UCD plugs the languages gap

UCD plugs the languages gap

A conference supporting multilingual learners and literacy will take place at UCD on November 24th and 25th, 2012. The conference is organised by UCD and the Embassy of the Republic of Poland in Dublin.

This is the second annual conference of the network of Polish schools, Ireland’s biggest network of migrant-led schools.

At a time when the Department of Education and Skills in Ireland is striving to improve and increase literacy levels, all schools which support and develop the multilingual skills of their students play a vital role in this work. Among these are the growing number of migrant-led schools in Ireland as well as the many mainstream Irish schools which provide non-curricular language classes on their own initiative.

Census 2011 is testament to the huge diversity of languages spoken in Ireland: almost 10% of the population said they spoke a language at home other than English or Irish. From an economic viewpoint, there is a demonstrable need to maintain and increase this multilingualism in Ireland. Government needs to invest more in supporting and encouraging language learning from a young age.

As the first academic institution in Ireland to provide such a level of support for migrant education and integration, this conference is a demonstration of UCD’s leadership in this area and its ongoing investment in education.

Over 90 delegates are expected to attend. These include representatives from all the Polish schools in Ireland as well as the principals of the various Irish schools which already teach many different languages, e.g., Polish, Arabic, Japanese, etc.

An important discussion point will be the proposed Junior Certificate reform and the introduction of languages, such as Polish, at Junior Cert. level.

Among the speakers and experts who will attend the conference are Prof. Bairbre Redmond (UCD) who will open the conference, Prof. Sarah Smyth (Trinity College, Dublin), Prof. Hans Luschützky (University of Vienna, Austria) and Dr Agnieszka Rabiej (Jagiellonian University, Poland).

For more information contact:
Name: Niamh Nestor
Tel.: 086 3961430
Email: niamh.nestor@ucdconnect.ie, niamh.nestor@gmail.com

Share
The Children’s Rights Workshops

The Children’s Rights Workshops

 

The Children’s Rights workshops are an exploration of democracy and tolerance which will help children develop  civic participation and social responsibility.

The participants take part drama activities and learn about main principles of tolerance and justice established by Polish-Jewish children’s author and educator Janusz Korczak, whose legacy became one of the inspirations behind the 1989 UN Convention on the Rights of the Child. Korczak was one of the first children’s rights advocates. He ran a democratic orphanage, set-up the first national children’s newspaper and campaigned for children’s rights.

The workshop is created and will be performed by Janusz Flakus, a workshop facilitator and theatre maker currently based in Cork. Janusz holds a BA in Drama and Theatre Studies and German (University College Cork) and FETAC Certificate in Theatre Performance (Coláiste Stiofáin Naofa).

The exhibition “Champion of the Child: Janusz Korczak” will be displayed in the Central Library from 14th 31st October. It is organized with the help of the Polish Irish Society.

The project is developed and funded by the Polish Embassy in Dublin.

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)

The rights of the child, as stated in the UN Convention, are one of the most important factors in early childhood education. The Convention is aimed at the child, as an individual, and includes all categories of human rights: civil, political, economic, social and cultural.The idea that the rights of the child are an aspect of democratic values can be traced back to the effects of war, and to pedagogical ideas about education. Janusz Korczak showed that wars and miserable social conditions tended to have an especially damaging effect on children. His ideas of the right of the child to love and respect have had a great influence on both educational and legal issues.

Janusz Korczak Biographical Note:

Dr. Janusz Korczak, a prominent Polish-Jewish pedagogue and paediatrician, refused during what is known as the Warsaw Ghetto operation in 1942, to abandon the children of the orphanage he worked in. Instead, he accompanied the children to the Nazi extermination camp at Treblinka. Dignity of the child, children’s rights and children’s citizenship underlined the thinking of Janusz Korczak. This has become an important contribution to the Convention on the Rights of the Child proposed by Poland and adopted by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989.

 

Share

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

W sobotę dnia 19 listopada 2011 r. w Instytucjie Humanistycznym University College Dublin odbędzie się Konferencja Edukacyjna dla Nauczycieli Szkół Polonijnych pracujących w Republice Irlandii. Jest to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacja polonijną.

Oczekujemy, iż w Konferencji weźmie udział 50 delegatów, którzy wysłuchają szeregu ciekawych i   praktycznych wykładów, a także wezmą udział w forum dyskusyjnym dotyczącym pracy w szkołach polonijnych w Irlandii i na świecie.

Podczas Konferencji wykłady wygłoszą eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, będący autorytetami w dziedzinie nauczania poza granicami kraju. W Konferencji udział wezmą także: Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – Pani Aleksandra Podhorodecka, która rozpocznie dyskusję nad założeniem sieci szkół opartej na modelu brytyjskim, reprezentant Fundacji Edukacji dla Demokracji oraz Dyrektor Centrum Psychologicznego MyMind w Dublinie. Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność oświatową przeprowadzone przez ekspertów pozwoli na przybliżenie uczestnikom szeregu opcji pozyskiwania wsparcia finansowego.

Obecnie na terenie Republiki Irlandii istnieje pięć rządowych szkół polonijnych, do ktorych uczęszcza blisko 3 tys. uczniów. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie  w ostatnich latach powstało siedem szkół spolecznych, w których uczy się ponad tysiąc uczniów oraz dwie szkoły prywatne. Przeważająca część polskich dzieci, jednakże nadal pozostaje poza polonijnym systemem edukacji.

Inicjatywa zorganizowania konferencji powstała dzięki konsultacjom społecznym przeprowadzonym przez Forum Polonia w marcu 2010 roku wśród nauczycieli pracujących w szkolnictwie polonijnym na terenie Irlandii.

Zorganizowanie niniejszej Konferencji możliwe było dzięki wsparciu Wspólnoty Polskiej, Ambasady RP w Dublinie,  Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i Forum Polonia

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

Sobota, 19 Listopad 2011

Instytut Humanistyczny na University College Dublin

Kontakt do organizatorów:

Beata Molendowska: beata.molendowska@gmail.com

087-6707837

Niamh Nestor: niamh.nestor@ucdconnect.ie

086 3961430

Informacje dodatkowe:

Zakładane cele konferencji:

– podniesienie świadomości dotyczacej reformy szkolnictwa polonijnego

– zaznajomienie z nowym ujednoliconym standardem kształcenia uzupeniającego

– analiza ram programowych

– integracja środowiska nauczycieli polonijnych

– wymiana doświadczeń i informacji

–  inicjacja działań strategicznych mających na celu uświadamiania rodzicom znaczenia nauki języka polskiego

– zapoznanie uczestników z opcjami pozyskiwania wsparcia finansowego

• Na podstawie m.in. informacji zbiorczych uzyskanych z irlandzkiego Ministerstwa Edukacji i Umiejętności (Department of Education and Skills) oraz szacunków Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie opartych na konsularnych danych statystycznych szacować można, iż na terenie Republiki Irlandii przebywa w chwili obecnej ok. 15.000 polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ogromna większość z nich uczęszcza do całotygodniowych szkół irlandzkich realizując irlandzki program nauczania. Tylko ok. 20% z nich uczęszcza do sobotnio-niedzielnych szkół polskich. (źródło: Konsulat RP w Dublinie)

• W Irlandii funkcjonuje obecnie 5 Szkolnych Punktów Konsultacyjnych przy Ambasadzie RP w Dublinie, około 7 społecznych oraz 2 prywatne szkoły polonijne.  W sumie około 4.000 dzieci w systemie weekendowych szkół polonijnych.

• Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny organizuje w Domu Polskim zajęcia z języka polskiego w kilku grupach wiekowych.

• Stopień realizacji w Irlandii Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 77/486/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. dotyczącej kształcenia dzieci pracowników w krajach europejskich pozostawia dużo do życzenia. Ze względu na oszczędności w budżecie na 2011 nie przewidziano środków finansowych na jej realizację. Program uzupełniających zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci obcokrajowców również został bardzo ograniczony.

• W Irlandii brakuje programu uświadamiającego rodzicom istotną rolę dwujęzyczności w  procesie kształtowania tożsamości, integracji, zapewnienia dzieciom ciągłości świadomości społecznej, przynależności kulturowej oraz kompetencji lingwistycznych w języku angielskim.

• Nieodzownym warunkiem stawania się dwujęzycznym nie jest opanowanie języka docelowego, ale jest zachowanie i rozwój języka ojczystego. T. Skutnabb-Kangas (Bilingualism or not: The Education of Minorities. Multilingual Matters, London 1981)

• Szacuje się, że w okresie od maja 2004 r. do lipca 2007 r. na terenie Irlandii pracowało ponad 200 tysięcy Polaków (Spis Ludności z 2006 r. zarejestrował 5.900 dzieci w wieku 0-19 lat.  Według danych  Konsulatu RP w Dublinie kryzys panujący w Europie nie wpłynął na wzrost liczby powrotów Polaków do kraju. Do roku 2008 Główny Urząd Statystyczny w Polsce zarejestrował spadek w liczbie Polaków przebywajacych na terenie Wielkiej Brytanii w liczbie 40.000 i Irlandii – 20.000

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Polsko-Irlandzkie: (organizacja istnieje od 1978 roku, członek Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych), organizacja skupiającą Polaków, którzy pragną poszerzyć swoja wiedzę o Irlandii oraz Irlandczyków interesujących się Polską.  IPS jest organizacją, która aktywnie promuje kontakty i wymianę kulturalną pomiędzy Polakami i Irlandczykami.

Forum Polonia: jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczeństwa Irlandii. Forum działa jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii.

Forum Polonia jest organizacją pożytku publicznego (not-for-profit), działającą od marca 2008 roku

 

Share

Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Pathways to Work: An Employment Upgrade Training Programme for Young Immigrants jest projektem mi?dzynarodowym finansowanym przez Uni? Europejsk?, w ramach którego udzielana jest pomoc m?odym imigrantom w celu maksymalizacji ich potencja?u na zagranicznym rynku pracy.

Projekt jest finansowany przez Komisj? Europejsk? w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.

Projekt jednoczy si?y siedmiu organizacji do?wiadczonych w takich dziedzinach jak szkolenia, edukacja, komunikacja, praca na rzecz imigrantów, w celu opracowania modu?ów szkoleniowych, maj?cych zastosowanie we wszystkich pa?stwach cz?onkowskich UE.

Ogólnym celem projektu jest wspieranie m?odych imigrantów oraz polepszanie ich sytuacji na rynku pracy poprzez u?atwienie dost?pu do ró?nego rodzaju szkole?, lepszego zatrudnienia oraz budowania planu kariery zawodowej. Cel ten b?dzie realizowany poprzez:

 • wspieranie lepszego zrozumienia dla tendencji na rynku pracy oraz praw pracowniczych
 • polepszenie zdolno?ci pracowników w zakresie komunikacji mi?dzyludzkiej oraz umiej?tno?ci pracy w grupie
 • zwi?kszenie konkurencyjno?ci uczestników w zakresie ubiegania si? o prac? w sytuacji kiedy staraj? si? o ni? podobnie wykwalifikowani obywatele danego kraju, pomagaj?c im w tworzeniu elektronicznego portfolio kariery oraz efektywnego wykorzystywania narz?dzi marketingowych online
 • promowanie wiedzy w zakresie dost?pno?ci oraz mo?liwo?ci skorzystania z oferty szkoleniowej i edukacyjnej kraju przyjmuj?cego
 • dog??bne zrozumienie barier napotykanych przez m?odych imigrantów w krajach partnerskich oraz stworzenie praktycznych wskazówek w celu ich przezwyci??ania
 • przeniesienie i dostosowanie aktualnie istniej?cych zasobów szkoleniowych poprzez tworzenie nowych rozwi?za? ??cz?cych tradycyjn? nauk? i tre?ci online, przeprowadzenie testu pilota?owego na grupie docelowej w celu zapewnienia wysokiej jako?ci proponowanych rozwi?za?
 • promowanie kursu oraz rozpowszechnianie jego szerokiego zastosowania ze szczególnym uwzgl?dnieniem podmiotów spo?ecznych maj?cych kontakt z imigrantami, instytucji kszta?cenia i szkolenia zawodowego oraz innych podmiotów maj?cych potencja? do popularyzowania kursu
 • powszechne przyczynianie si? do rozwoju osobistego imigrantów i wykorzystania ich potencja?u w zwi?kszaniu ich udzia?u na rynku pracy i w gospodarce
 • rozpowszechnianie pogl?du mówi?cego o pozytywnych aspektach ró?norodno?ci kulturowej w miejscu pracy, poprawa stosunków spo?ecznych oraz integracji spo?eczno?ci poprzez u?atwienie m?odym imigrantom dost?pu do ró?nych mo?liwo?ci pozyskania zatrudnienia.
 •  

  Wiecej informacji:
  Share

  Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

  O?rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic? (dawny Zespó? Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj?cych za Granic?) wraz  z Komitetem G?ównym Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego organizuje konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?.

  Przewidziane s? dwa etapy konkursu przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych : 5-6 klasa szko?y podstawowej i 1-2 klasa gimnazjum oraz  3 klasa gimnazjum i klasy 1-3 liceum. Pierwszy etap konkursu odb?dzie si? stacjonarnie pomi?dzy 24 a 30 stycznia 2011r. w placówkach edukacyjnych w kraju pobytu uczestnika konkursu. Drugi etap przewidziany jest na 10 marca 2011 roku i odb?dzie si? on-line na platformie e-learningowej, do u?ycia której wszyscy laureaci etapu I zostan? odpowiednio przeszkoleni. Laureaci II etapu konkursu z grupy starszej zostan? zakwalifikowani do III etapu Olimpiady Polonistycznej, której fina? odb?dzie si? 5-7 kwietnia 2011roku.

  W za??czniku znajd? Pa?stwo szczegó?owe informacje na temat konkursu. Zapraszamy do zapoznania si? z regulaminem i harmonogramem konkursu oraz do rozpromowania jego idei po?ród dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?. W tym celu równie? zwracamy si? do Pa?stwa z pro?b? o wydrukowanie plakatu informacyjnego promuj?cego konkurs i umieszczenie go w miejscach widocznych dla osób, do których konkurs jest skierowany.

  Zg?oszenia uczestnictwa prosimy nadsy?a? mailowo na adres konkurs@polskaszkola.edu.pl do 20 stycznia 2011 roku.

  Szczegó?owe informacje znajduj? si? równie? na naszych stronach: www.spzg.pl i www.polskaszkola.edu.pl.

  Share