Porady prawne dla polonii

Bezp?atne porady prawne dla polonii w ca?ej Europie udzielane przez studentów Europejskiej Wy?szej Szko?y Prawa i Administracji z siedzib? w Warszawie. Setki tysi?cy Polaków wyemigrowa?o za chlebem w ostatnich latach do krajów Unii Europejskiej. Pozostawili oni swoich bliskich ale i wiele nie doko?czonych w Polsce spraw zarówno administracyjnych jak i s?dowych. Powstaje pytanie wróci? do Polski czy te? skorzysta? z profesjonalnej pomocy na miejscu. L?k przed utrat? pracy, zbyt wysokie koszty porady adwokata czy radcy prawnego, bariera j?zykowa to przyczyny z powodu których osoby cz?sto rezygnuj? z dochodzenia swoich praw przed s?dem lub skorzystania z przys?uguj?cego im prawa do obrony.

Studenci Europejskiej Wy?szej Szko?y Prawa i Administracji maj?c ?wiadomo?? istnienia wielko?ci problemu natury prawnej z jakim na co dzie? boryka si? nasza polonia postanowili wyj?? na przeciw potrzeb? i umo?liwi? skorzystanie z bezp?atnych porad prawnych wszystkim tym którzy takiej pomocy potrzebuj?.

„ Klinika Prawa przy EWSPA ” to propozycja skierowana do osób które nie umiej? poradzi? sobie z problemami prawnymi i nie wiedz? do kogo si? zwró? o pomoc.
„Klinika Prawa przy EWSPA ” to propozycja skierowana tak?e do tych osób których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odp?atnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Bezp?atne porady prawne dla osób czasowo przebywaj?cych poza krajem s? kontynuacj? zapocz?tkowanej w 1997 r dzia?alno?ci Kliniki Prawa przy EWSPA w Warszawie. Od tego czasu prawie setka studentów udzieli?a pomocy prawnej ponad 1000 osobom. Dzia?anie Kliniki Prawa Europejskiej Wy?szej Szko?y Prawa i Administracji jest promowane przez jego g?ównego opiekuna Kanclerza dr Dariusza Czajk? oraz wspierane przez pozosta?ych opiekunów Dziekana Wydzia?u Prawa EWSPA dr Barbar? Bajor i Prorektora EWSPA SSN Tadeusza Szymanka.
Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny. Polegaj?cy na wyja?nieniu wszystkich w?tpliwo?ci i okoliczno?ci sprawy, jak równie? na wskazaniu mo?liwych dróg post?powania w sprawie oraz ewentualnym sporz?dzeniu pism procesowych. Gwarancj? rzetelno?ci i profesjonalno?ci oferowanej pomocy jest to , i? prowadzone przez studentów sprawy w zakresie dzia?alno?ci kliniki s? ka?dorazowo konsultowane z kadr? naukow? pracuj?c? w Europejskiej Wy?szej Szkole Prawa i Administracji z siedzib? w Warszawie.

Studenci EWSPiA udzielaj?cy porad prawnych nie pobieraj? za nie ?adnych op?at, celem akcji jest bowiem wy??cznie ch?? niesienia pomocy wszystkim jej potrzebuj?cym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezp?atnej porady prawnej mog? z niej skorzysta? na trzy sposoby. Pierwszy za po?rednictwem wybranych portali internetowych które przy??czy?y si? do akcji bezp?atnych porad dla polonii. Na tych portalach znajduje si? baner „ Klinika Prawa bezp?atne porady” . Drugi sposób za po?rednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej pisz?c na adres: dublin@klinikaprawa.eu lub cork@klinikaprawa.eu . Trzeci sposób, to osobi?cie w terminach dy?urów.
Szczegó?owa lista adresów gdzie jest ?wiadczona bezp?atna pomoc, znajduje si? na stronie www.klinikaprawa.eu
Wszystkie osoby korzystaj?ce z porad prawnych za po?rednictwem portalu lub poczty elektronicznej prosimy o dok?adne opisanie stanu faktycznego sprawy oraz do??czenie do listu kserokopii dokumentów zwi?zanych ze spraw? je?li takie Pa?stwo posiadaj?.

Share