Prime Time o uprzedzeniach

rteRTE  Prime Time planuje odcinek po?wi?cony rasizmowi. Szukaj? osób, które do?wiadczy?y tego typu zachowa?, b?d? grup.

Prime Time, program telewizyjny stacji RTE (www.rte.ie/primetime) prowadzi w?a?nie wst?pne badania nad problemem rasizmu w Irlandii. Redaktorzy s? zainteresowani przede wszystkim przypadkami przest?pstw o pod?o?u rasowym i zastraszaniem cz?onków mniejszo?ci etnicznych.

Coraz cz??ciej mo?na takie zachowania zauwa?y? w Republice Irlandii, pomimo, ?e w?a?ciwie nikt nie prowadzi ?adnych bada? czy statystyk.

Jednym z powodów dla których telewizja RTE zainteresowa?a si? tym tematem jest przekonanie, ?e w miar? jak recesja b?dzie si? pog??bia? i i pog??bia?, ryzyko zachowa? i postaw rasistowskich mo?e si? nasila?.

RTE jest tak?e zainteresowana podobnymi incydentami jakie mia?yby miejsce w Pó?nocnej Irlandii.

Je?eli by?e?/by?a? ?wiadkiem zachowa? rasistowskich (jakichkolwiek), w tym przest?pstw, albo mo?e sam pad?e?/pad?a? ich ofiar? – poprzez swój udzia? w programie mo?esz przyczyni? si? do wa?nej debaty publicznej i w ten sposób pomóc sobie i innym.

Gwarantujemy zachowanie poufno?ci i anonimowo?ci.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

info@forumpolonia.org

barnaba.dorda@forumpolonia.org

Share