Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

9. pa?dziernika w Rezydencji Pana Ambasadora w Irlandii odby?o si? spotkanie z mediami polonijnymi, w którym wzi??y udzia? równie? osoby dzia?aj?ce na Forum Polonia, m.in. Marcin Klinkosz z Naszego G?osu, Filip Dawidzi?ski prowadz?cy podcast Nie tylko Dla Or?ów oraz Emilia Marchelewska wspó?pracuj?ca m.in. z Polskim Heraldem.

Emilia na spotkaniu przedstawi?a najwa?niejsze informacje dot. wyborów lokalnych w Irlandii oraz wymogu rejestracji w rejestrze wyborców. Opowiedzia?a te? o dzia?aniach podj?tych przez Forum Polonia w ramach Projektu Obywatelskiego G?osuj? w Irlandii – strona internetowa, logo, sesje informacyjne i wi?cej.

Ambasador Szumowski podkre?la, ?e wybory lokalne„to dla nas rodzaj egzaminu, na ile jeste?my Europejczykami oraz na ile traktujemy Irlandczyków, tak jak chcieliby?my aby oni nas traktowali, czyli podmiotowo, a nie tylko jako pracownicy. Poka?my, ?e Polacy, to nie tylko milcz?cy twór, ale ?e chcemy by? równie? wspó?gospodarzami ulicy, osiedla, gdzie mieszkamy. Dlatego warto po?? na wybory”.

Pe?n? g?osow? relacj? ze spotkania mo?na pobra? ze strony www.nietylkodlaorlow.com.

Share