Zdrowie bez wzgl?du na pochodzenie

Ethnic Minorities Health Forum

O zdrowiu, dost?pie do ?wiadcze? medycznych oraz trudno?ciach z pozyskiwaniem niektórych ?wiadcze? socjalnych mówiono podczas obrad II Ethnic Minorities Health Forum (EMHF). W obradach grupy doradczej nie zabrak?o przedstawicielem polonii. O zagadnieniach, z jakimi najcz??ciej spotykaj? si? przedstawiciele polskiej spo?eczno?ci w Irlandii, mówi?a Anna Pa?, reprezentuj?ca Forum Polonia, oraz Kasia Wodniak z Centrum Informacji Spo?ecznej i Prawnej w Dublinie.

Ethnic Minorities Health Forum zosta?o powo?ane w 2002 roku. Celem Forum jest identyfikowanie oraz podejmowanie dzia?a? w zakresie kwestii zdrowotnych, dotykaj?cych cz?onków mniejszo?ci narodowych w Irlandii. Forum funkcjonuje na zasadzie regularnych spotka? oraz dyskusji, z których wnioski s?u?? za podstaw? raportów i rekomendacji, przekazywanych do HSE oraz innych agencji i departamentów, zajmuj?cych si? sprawami zdrowia i dost?pu do ?wiadcze? medycznych przez imigrantów. Obrady II Forum odby?y si? 12 maja 2010.

Ethnic Minorities Health Forum jest inicjatyw?, koordynowan? przez Cairde – centrum informacji i poradnictwa za zakresie zdrowia.

Podczas spotkania dyskutowano szereg spraw, zwi?zanych ze zdrowiem i dost?pem do ?wiadcze? medycznych przez migrantów. Cz?onkowie Forum uczestniczyli równie? w praktycznym szkoleniu w zakresie aplikowania oraz procedur odwo?awczych zwi?zanych z pozyskiwaniem Medical /GP Card.

Interesuj?c? inicjatyw?, o której opowiadano podczas Forum, jest uruchomienie oddzia?u interwencji chirurgicznej na Smithfield. Przychodnia Mater Smithfield Rapid Injury Clinic (The Forge, Smithfield Market, D7, tel: 01-657 9000) spe?nia funkcje “ostrego dy?uru” w przypadku k?opotów zdrowotnych wymagaj?cych szybkiego reagowania (z?amania, st?uczenia, uszkodzenia oka i ucha, zatrucia, krwawienia, rany, wypadki, u??dlenia, oparzenia etc.). W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci szpitali, czas oczekiwania na wizyt? trwa ok. 1-2 godziny. Koszt: bezp?atne dla posiadaczy Medical / GP Card; dla pozosta?ych pacjentów: 100 euro.

W?ród poruszonych spraw, znalaz?y si? m.in. :
 • brak dostatecznej informacji o dost?pnych ?wiadczeniach medycznych;
 • pow?ci?gliwo?? w korzystaniu z us?ug, powodowana barierami kulturowymi, brakiem znajomo?ci j?zyka angielskiego, strachem, niewiedz?, wstydem;
 • brak wiedzy ze strony spo?eczno?ci, jak i organizacji oraz dzia?aczy spo?ecznych w zakresie dzia?alno?ci i serwisów, prowadzonych przez wszelakie organizacje; brak wymiany informacji, brak systemu wspó?pracy i odsy?ania potrzebuj?cych do w?a?ciwych agencji/organizacji
 • przeszkody j?zykowe i brak t?umacze?
 • brak skoordynowanego dzia?ania na poziomie wielu grup/spo?eczno?ci/organizacji, które pomog?yby szerzej udokumentowa? powtarzaj?ce si? problemy i wspólnie dzia?a? ku poprawie sytuacji;
 • potrzeba dokumentowania poszczególnych problemów, tzw. Case studies – by tym efektywniej lobbowa? na rzecz zmiany obecnych zasad i uprawnie?;
 • brak zrozumienia ze strony migrantów w zakresie funkcjonowania irlandzkiej s?u?by zdrowia;
 • trudno?ci z dost?pem do lekarzy GP w niektórych regionach przez pacjentów posiadaj?cych karty medyczne; problem przepe?nionych list pacjentów;
 • brak udokumentowanej historii choroby pacjenta, zwi?zany z barkiem/cz?stymi zmianami lekarza GP
Proponowane rozwi?zania:
 • zach?canie organizacji do dzielenia si? informacjami o prowadzonych przez siebie projektach i us?ugach – czy to za po?rednictwem dystrybucji ulotek, banerów, linków, jak równie? poprzez (propozycja) zgrupowanie tych informacji na wspólnej stronie www (EMHF.ie)
 • zbadanie sytuacji i potrzeb cz?onków poszczególnych spo?eczno?ci – poprzez wspó?prac? z lokalnymi liderami, przywódcami religijnymi, pracownikami spo?ecznymi;
 • wykorzystanie programu w News Talk celem nag?o?nienia ww kwestii oraz zwi?kszania ?wiadomo?ci opinii publicznej w zakresie potrzeb i spraw migrantów;
 • zaanga?owanie poszczególnych organizacji w dostarczanie i dzielenie si? informacjami z cz?onkami ich spo?eczno?ci;
 • wspólne wypracowanie przez organizacje wizji zdrowia migrantów (zdrowie rozumiane nie tylko jako leczenie chorób, ale równie? jako prewencja, plus kwestie zdrowia psychicznego);
 • wyja?nienie spo?eczno?ci roli lekarza GP jako najwa?niejszego punktu kontaktu ws. zdrowia;
 • zach?canie irlandzkich lekarzy do poszerzania swojej wiedzy z zakresu spraw zdrowotnych, typowych dla pewnych grup migrantów (np. FGM – rytualne obrzezania kobiet);
 • zach?canie migrantów do wyboru jednego lekarza rodzinnego GP, co pozwoli?oby zachowa? ci?g?o?? historii choroby; w przypadku trudno?ci z dost?pem do lekarza GP, zaleca si? kontakt z HSE, które powinno wskaza? lekarza w najbli?szej okolicy;
 • akcja edukacyjna w?ród migrantów, z wykorzystaniem ulotek rozdawanych na ulicy / dystrybuowanych do gospodarstw domowych;
 • ka?da organizacja przygotuje na kolejne spotkanie krótk? notk?, opisuj?c? dzia?alno?? oraz dostarczy ulotki na swój temat;
 • wykorzystanie internetu do powy?szych celów, dystrybucja newslettera
Kontakt:

Wszyscy zainteresowani udzia?em w pracach Forum oraz pozyskaniem informacji w zakresie usprawnienia dost?pu do ?wiadcze? medycznych przez cz?onków Waszych organizacji, s? jak najmilej widziani. Kontakt: 01-8552111 lub email: healthworker3@cairde.ie

Share

Spotkanie z HSE

CairdeWe wtorek 3 marca, 2009 pracownicy Cairde – organizacji zdrowia mniejszo?ci etnicznych w Irlandii oraz Emilia Marchelewska zwi?zana z Forum Polonia, uczestnicz?ca w Forum Zdrowia Mniejszo?ci Narodowych, spotkali si? z Mary Martin, Social Inclusion Officer z HSE na Dublin North Central.

Poruszono zagadnienia dost?pu do wykwalifikowanych t?umaczy. Osoba nie mówi?ca dobrze po angielsku ma prawo do t?umacza, je?li chce korzysta? z irlandzkiej s?u?by zdrowia i pomocy spo?ecznej.

Szeroko omawiano te? kwestie równouprawnienia w korzystaniu z darmowej i refundowanej opieki zdrowotnej. Szpitale stosuj? ró?n? polityk? przyjmowania pacjentów, istnieje te? niekonsekwencja w okre?laniu „zwyk?ego obywatelstwa”.

Wiedza nt. naszych uprawnie? w zakresie dost?pu do s?u?by zdrowia jest konieczna. Zdarza si?, ?e wystawiane s? rachunki na kwoty niezgodne z naszym statusem rezydenta w Irlandii. Sprawy te nale?y wyja?nia? ze szpitalem.

Cairde kontynuuje starania, aby poprawi? jako?? dost?pu imigrantów do us?ug zdrowotnych. Mary Martin zaleca, aby na bie??co korzysta? z naszego prawa do wyra?enia opinii o us?udze / szpitalu wype?niaj?c ankiet? “your service your say”, dost?pn? w placówkach HSE, w ten sposób dajemy kierownictwu feedback i wp?ywamy na popraw? jakosci us?ug.

Przypadki, uwagi i sugestie zwi?zane z korzystaniem z irlandzkiej s?u?by zdrowia prosz? zg?asza? na info@forumpolonia.org. Raport b?dzie mo?na przedstawi? Cairde i HSE.

Share