Polska Szko?a w Ballinasloe

Polska Szko?a w BallinasloeWe wrze?niu 2009 rozpocznie dzia?alno?? w Ballinasloe co. Galway prywatna Polska Szko?a (zakres szko?y podstawowej i gimnazjum), zaj?cia b?d? si? odbywa?y w soboty i niedziele. G?ównym celem tej inicjatywy jest ch?? pomocy najm?odszym naszym emigrantom.

Nasze dzieci ucz?szczaj? do irlandzkich szkó?, wi?kszo?? z tych dzieci ma powa?ne braki w edukacji na temat historii Polski, geografii i przede wszystkim j?zyka polskiego. Wi?kszo?? rodziców zapracowanych, zabieganych nie ma czasu na to by pomóc swoim dzieciom w uzupe?nianiu tych niedoci?gni??. W szkole odbywa? si? b?d? równie? (odp?atnie) lekcje j?zyka angielskiego dla doros?ych.

Jest grupa ludzi która postanowi?a wróci? do Polski i to w?a?nie rodzicom tych dzieci chc? pomóc, by ich dzieci odnalaz?y si? w polskiej rzeczywisto?ci, natomiast te rodziny które planuj? pozosta? poza granicami kraju „ na zawsze”, nie powinni zapomina? sk?d i kim jeste?my oraz nie ogranicza? naszym pociechom zdobywa? wiedzy na temat naszego kraju.

Szko?a stawia sobie za zadanie wychowanie uczniów w duchu poszanowania i mi?o?ci ojczyzny. Chc?, by dzieci mieszkaj?ce poza granicami kraju nie zatraci?y swej to?samo?ci narodowej, nie wstydzi?y si? swoich korzeni, lecz by?y dumne ze swego pochodzenia, a w przysz?o?ci prezentowa?y ?wiatu bogat? tradycj? polsk? i kultur?.

O naszych poczynaniach zosta? poinformowany pisemnie i telefonicznie Konsulat RP w Dublinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. W/w instytucje wyrazi?y swoja aprobat? do dzia?a?, lecz na dzie? dzisiejszy nie udziel? nam zgody i wsparcia finansowego na powstanie placówki jako Szko?y Pa?stwowej, wi?c szko?a ta b?dzie placówk? prywatna utrzymywan? ze ?rodków w?asnych – g?ównie z czesnego p?aconego przez rodziców dzieci ucz?szczaj?cych na zaj?cia

Zaj?cia ka?dej z klas odbywa? si? b?d? w ka?d? sobot? lub niedziele po ok.4 godz. Szko?a ta opiera? si? b?dzie g?ównie na realizacji uzupe?niaj?cego planu nauczania (j?zyk Polski; historia Polski; geografia Polski; wiedza o spo?ecze?stwie polskim oraz matematyka jako przedmiot dodatkowy) podanego i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, nauczyciele zatrudnieni w szkole b?d? posiadali wymagane kwalifikacje pedagogiczne (zgodne z wytycznymi przez MEN).

Obecnie prowadz? rekrutacje dzieci na rok szkolny 2009/2010,(wraz z klasa 0 dla sze?ciolatków). Nie posiadam jeszcze konkretnego miejsca gdzie b?d? odbywa?y si? zaj?cia, prowadz? obecnie rozmowy z dyrektorami szkó? na terenie Ballinasloe o mo?liwo?ci wynaj?cia kilku pomieszcze? w ich placówkach. Ale mam nadziej? i? do ko?ca czerwca b?d? ju? zna? konkrety i b?d? mog?a w temacie lokalizacji poda? wi?cej szczegó?ów na pierwszym organizacyjnym spotkaniu z rodzicami pod koniec czerwca.

Wi?cej informacji pod nr tel.. 090 9646920 (pon – pt.),
lub
drog? mailow? : szkolaballinasloe@interia.eu

Pozdrawiam
Magdalena Ciastko

Share