W Polsce takie rzeczy si? po prostu wie – która szko?a filmowa cieszy si? renom?, gdzie wynaj?? kamer? na dzie? zdj?ciowy i jak odró?ni? agencje aktorsk? od maszynki do wy?udzania pieni?dzy. Próbuj?c swoich sil w bran?y filmowej na obczy?nie zmagamy sie z wielk? niewiadom? i szukaniem po omacku. Pomimo tego, Irlandia zdaje si? sprzyja? polskim twórcom, o czym ?wiadczy? mog? coraz liczniejsze s?owia?skie nazwiska w obsadach filmów, na wydzia?ach telewizyjnych czy na festiwalach animacji. Prób? uporz?dkowania tej rozproszonej mozaiki oraz okazj? do zapoznania si? z polskim i irlandzkim kinem niezale?nym b?dzie pierwsza edycja PLAY POLAND- Irish/Polish Film Project, który zawita do Dublina z pocz?tkiem lipca.

PLAY Poland – IPFP jest cz??ci? najwi?kszego mobilnego festiwalu na Wyspach, które promuje wspó?czesne dzie?a polskiej kinematografii. Swoim zasi?giem obejmuje Wielk? Brytani? i Irlandi?, gdzie w przeci?gu 5 miesi?cy odwiedzi on Edynburg, Dublin, Belfast, Glasgow, Liverpool, Birmingham oraz Oxford.

Dubli?ska edycja festiwalu, PLAY Poland – Irish Polish Film Project, s?u?y jako platforma informacyjno-edukacycjna dla polskich i irlandzkich filmowców oraz animatorów dzia?aj?cych w Irlandii. Program obejmuje dwuj?zyczne bloki tematyczne z shortami i animacjami, filmy pe?nometra?owe, wystawy, panele dyskusyjne oraz koncerty. Cz??? po?wi?cona tajemnicom srebrnego ekranu zago?ci w Filmbase, gdzie pojawi? si? tacy go?cie jak filmowiec Alice Lyons (The Polish Language), animator Dan Spencer (Pegbar), animator Stanis?aw Buczkowski, dyrektor artystyczny Dave Byrne (Underground Cinema), filmowiec Norah Mc Gettigan i aktorka Natalia Kostrzewa. Ukoronowaniem ka?dego dnia jest wyst?p muzyczny: Matthew Nolan, Cameron Doyle (3epkano) z go??mi tworz?cymi do obrazów Shane McKenna oraz DJ-ski duet Aoife Nic Canna i Jerzego Bugno. PLAY Poland –IPFP b?dzie równie? bawi?o si? na the Great Music Event at The Mercantile, wprowadzaj?cej festiwal w ?wiat irlandzkich sceny muzycznej.

– Nasz projekt jest unikatowy. Przede wszystkim, ma by? to platforma do spotkania i nawi?zania kontaktów pomi?dzy lud?mi, którzy zwi?zani s? w jakikolwiek sposób ze sztuk? filmow?. Mog? to by? zarówno animatorzy kultury, staraj?cy si? o granty z Arts Council, mog? to by? studenci lokalnych szkol filmowych, ale i ludzie reklamy, aktorzy, scenarzy?ci. To w wi?kszo?ci tez ludzie m?odzi, u progu swojej kariery, nie zawsze wiedz?cy, w którym kierunku i??, do jakich drzwi warto zapuka?… Dlatego w?a?nie chcemy udost?pni? tym ludziom platform?, na której b?d? mieli okazje zapyta? tych bardziej do?wiadczonych, dowiedzie? si? o dost?pnych grantach, pozna? ludzi, którzy przetarli ju? pewne ?cie?ki, dzi?ki czemu nie musimy wszystkiego odkrywa? dla siebie od pocz?tku. Nie jest to jednak wy??cznie festiwal dla ludzi z bran?y, ale dla wszystkich, ciekawych nowego, ?wie?ego kina – zacheca Anna Pospieszynska, koordynatorka projektu.

Festiwal otrzyma? honorowy patronat takich instytucji jak Huston School of Film (Galway, Irlandia). Inicjatyw? wspieraj? równie? Steve Woods (wspó?za?o?yciel ANAMU, wyk?adowca Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology (IADT), Irlandia) oraz Aidan Hickey (cz?onek Cartoon European Association of Animations Films, Irlandia).

Szczegó?owy program dostepny jest na www.mosaicartsmovement.org. Bilety do nabycia na www.entertainment.ie

Share