork jest organizacj? ?wieck?, ale otwart? na wspó?prac? z ró?nymi ?rodowiskami. W szczególno?ci chcemy wpiera? ró?nego rodzaju inicjatywy aktywnej cz??ci Polonii w Cork. Je?eli kto? chce zrobi? co? spo?ecznie dla innych – zawsze mo?e liczy? na nasz? pomoc.

Na spotkaniu – pierwszym oficjalnym, poprzedzonym wcze?niejszym na którym poznali?my si? i wymienili?my kontakty, omówili?my warunki i zakres wzajemnej wspó?pracy przy organizacji w Cork „Dni Chrze?cija?stwa”.

Wst?pny plan przewiduje, ?e „Dni Chrze?cija?stwa” odb?d? si? w dniach 26 – 28 czerwca b.r. Przewidziano m.in. spotkanie z dr Marcinem Lisakiem, autorem ksi??ki: „Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta”, przedstawienie teatralne oraz koncerty muzyczne.

Share