Ojciec Jan Góra w Dublinie

W najbli?szy pi?tek przyje?d?a do Dublina o. Jan Góra, znany duszpasterz oraz inicjator spotka? m?odzie?y w Lednicy. W ko?ciele dominikanów przy Dominick Street w dniach 8-10 marca poprowadzi on rekolekcje dla poszukuj?cych wiary, natomiast wcze?niej, 6 marca o 20.15 b?dzie go?ciem g?ównym Dominika?skiej Szko?y Wiary i wyg?osi wyk?ad pod tytu?em 'Wybór Chrystusa – Lednica 2000′. Plan spotka? z Ojcem Janem Gór? przedstawia sie nast?puj?co:

06.03, pi?tek:
DOMINIKA?SKA SZKO?A WIARY:

o. Jan Góra OP z Poznania
„Wybór Chrystusa – Lednica2000”
6 marca, pi?tek – godz. 20.15 (po Mszy o godz. 19.30) Sala na dole (wej?cie
od Dorset Str.)
O. Jan Góra, dominikanin, doktor teologii, obecnie mieszka i pracuje w
Poznaniu, wieloletni duszpasterz m?odzie?y i akademicki, pomys?odawca i
animator spotka? ‘Lednica 2000’

08 – 10.03, niedziela – wtorek:

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Dla poszukuj?cych wiary

8 – 10 marca (niedziela – wtorek)

G?osi: o. Jan Góra OP

8.03, niedziela
godz. 13.00 msza ?wi?ta z konferencj?;
godz. 19.00 msza ?wi?ta z konferencj?;
po niej spotkanie w sali duszpasterstwa

9.03, poniedzia?ek
godz. 9.00 msza ?wi?ta z konferencj? (w ko?ciele)
godz. 19.30 msza ?wi?ta z homili? (w ko?ciele)
godz. 20.15 konferencja (w ko?ciele)
spotkanie w Sali duszpasterstwa

10.03, wtorek
godz. 9.00 msza ?wi?ta z konferencj? (w ko?ciele)
godz. 19.30 msza ?wi?ta z homili? (w ko?ciele)
godz. 20.15 konferencja w ko?ciele (w ko?ciele)
spotkanie w Sali duszpasterstwa

Share