Noblista Seamus Heaney czyta poezj? Herberta

16. pa?dziernika w Centrum Pisarzy Irlandzkich przy Parnell Square w Dublinie, mia? miejsce wieczór po?wi?cony poezji Zbigniewa Herberta. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Roku Herberta (10 rocznica ?mierci Poety).

Z inicjatywy Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, do udzia?u w wieczorze zaproszono noblist? Seamusa Heaneya. Impreza zosta?a zorganizowana przez Towarzystwo Irlandzko-Polskie we wspó?pracy z Fundacj? Kulturaln? Ireland-Poland Cultural Foundation i Ambasad? RP w Dublinie.

Przy wype?nionej do ostatniego miejsca sali, Seamus Heaney mówi? o ?yciu i poezji Herberta oraz przeczyta? wybór utworów w przek?adzie na angielski, a tak?e w?asny wiersz, który napisa? na wiadomo?? o ?mierci Herberta. Kilka wierszy Herberta po polsku odczyta? Jerzy Jarniewicz (znany t?umacz, poeta i krytyk literacki).

Seamus Heaney (ur.1939) jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1995. Profesor poezji w Oxford i retoryki w Harvard University, jest przyjacielem Polski (a szczególnie polskich poetów). Towarzystwo Irlandzko-Polskie ma d?ugoletni? historie kontaktów z dr.Heaney’em. Noblista jest honorowym cz?onkiem Towarzystwa.

Przygotowa?a Hanna Dowling
Share