Forum.ForumPolonia.org – Wirtualnym Miejscem Spotka? Aktywnych Polaków

WWW.FORUM.FORUMPOLONIA.ORG - Wirtualnym Miejscem Spotka? Aktywnych PolakówForum Internetowe jest nowym narz?dziem Polonii Irlandzkiej, s?u??cym sprawnemu przep?ywowi informacji i ustalaniu wspólnych stanowisk w sprawach dotycz?cych Polonii. Projekt wirtualnej platformy komunikacji ma na celu wykszta?cenie silnej i widocznej reprezentacji Polonii we wszystkich hrabstwach oraz ma pomóc dzia?aczom w nawi?zywaniu bli?szej wspó?pracy.

To jak?e potrzebne przedsi?wzi?cie powiedzie si? jedynie przy za?o?eniu, ?e osoby dzia?aj?ce lokalnie w ró?nych cz??ciach Irlandii b?d? aktywnie w nim bra? udzia? na zasadach otwarto?ci i woli wypracowywania kompromisu. Poka?my, ?e potrafimy si? zjednoczy?, ?e potrafimy stworzy? rzeczy warto?ciowe, ?e jeste?my Narodem, który ma co? do powiedzenia.

Gor?co zach?camy do szybkiej rejestracji i przes?ania opisu Pa?stwa dzia?alno?ci na info@forumpolonia.org

Zasady Uczestnictwa

Z za?o?enia dost?p b?dzie móg? uzyska? ka?dy, kto dzia?a dla dobra Polonii w Republice Irlandii.

Na forum obowi?zuje zasada jawno?ci jego Uczestników: przy rejestracji podajemy login, najlepiej w formie imi?.nazwisko, wzgl?dnie natychmiast po rejestracji uzupe?niamy dane w swoim profilu m.in. poprzez podanie swojego imienia i nazwiska. Prosimy tak?e o napisanie kilku s?ów o sobie w dziale Uczestnicy Forum.

Administrator indywidualnie udziela dost?pu do forum wszystkim nowym U?ytkownikom, dzi?ki czemu zapobiegamy rejestrowaniu si? u?ytkowników nie spe?niaj?cych okre?lonych na wst?pie kryteriów, co s?u?y podniesieniu walorów merytorycznych forum.

Osoby, które do tej pory nie bra?y udzia?u w zjazdach Forum Polonia, prosimy ?eby przed rejestracj? na forum przes?a?y na adres info@forumpolonia.org krótk? informacj? o sobie, zawieraj?c?: imi? i nazwisko oraz krótki opis dotychczasowej dzia?alno?ci. Bez tych informacji rejestracja na forum nie b?dzie mo?liwa.

Share