Business Forum Ireland to cykl seminariów i warsztatów, skierowanych do przedstawicieli mniejszo?ci etnicznych, zainteresowanych otwarciem, prowadzeniem oraz rozwijaniem w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej w Irlandii.

III edycja Business Forum zapewnia szereg praktycznych wskazówek z zakresu ksi?gowo?ci oraz podatków dla ma?ych firm, prawnych form dzia?alno?ci gospodarczej, reklamy i marketingu on-line, dost?pnych grantów oraz form wsparcia dla nowych firm (tzw. start-ups). Nasi doradcy przedstawi? równie? rozwi?zania dla osób bezrobotnych, zainteresowanych powrotem na rynek pracy poprzez samozatrudnienie.

W raporcie opublikowany w ubieg?ym roku na temat przedsi?biorczo?ci w?ród mniejszo?ci etnicznych w Dublinie, stypendysta Fundacji Fullbrighta dr Jack Pinkowski napisa?: „Stolica Irlandii ma szans? sta? si? liderem rozwoju ekonomicznego oraz motorem nap?dzaj?cym  wyj?cie z recesji poprzez rozwój przedsi?biorczo?ci. Kluczowym w tym procesie jest, by zach?ci? emigrantów do tworzenia i prowadzenia ich w?asnych firm” – napisano w raporcie.

Seminarium START ME UP! odb?dzie si? jako cz??? festiwalu Innovation Week (11-21 listopada).

Program seminarium:

  • Prowadzenie firmy w Irlandii – wyzwania, mo?liwo?ci, organizacje oraz formy wsparcia;
  • Ksi?gowo?? oraz podatki
  • Business Plan
  • Przedsi?biorczo?? i samozatrudnienie. Dofinansowanie dla nowych firm
  • Reklama oraz marketing on-line

III edycja Business Forum dla przedsi?biorców w Irlandii

Sobota, 13 Listopada, godz. 11-15.30, Dublin

Wi?cej informacji oraz zapisy: www.BusinessForumIreland.com

Kontakt: BusinessForumIreland@gmail.com, Anna 085-154-1454

Partnerzy projektu: Germain & Associates, First Step Microfinance, Innovation Dublin,  Forum Polonia, Mad Art Studio, Ryanair

Media: Polski Express Magazine, nadajemy.iegazeta.ie, Nasha Gazeta, Lietuvis, Sveiks, Metro Eireann, Engage Your Mind @ Dublin City FM

Share