?ladami Konstancji Markiewicz

Konstancja Markiewicz19. pa?dziernika komitet Towarzystwa Irlandzko-Polskiego go?ci? w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Pl) grup? 16 uczniów i 2 nauczycieli z warszawskiego Gimnazjum im. Konstancji Markiewicz. Szko?a przyj??a imi? Konstancji Markiewicz w pocz?tkach lat 1990, z inicjatywy prof. dr Wawrzy?ca Konarskiego (znany politolog i znawca zagadnie? irlandzkich, profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Od wielu lat szko?a prowadzi przedsi?wzi?cia i imprezy w celu popularyzacji historii, literatury i sztuki Irlandii. Od 1993 roku og?aszane s? tam konkursy o Irlandii.

W marcu tego roku szko?? odwiedzi? Patrick Quigley, cz?onek zarz?du Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i by?y prezes (lata 2004-07). Wyg?osi? odczyt o Konstancji Markiewicz i zaproponowa? nawi?zanie kontaktu ze szko?? w Sligo.

Arystokratyczna rodzina Constance Markievicz (z domu Gore-Booth) mia?a posiad?o?? ziemsk? w hrabstwie Sligo (Lissadell House). Warszawska szko?a im. Konstancji Markiewicz og?osi?a projekt edukacyjny pt. ?ladami Con i Casi (Con i Casi to zdrobniale imiona jakie u?ywali Constance Markiewicz i jej m?? Kazimierz czy Casimir Dunin-Markiewicz).

Projekt w formie konkursu dla uczniów wyró?niony zosta? przez Ministerstwo Edukacji, które dofinansowa?o cale przedsi?wzi?cie. Nagrod? by?a wycieczka do Irlandii. Wyró?niono 16 uczniów i w?a?nie ich oraz przedstawicieli lokalnych w?adz ze Sligo go?ci?o Towarzystwo kolacj? w niedziel? 19 pa?dziernika. Do go?ci przemówi? wiceprezes Towarzystwa Martin Reynolds, a t?umaczy? na polski nie trzeba by?o, gdy? cala grupa mówi?a dobrze po angielsku!

W Programie 6-dniowej wizyty w Irlandii znalaz?o si? miedzy innymi: zwiedzanie Dublina, ze szczególnym uwzgl?dnieniem miejsc zwi?zanych z postaci? Constance Markievicz, wyjazd poci?giem do Sligo, spotkanie i wspólna zabawa z uczniami szko?y Ballinode College, zwiedzanie rezydencji Lissadell – gdzie ekipa TV nagra?a program (pokazany w wiadomo?ciach RTE1 o godz. 18 we wtorek 21 pa?dziernika). Program mo?na obejrze? na stronie internetowej RTE.

W Sligo grupa zosta?a przyj?ta w ratuszu przez burmistrza miasta. Zorganizowano wycieczk? do najpi?kniejszych zak?tków okolic Sligo – jezioro Lough Gill, zamek Parke’s, wyspa Innisfree. Po powrocie do Dublina spotkanie z irlandzkim ministrem ds. integracji Conorem Lenihanem i wizyta w irlandzkim parlamencie (Dail i Seanad).

Przygotowa?a Hanna Dowling
Share