Podsumowanie konferencji – Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych

Podsumowanie konferencji - Szanse i Wyzwania - Polacy w wyborach lokalnych26 kwietnia w Domu Polskim odby?a si? konferencja organizowana przez Forum Polonia „Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009”. W spotkaniu uczestniczyli polscy kandydaci do wyborów lokalnych w Irlandii  z ramienia  trzech najwi?kszych partii: Fianna Fail, Fine Gael, Labour Party, a tak?e przedstawiciele Dublin City Council, akademicy uniwersyteccy, irlandzcy politycy, przedstawiciele organizacji polonijnych i dziennikarze.

Celem konferencji by?o podkre?lenie, ?e polska mniejszo?? w Irlandii chce si? jeszcze bardziej w??czy? w codzienne ?ycie kraju, wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za przysz?o?? Zielonej Wyspy. Specjalnymi go?cmi na konferencji byli profesor Bryn Fanning z University College of Dublin, autor opublikowanego niedawno raportu dotycz?cego udzia?u imigrantów w polityce lokalnej w Irlandii, Eoin Ryan, europose? z ramienia partii Fianna Fail, Gay Mitchell, europose? z ramienia Fine Gael, Cormac O’Donnel z Biura Integracji Dublin City Council oraz pani Agnieszka Pacyga Konsul RP w Dublinie.

Na konferencji omówiono tematyk? mobilizacji imigrantów z punktu widzenia dzia?a? podj?tych przez rz?d irlandzki, w?adz lokalnych na przyk?adzie Dublin City Council, przez partie polityczne oraz grupy mniejszo?ci narodowych tj. Forum Polonia.

Bryn Fanning, profesor w katedrze Polityki Spo?ecznej UCD zwróci? uwag? na to, jak ró?nice w dzia?aniu systemu politycznego w kraju pochodzenia mog? wp?yn?? na zaanga?owanie emigrantów w polityk? w Irlandii. Profesor zauwa?y?, ?e rejestracja wyborców jest pierwszym krokiem do politycznej integracji migrantów i podkre?li?, ?e istnieje wiele przeszkód, które ograniczaj? ten proces. Powiedzia?: “W tych wyborach kilka partii aktywnie wysz?o do nowych spo?eczno?ci i wyselekcjonowa?o kandydatów- imigrantów. Pokazuje to, ?e partie chc? mie? ich w swoich szeregach bo wierz?, ?e lokalna spo?eczno?? b?dzie na nich g?osowa?.”

Cormac O’Donnell zwróci? uwag?, ?e co najmniej 16% populacji Dublina Centralnego stanowi? imigranci. W 5 na 6 okr?gach wyborczych s? oni w wi?kszo?ci. Powiedzia?: „Istenieje ogromny potencja? rozwoju ustawodastwa oraz wp?ywu na to co sie dzieje, na szczeblu lokalnym. Nie jest w porz?dku, je?li imigranci nie s? proporcjonalnie reprezentowani w komitetach spo?ecznych”. Zasugerowa? polskim kandydatom aby zach?cali swoje w?adze lokalne do rozwoju polityki i integracji.

Kandydaci zgodnie wyrazili opini?, ?e s? w stanie zaproponowa? rozwi?zania które si? sprawdzi?y w Polsce, a nie s? tak popularne w Irlandii, np. prowadzenie zaj?? harcerskich, placy zabaw dla dzieci, miejsca aktywnego wypoczynku. Podkre?lono te? znaczenie organizowania lekcji nauki angielskiego dla obcokrajowców.

„Obecno?? imigrantow w szeregach partii nie tylko pozwala na reprezentowanie g?osu imigrantów, ale równie? pozwala w?adzom lokalnym by? lepiej poinformowanymi o tym segmencie spo?ecze?stwa ” – powiedzia?a Kirsi Hanifin, oficer polityczny d/s integracji z Labour Party.

Emilia Marchelewska, koordynator kampanii informuj?cej o wyborach 'Daj G?os’ powiedzia?a: „Udzia? Polaków w irlandzkich wyborach lokalnych jako wyborcy i kandydaci da nam szans? na lepsz? komunikacj? z osobami podejmuj?cymi decyzje. Obecno?? na konferencji go?ci takich jak prof Bryan Fannig, Eoin Ryan, Gay Mitchell, Cormac O’Donnel, kandydatów i zainteresowanie wykazane przez najwi?ksze irlandzkie media wskazuje, jak istotne jest wykazanie inicjatwy przez mniejszo?? polsk?.”

Konferencja zako?czy?a si? wyk?adem historycznym „20 lecie upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej” przygotowanym przez Irish-Polish Society przy wspó?pracy Ambasady Polskiej w Dublinie. Wyk?ad poprowadzi?a dr Jacquelin Hayden z Trinity College w Dublinie.

Zorganizowana przez Forum Poloni? konferencja pozwoli?a bli?ej przyjrze? si? korzy?ciom jakie p?yn? z udzia?u w wyborach lokalnych dla spo?eczno?ci migrantów, w tym polskiej, a tak?e zaprezentowa? polskich kandydatów, którzy zdecydowali si? na startowanie w wyborach i aktywistów, którzy dzia?aj? w strukturach partii politycznych. Organizatorzy maj? nadziej? w ten sposób zwróci? te? uwag? opinii publicznej, ?e druga co do wielko?ci mniejszo?? narodowa ?wiadoma jest swego miejsca w Irlandii, chce si? jeszcze bardziej w??czy? w codzienne ?ycie kraju, wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za przysz?o?? swojej nowej ojczyzny.

Share

Opportunities and Challenges – Poles in the Local Elections, Ireland 2009Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009

Opportunities and Challenges - Poles in the Local ElectionsRound table discussion, Opportunities and Challenges – Poles in the Local Elections, Ireland 2009 will take place on Sunday, April 26th at the Polish House in Dublin.

Background:

Various sources estimate that the number of Poles working and living in Ireland exceeds 150,000, making it the second largest minority after the UK community. Many Polish people will remain in Ireland for the next few years, and some of them have already decided to live permanently in their new home. The Polish community is a vibrant part of Irish society and has a huge input into the development of the country. Poles work, they pay taxes, they set up businesses, and they create jobs.

This year the Polish community will have the opportunity to participate in local elections. They have the chance to vote, and even more importantly to stand for election, which many of them have already decided to do.

The aim of our conference is to understand what the benefits of being active in local elections are for migrant communities, particularly for the Polish community. We would like to introduce to the wider community people who have decided to stand as candidates at local level, as well as Polish activists within political parties. By doing this we would like to demonstrate to the public that the Polish community understands its role in Irish life, and that it would like to participate more actively and take its share of responsibility for the future of its new homeland.

Our hope is that on April 26th, we will host representatives, candidates and activists from different parties, Polish organizations, as well as people actively involved in the Polish community in Ireland.

Roundtable Programme:

12:30                  Registration. Refreshments

13:00 – 13.10      Introduction  

13.10-13.30        Introduction of the participants at the roundtable

13:30 – 14:45 
New Guests of the Irish Nation – Bryan FanningBryan Fanning is Co-Director of the Migration and Citizenship Research Initiative and teaches in the School of Applied Social Science at University Collage Dublin.
Migrants in local politics – Experiences in the US and Ireland – Cormac O’Donnell, Dublin City Council. Cormac O’Donnell is the Strategic Policy Manager at Dublin City Council’s Integration Office. He leads the Migrant Voters campaign in Dublin.
’Polish Voices – Vote in the Local Elections’ campaign – Emilia Marchelewska (Forum Polonia). Polish Voices…’ is an information campaign aimed at encouraging Poles to register and vote in local elections. Emilia Marchelewska is a member of Forum Polonia and the Coordinator of the ‘Polish Voices – Vote in the local elections’ campaign. She has also written extensively about voting rights in the Polish/Irish media. 

14.45 – 15.45    Roundtable discussion about the issues, challenges and opportunities facing the Polish community in Ireland.

15.45 – 16.00 Summary

4.30pm – 20th Anniversary of the Collapse of Communism in Poland and Eastern Europe – A lecture by Dr. Jacqueline Hayden, Political Science Dept., Trinity College Dublin.
 
As a young journalist at the beginning of her career, Jacqueline Hayden went to Poland in 1980. Her task was to write a series of articles for the Irish Press as her editor wanted to find out a little more about the country from which the new Pope came. There, she met the underground opposition activists, KOR-u, labelled ‘dissidents’ at the time. She was also introduced to Lech Wa??sa when he still worked as an ordinary electrician in the Gda?sk shipyards.
Dr. Jacqueline Hayden is the author of two books about the political transformation in Poland. She was awarded with a PhD in 2002.
Her doctoral thesis dealt with the fall of Communism in Poland, the Round Table Talks and their unexpected results.

The evening session is organised by the Irish Polish Society together with Trinity College and with the support of the Polish Embassy in Dublin.Szanse i Wyzwania - Polacy w wyborach lokalnychMini konferencja i dyskusja przy okr?g?ym stole pod has?em: Szanse i Wyzwania – Polacy w wyborach lokalnych – Irlandia 2009 odb?dzie si? w niedziel?, 26 kwietnia 2009 w Domu Polskim w Dublinie.

Idea:
Liczba Polaków w Irlandii wed?ug niektórych szacunków okre?la si? na 150 000. Cz??? z nich planuje zosta? jeszcze co najmniej kilka lat,  wielu innych wi??e swoj? przysz?o?? w?a?nie z Irlandi?. Mniejszo?? polska jest drug? co do wielko?ci, po angielskiej, mniejszo?ci? narodow? na Zielonej Wyspie.  Stanowi cz??? spo?ecze?stwa, które realnie w??cza si? w rozwój tego kraju, pracuj?c, p?ac?c podatki, zak?adaj?c przedsi?biorstwa, zatrudniaj?c pracowników.

W tym roku Polacy b?d? mogli bardzo aktywnie wzi?? udzia? w zbli?aj?cych si? wyborach lokalnych. B?d? mogli odda? swój wa?ny g?os, ale co najwa?niejsze – b?d? mogli w nich startowa?. Wielu z nich zdecydowa?o si? na ten w?a?nie krok.

Chcieliby?my, aby organizowana przez nas konferencja pozwoli?a bli?ej przyjrze? si? korzy?ciom jakie p?yn? z udzia?u w wyborach lokalnych dla spo?eczno?ci migrantów, w tym polskiej, a tak?e zaprezentowa? polskich kandydatów, którzy zdecydowali si? na startowanie w wyborach i aktywistów, którzy dzia?aj? w strukturach partii politycznych. W ten sposób chcemy zwróci? uwag? opinii publicznej, ?e druga co do wielko?ci mniejszo?? narodowa ?wiadoma jest swego miejsca w Irlandii, chce si? jeszcze bardziej w??czy? w codzienne ?ycie kraju, wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za przysz?o?? swojej nowej ojczyzny.

Mamy nadziej?, ?e 26 kwietnia do Domu Polskiego przyjad? przedstawiciele, kandydaci i aktywi?ci z licz?cych si? ugrupowa? politycznych.

Program:

12:30                 Rejestracja. Przek?ski

13:00 – 13.10      Wprowadzenie

13.10-13.30        Przedstawienie si? uczestników

13:30 – 14:45 
New Guests of the Irish Nation – Bryan FanningBryan Fanning jest dyrektorem Migration and Citizenship Research Initiative, uczy w School of Applied Social Science na University Collage Dublin.
Migrants in local politics – Experiences in the US and Ireland – Cormac O’Donnell, Dublin City Council. Cormac O’Donnell jest Kierownikiem Planowania Strategicznego w Biurze Integracji Dublin City Council’s Integration Office. Prowadzi kampani? mobilizuj?c? mniejszo?ci narodowe w Dublinie do g?osowania ‘ Migrant Voters’.
‘Daj g?os. To Ciebie dotyczy!” – Emilia Marchelewska (Forum Polonia). ‘Daj g?os’ jest kampani? ukierunkowan? na informowanie nt. mo?liwo?ci I korzy?ci uczestnictwa w wyborach lokalnych w Irlandii oraz rejestracji w Spisie Wyborców. Emilia pisa?a równie? na ten temat szeroko w irlandzkich i polonijnych mediach.

14.45 – 15.45 Dyskusja nt. mo?liwo?ci, problemów I wyzwa? stoj?cych przed Polsk? spo?eczno?ci? w Irlandii w kontek?cie nadchodz?cych wyborów Lokalnych.

15.45 – 16.00 Podsumowanie cz??ci pierwszej.

16.30 – 20 rocznica upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej  – spotkanie dyskusyjne z udzia?em dr Jacqueline Hayden, wyk?adowc? nauk politycznych w Trinity College Dublin.

Tematem spotkania s? polskie wydarzenia, które zapocz?tkowa?y proces przemian demokratycznych w Europie ?rodkowo-Wschodniej. W kwietniu mija dok?adnie 20 lat od zako?czenia obrad Okr?g?ego Sto?u i ponownej legalizacji niezale?nego zwi?zku zawodowego Solidarno??.
Jako m?oda, pocz?tkuj?ca dziennikarka, Jacqueline Hayden pojecha?a w 1980 roku do Polski. Mia?a napisa? seri? artyku?ów dla „Irish Press”, bo wydawca chcia? dowiedzie? si? troch? o kraju, z którego pochodzi? nowy Papie?. Spotka?a ówczesnych dzia?aczy podziemnej opozycji, KOR-u, tzw. ‘dysydentów’. Pozna?a Lecha Wa??s?, gdy by? tylko zwyk?ym elektrykiem w gda?skiej stoczni.
Dr Jacqueline Hayden jest autork? dwóch ksi??ek o polskich przemianach i w trakcie pisania trzeciej. Obroni?a doktorat w 2002 roku. Tematem jej pracy doktorskiej by? upadek komunizmu w Polsce, Okr?g?y Stó? i jego nieoczekiwane skutki.

Sesja popo?udniowa organizowana przez Irish Polish Society wraz z Trinity College Dublin przy wsparciu Ambasady Polskiej w Irlandii.

Lokalizacja
Dom Polski
20, Fitzwilliam Place, Dublin 2

Share