III spotkanie Forum Aktywnych Polaków

W niedziel? 29 czerwca b.r. odby?o si? III Forum Aktywnych Polaków. Spotkanie tradycyjnie ju? mia?o miejsce w Domu Polskim przy Fitzwilliam Place w Dublinie, a poprowadzi? je Pan Sebastian Widel z Irish Polish Society.

Pierwsza cz??? spotkania by?a przeznaczona na prezentacj? temat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych przedstawion? przez Pani? Hann? Dowling z Irish Polish Society.

Po prezentacji omawiane by?y aktualne dzia?ania osób i instytucji zwi?zanych z FAP. Pani Beata Molendowska omówi?a projekt MAMA, TATA & … MYSELF?, który promuje literatur? i kultur? polsk? dla dzieci i m?odzie?y w Irlandii. Wi?cej na temat akcji mo?na przeczyta? na stronie www.czytamypopolsku.pl. Z kolei Pani Emilia Marchelewska zaproponowa?a nawi?zanie wspó?pracy pomi?dzy FAP i Cairde – organizacj? dzia?aj?c? na rzecz zwalczania nierówno?ci w zakresie ochrony zdrowia w?ród spo?eczno?ci mniejszo?ci etnicznych.

W dalszej cz??ci omawiane by?y szczegó?y dotycz?ce stworzenia statutu FAP, strony interentowej oraz loga. Utworzono kilkuosobowe grupy robocze, których zadaniem jest rozbudowa strony internetowej, utworzenie statutu oraz próba opracowania loga FAP.

Kolejne spotkanie Forum Aktywnych Polaków zaplanowano po przerwie wakacyjnej, tj. 7 wrze?nia br., które poprowadzi Pani Agnieszka Krauze.

Share