Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

O?rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic? (dawny Zespó? Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj?cych za Granic?) wraz  z Komitetem G?ównym Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego organizuje konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?.

Przewidziane s? dwa etapy konkursu przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych : 5-6 klasa szko?y podstawowej i 1-2 klasa gimnazjum oraz  3 klasa gimnazjum i klasy 1-3 liceum. Pierwszy etap konkursu odb?dzie si? stacjonarnie pomi?dzy 24 a 30 stycznia 2011r. w placówkach edukacyjnych w kraju pobytu uczestnika konkursu. Drugi etap przewidziany jest na 10 marca 2011 roku i odb?dzie si? on-line na platformie e-learningowej, do u?ycia której wszyscy laureaci etapu I zostan? odpowiednio przeszkoleni. Laureaci II etapu konkursu z grupy starszej zostan? zakwalifikowani do III etapu Olimpiady Polonistycznej, której fina? odb?dzie si? 5-7 kwietnia 2011roku.

W za??czniku znajd? Pa?stwo szczegó?owe informacje na temat konkursu. Zapraszamy do zapoznania si? z regulaminem i harmonogramem konkursu oraz do rozpromowania jego idei po?ród dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?. W tym celu równie? zwracamy si? do Pa?stwa z pro?b? o wydrukowanie plakatu informacyjnego promuj?cego konkurs i umieszczenie go w miejscach widocznych dla osób, do których konkurs jest skierowany.

Zg?oszenia uczestnictwa prosimy nadsy?a? mailowo na adres konkurs@polskaszkola.edu.pl do 20 stycznia 2011 roku.

Szczegó?owe informacje znajduj? si? równie? na naszych stronach: www.spzg.pl i www.polskaszkola.edu.pl.

Share