Spotkanie z HSE

CairdeWe wtorek 3 marca, 2009 pracownicy Cairde – organizacji zdrowia mniejszo?ci etnicznych w Irlandii oraz Emilia Marchelewska zwi?zana z Forum Polonia, uczestnicz?ca w Forum Zdrowia Mniejszo?ci Narodowych, spotkali si? z Mary Martin, Social Inclusion Officer z HSE na Dublin North Central.

Poruszono zagadnienia dost?pu do wykwalifikowanych t?umaczy. Osoba nie mówi?ca dobrze po angielsku ma prawo do t?umacza, je?li chce korzysta? z irlandzkiej s?u?by zdrowia i pomocy spo?ecznej.

Szeroko omawiano te? kwestie równouprawnienia w korzystaniu z darmowej i refundowanej opieki zdrowotnej. Szpitale stosuj? ró?n? polityk? przyjmowania pacjentów, istnieje te? niekonsekwencja w okre?laniu „zwyk?ego obywatelstwa”.

Wiedza nt. naszych uprawnie? w zakresie dost?pu do s?u?by zdrowia jest konieczna. Zdarza si?, ?e wystawiane s? rachunki na kwoty niezgodne z naszym statusem rezydenta w Irlandii. Sprawy te nale?y wyja?nia? ze szpitalem.

Cairde kontynuuje starania, aby poprawi? jako?? dost?pu imigrantów do us?ug zdrowotnych. Mary Martin zaleca, aby na bie??co korzysta? z naszego prawa do wyra?enia opinii o us?udze / szpitalu wype?niaj?c ankiet? “your service your say”, dost?pn? w placówkach HSE, w ten sposób dajemy kierownictwu feedback i wp?ywamy na popraw? jakosci us?ug.

Przypadki, uwagi i sugestie zwi?zane z korzystaniem z irlandzkiej s?u?by zdrowia prosz? zg?asza? na info@forumpolonia.org. Raport b?dzie mo?na przedstawi? Cairde i HSE.

Share