Doinformowany rodzic – spotkania informacyjne

Pro?ba o rozpowszechnienie informacji

Zapraszamy na cykl spotka? informacyjnych i konsultacji z zakresu praw, wsparcia i kosztów ?wiadcze? dla kobiet w ci??y oraz rodziców w Irlandii. Spotkania b?d? prowadzone w j?zyku polskim przez Barnab? Dord? z ze zwi?zków zawodowych Siptu oraz Emili? Marchelewsk? z organizacji Cairde pomagaj?cej w dost?pie do s?u?by zdrowia i pomocy spo?ecznej w Irlandii.

Nadchodz?ce spotkania:

22 stycznia, 2011
Godz. 9.15
Szkola Sen
St. JOSEPH SCHOOL for Deaf Boys,
Navan Road,
Dublin 7
tel. 087 95 25 462


Poprzednie spotkania

30 wrze?nia
Cairde, Belvedare Place, 19, Dublin 1 mapa
Godz. 11.00

7 pa?dziernika
Siptu – Liberty Hall, Eden Quay, Dublin 1 mapa
Godz. 18.00

Listopad, Fermoy, Co. Cork

8 grudnia, Multicity Kilkenny

Wi?cej informacji: Emilia, 0877488766, Healthworker1@cairde.ie, info@forumpolonia.ie

Share