Wyk?ad o polskich lasach

[lang_pl]W sobot?, 23 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? kolejny otwarty wyk?ad nt. polskiej przyrody organizowany w ramach cyklu Wild Poland Meetings. Jutrzejszy wyk?ad, po??czony z prezentacj? multimedialn?, porusza? b?dzie tematyk? polskich lasów . Wst?p bezp?atny.

Spotkanie b?dzie czwartym z kolei organizowanym w ramach Wild Poland Meetings – cyklu wyk?adów, który towarzyszy wystawie wielkoformatowych fotografii przyrodniczych „Wild Poland. Natural heritage of Europe” prezentowanej w parku St. Stephen’s Green. Tym razem Rados?aw Sawicki opowie o tym czym jest las, jaka jest kondycja lasów w Polsce, czym charakteryzuj? si? lasy naturalne i co wyró?nia Puszcz? Bia?owiesk? spo?ród innych lasów.

Za tydzie? za? wyk?ad nt. gór w Polsce i ich przyrodniczej warto?ci.

Fundacja Wild Poland, organizator spotkania, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych polsk? przyrod? oraz problemami zwi?zanymi z jej ochron?. Kontakt: info@wildpoland.org.

Wiecej informacji: http://www.wildpoland.org/
[/lang_pl]

Share

Przyroda polskich jezior

W najbli?sz? sobot?, 16 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? otwarty wyk?ad nt. przyrody polskich jezior po??czony z prezentacj? multimedialn?. Wst?p bezp?atny.

Spotkanie b?dzie trzecim z kolei organizowanym w ramach Wild Poland Meetings – cyklu wyk?adów, który towarzyszy wystawie wielkoformatowych fotografii przyrodniczych „Wild Poland. Natural heritage of Europe” prezentowanej w parku St. Stephen’s Green. W najbli?sz? sobot? Rados?aw Sawicki opowie o tym jak przed tysi?cami lat powstawa?y jeziora, jak zmieniaj? si? one na przestrzeni stuleci oraz jak umieraj?. S?uchacze dowiedz? si? mi?dzy innymi czym charakteryzuj? si? typowe dla pó?nocnej Polski jeziora lobeliowe oraz jaki wp?yw na kondycj? jezior ma dzia?alno?? cz?owieka.

Fundacja Wild Poland, organizator spotkania, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych polsk? przyrod? oraz problemami zwi?zanymi z jej ochron?. Kontakt: info@wildpoland.org

Share