[lang_pl]Mówi o sobie, ?e ma tyle si?y, ile ka?dy przeci?tny cz?owiek. A jego bohaterowie, cho? zwyczajni, s? lud?mi niezwyk?ymi. Maj? ponadludzk? si??. Wojciech Tochman, jeden z najciekawszych polskich reporterów m?odego pokolenia, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.

Tochman debiutowa? jeszcze w liceum reporta?em o szkolnej szatni na ?amach m?odzie?owego tygodnika „Na prze?aj”. W 1990 roku zwi?za? si? z „Gazet? Wyborcz?”. W ci?gu blisko dwudziestoletniej pracy reporterskiej wyda? „Schodów si? nie pali” (2000, wyd. 2 – 2006), „Jakby? kamie? jad?a” (2002 i 2005, wyd. 3 – 2008), „Córe?k?” (2005) i „W?ciek?ego psa” (2007). Reporta?e Tochmana zosta?y uznane przez krytyków za najlepsze spo?ród drukowanych w polskiej prasie w latach 90. Za? w 1998 r. czytelnicy „Gazety Wyborczej” wybrali go Reporterem Roku. Tochman by? tak?e dwukrotnym finalist? Nagrody Literackiej Nike oraz laureatem Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi??ki. Jego ksi??ki t?umaczone s? m.in. na angielski, francuski, niderlandzki, fi?ski, rosyjski i bo?niacki. Od wielu lat zajmuje si? tak?e poszukiwaniem ludzi zaginionych. W 1999 roku stworzy? i prowadzi Centrum Poszukiwa? ITAKA. Widzowie TVP1 zapami?tali go tak?e jako gospodarza programu po?wi?conego osobom zaginionym „Ktokolwiek widzia?, ktokolwiek wie”.

J?zyk Tochmana jest oszcz?dny, sugestywny i tak precyzyjny, ?e mo?na powiedzie?, i? pisze ?yletk?. Chce, aby czytelnicy cho? na chwil? weszli w skór? bohatera. ?eby poczuli na w?asnej skórze strach, ból i upokorzenie. Pisze o okrucie?stwach wojny w Bo?ni („Jakby? kamie? jad?a”), o bezbronnych dziewczynach, którymi handluje si? w Berlinie (w: „Schodów si? nie pali”), m?odym ksi?dzu homoseksuali?cie zaka?onym wirusem HIV („W?ciek?y pies”). Ka?e nam szeroko otworzy? oczy i patrze? z uwag? na to, czego na co dzie? widzie? nie chcemy. Ka?e nam patrze? na samych siebie.

Zapraszamy na spotkanie z Wojciechem Tochmanem:
27 wrze?nia 2008 r. (sobota) o godz. 19.00
The Banker’s Club, Stephen Street Upper, Dublin 8
[/lang_pl]

[lang_en]
He says that he is as strong as any other man, but his characters, though ordinary, are unusual; the strongest kind of men, Born in 1969 in Krakow, Wojciech Tochman is an award-winning reporter and writer.

With his book „Like Eating A Stone”, Tochman became a finalist for the Nike Polish Literary Prize and for the Prix Témoin du Monde, awarded by Radio France International. This book is a powerful, disturbing account of the Bosnian experience told uniquely from the point of view of civilian victims, mainly women involved in the conflict. One of the main characters is a female forensic anthropologist, who collects and identifies human remains. The book follows a few women as they travel through the post-war landscape (from mass graves, to their old, now abandoned houses) and visit the scenes of their loss: a hall where the clothing of victims is displayed; an underground cave with its pale jumble of bones; a camp for homeless refugees; a city now abandoned to the ghosts of painful memories; a funeral service where a family finally says goodbye. This book is written in the style of a minimal reportage, where the author doesn’t interfere but allows his subjects to speak. Like Eating a Stone by Wojciech Tochman, translated from Polish into English by Antonia Lloyd-Jones, was published by Portobello Books, March 2008.

Wojciech’s other achievements include, the establishment of a missing persons organisation in his native Poland, while he is also author of two previous books: One Doesn’t Burn the Stones and Daughter. Renowned as one of the best and most interesting Polish reporters, Wojciech Tochman, is the next guest of „Va banque Talks” – meetings organised by the Consular Section of the Polish Embassy in Dublin and in association with Bank of Ireland.

Date: 27th September 2008 (Saturday) @ 7pm.
Venue: IBOA House: The Banker’s Club, Stephen Street Upper, Dublin 8
Admission: Free

Please note: An English translator will be in attendance at this meeting.[/lang_en]

Share