Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?

Wydzia? Konsularny Ambasady RP w Dublinie uprzejmie informuje, i? uchwalona przez Sejm ustawa : „O szczególnych rozwi?zaniach dla podatników uzyskuj?cych niektóre przychody poza terytorium RP” z dnia 25 lipca 2008 r. ( Dz. U. Nr 143, poz. 894 ) – tzw. ustawa abolicyjna – umo?liwia umorzenie zaleg?o?ci podatkowych dla Polaków pracuj?cych za granic?, uiszczaj?cych tam podatek.

Ministerstwo Finansów uruchomi?o telefoniczn? infolini? obs?uguj?c? osoby zainteresowane rozliczeniami dochodów uzyskanych za granic?. Dzwoni?c do Krajowej Informacji Podatkowej pod numery 0801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub 022 330 0330 (dla telefonów komórkowych) osoby takie powinny wybra? tonowo nr „7”. Uzyskaj? w ten sposób informacj? dotycz?c? terminów, zasad i sposobu rozlicze? takich dochodów.

W celu rozpropagowania w/w rozwi?za? Ministerstwo Finansów podj??o kampani? : „Ulga na powrót”. Na stronie internetowej resortu (www.mf.gov.pl/ulganapowrot) mo?na znale?? informacje o zasadach korzystania z abolicji oraz stosowne formularze.

Podatnik, który chce skorzysta? z abolicji, musi z?o?y? w swoim urz?dzie skarbowym formularz PIT-AZ. Jest to „wniosek o umorzenie zaleg?o?ci podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego”.
Do wniosku nale?y do??czy? formularz AZ-O, czyli z?o?one pod gro?b? odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna? „o?wiadczenie potwierdzaj?ce uzyskanie przychodów z pracy oraz zap?at? podatku za granic?”. Na podstawie prawid?owo z?o?onego wniosku naczelnik urz?du skarbowego wyda decyzj?, w której okre?li wysoko?? umorzonej zaleg?o?ci podatkowej lub zwrotu podatku.

Uwaga ! Podatnicy, którzy chc? skorzysta? z abolicji za 2002 r., wniosek w tej sprawie musz? z?o?y? w urz?dach skarbowych do 6 pa?dziernika 2008.
Osoby zamierzaj?ce skorzysta? z abolicji za lata 2003 – 2007 powinny z?o?y? w swoim urz?dzie skarbowym stosowny wniosek do dnia 6 lutego 2009 r.

Share