Spotkanie z Komisj? Trójstronn?

W dniach 3-5 grudnia 2008 roku w Dublinie mia?a miejsce wizyta 10 osobowej delegacji Komisji Trójstronnej powo?anej przez rz?d Polski. W sk?adzie delegacji znale?li si? przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej, przedstawiciele Forum Zwi?zków Zawodowych, OPZZ, NSZZ Solidarno?? oraz organizacji zrzeszaj?cych pracodawców prywatnych; Business Centre Club, Zwi?zek Rzemios?a Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W programie wizyty znalaz?o si? miedzy innymi spotkanie z przedstawicielami Polonii. Wieczorem 3go grudnia w nieformalnej atmosferze w jednym z dubli?skich pubów z polsk? delegacja spotkali si? Polacy pracuj?cy dla najwi?kszych partii politycznych w Irlandii Fianna Fail i Fine Gael, reprezentant zwi?zków zawodowych Siptu oraz przedstawiciele, Forum Polonia, Towarzystwa Irlandzko Polskiego, Stowarzyszenia My Cork, Polskiego O?rodka Spo?eczno Kulturalnego, Grupy Artystycznej FOKA, Polskiego Klubu Toasmasters Cogito oraz dziennikarze. Tematem dyskusji by? szeroko rozumiany dialog spo?eczny oraz znacz?cy wp?yw porozumienia Irlandzkich partnerów Spo?ecznych na dynamiczny rozwój gospodarki tego kraju, który trwa? nieprzerwanie od pocz?tku lat 90tych a? po rok 2007.

W kolejnych dniach wizyty polskiej delegacji odby?a si? seria spotka? z Irlandzkimi Partnerami Spo?ecznymi. W dniach 4-5 Grudnia Polacy spotkali si? z Dyrektorem Departamentu Partnerstwa Spo?ecznego, przedstawicielami Konfederacji Biznesu i Pracodawców (IBEC), Irlandzkiej Rady Ekonomicznej, Irlandzkiego Kongresu Zwi?zków Zawodowych oraz Dubli?skiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia.

Forum Poloni? reprezentowali: Viola Di Bucchianico – Fianna Fail, Rafa? Jaros – Fine Gael oraz Toasmasters , Barnaba Dorda – Siptu, Sebastian Widel (IPS , Forum Polonia), Emilia Marchelewska (dziennikarka oraz szef programu G?osuje w Irlandii Forum Polonia), Beata Molendowska (MY Cork, Forum Polonia), Ginger (grupa artystyczna Foka oraz RTE), Tomasz Machura (POSK).

Share