Mówi, ?e ?ycie jest dane, a nie zadane, ?e mo?na je dowolnie kszta?towa?. ?e powinni?my si? uczy? i uczy? zmienia?. Ewa Woydy??o, doktor psychologii, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.

Studiowa?a najpierw fizyk?, potem histori? sztuki w Poznaniu oraz dziennikarstwo w Warszawie. Po studiach pracowa?a w Muzeum Narodowym, CAF, KAW i w „Kobiecie i ?yciu”. W 1985 roku Ewa Woydy??o wraz z m??em Wiktorem Osiaty?skim i córkami po raz kolejny znalaz?a si? w Ameryce. W?a?nie wtedy postanowi?a ca?kowicie zmieni? swoje ?ycie. Kiedy m?? wyk?ada? na uniwersytecie, a dzieci by?y w szkole, dla zabicia czasu zapisa?a si? na zaj?cia z psychologii. W wieku 45 lat zosta?a studentk? Antioch University w Los Angeles. Psychologia szybko j? wci?gn??a, za? Ameryka nauczy?a, ?e na nauk? nigdy nie jest za pó?no.

Dzi? Ewa Woydy??o zajmuje si? leczeniem uzale?nie? jako psychoterapeutka w O?rodku Terapii Uzale?nie? Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jej dzie?em jest rozpowszechnienie w Polsce leczenia wed?ug tzw. modelu Minnesota, opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Autorka felietonów w „Twoim Stylu” oraz ksi??ek m.in.: „Zaproszenie do ?ycia”, „Podnie? g?ow?”, „W zgodzie ze sob?”, „Pocz?tek drogi”, „Aby wybaczy?”, „Wyzdrowie? z uzale?nienia”, „Sekrety kobiet”. T?umaczy w nich, ?e trzeba wybacza? i oczekiwa?, ??da? i nazywa? rzeczy po imieniu, by? sob? bez strachu przed cudz? ocen?. Za osi?gni?cia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzale?nie? otrzyma?a Medal ?w. Jerzego, za prac? z uzale?nionymi w wi?zieniach – odznaczenie Ministra Sprawiedliwo?ci.

Przyjaciele mówi? o niej, ?e najbardziej ze wszystkiego nie lubi bezczynno?ci. Nie toleruje bylejako?ci, jest nies?ychanie zorganizowana i… uwielbia sta? w korkach. Bo kiedy inni si? denerwuj?, ona w??cza kaset? i uczy si? niemieckiego. Królowa kortów tenisowych oraz bywalczyni filharmonii (najlepiej trzy razy w tygodniu). O swojej roli psychologa mówi tak: „Psycholog nie potrafi poradzi?, jak ?y?. Ale mo?e przystawi? lustro, w którym kto? zobaczy to, co jest w nim dobre i to, co z?e. I to pomo?e mu wybra? swoj? drog?”.

Zapraszamy na spotkanie z Ew? Woydy??o:
18 pa?dziernika (sobota) o godz. 19.00
IBOA House: The Banker’s Club, Stephen Street Upper, Dublin 8

Share