VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci

Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.
Celem Zjazdu b?dzie przede wszystkim

 • poznanie si?, wymian? informacji i kontaktów
 • identyfikacj? potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz
 • zainaugurowanie programu szkole? i wsparcia dla polonijnych grup

Roze?lij zaproszenie osobom zainteresowanym.
RVSP: info@forumpolonia.org.

Organizatorzy zapewniaj? lunch i przek?ski.

Program

 • 10.30 Rejestracja. Kawa, herbata
 • 11.00 Powitanie
 • 11.05 Oficjalne otwarcie  przez Jego Ekscelencj? Pana Ambasadora RP dr Tadeusza Szumowskiego
 • 11.20-11.35 – Raport z dotychczasowej dzia?alno?ci  Forum Polonia – Emilia Marchelewska
 • 11.35-11.50 – Przedstawienie si? uczestników
 • 11.50-12.20  – Aktualizacja dzia?a? i projektów uczestników FP. Nowe serwisy, nowe projekty itp. (zg?oszone wcze?niej przez uczestników)
 • 12.20-12.35 Przerwa – kawa, herbata
 • 12.35-13.35 – Dyskusja w grupach nt. potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz – podstawa dla raportu.
 • 13.30-14.30 Lunch
 • 14.30-15.00 – Networking w sektorze NGO, czyli korzy?ci z organizowania si?  – Monica Anne Brennan, Integration and Information Centre for Ireland
 • 15.00-16.15 – warsztaty „Networking spo?eczno?ci polskiej”
  1. Poznanie potrzeb uczestników od Forum i mo?liwo?ci ich wk?adu w Forum
  2. Dookre?lenie celów, misji i sposobu dzia?ania FP na podstawie oczekiwa? i potrzeb uczestników
 • 16.15-16.30 przerwa
  1. 16.30-17.15 – Co to znaczy by? przedsi?biorc? spo?ecznym? Gerry Loughrey  – Social Enterpreneurs Ireland.
  1. 17.15-18.00 – Dost?pne Granty i jak o nie aplikowa?. Anna Pas, Polski express
 • 18.00 – Impreza Integracyjna

Grupa organizacyjna

Emilia Marchelewska (Cairde, Evening Herald, IPS) , Anna Pa? (Polski Express), Barnaba Dorda (Siptu), Tomasz Machura (POSK), Beata Molendowska (My Cork), Sebastian Widel (IPS), Marta S?otwi?ska (GIPA), Przemek Szczepaniuk (PcExpert.ie)

Forum Polonia jest platform? wspó?dzia?ania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaanga?owanych w projekty dotycz?ce mniejszo?ci polskiej i spo?ecze?stwa Irlandii. Forum dzia?a jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, spo?ecznej integracji oraz obrony interesu mniejszo?ci polskiej w Republice Irlandii. Forum Polonia jest organizacj? po?ytku publicznego (not-for-profit), dzia?aj?c? od marca 2008 roku.


Share

The Legionary Sandwich Ball – Forging a BondLegionowy bal kanapkowy

The Association of the Friends of John Paul II in cooperation with the Polish Social Co-Operative Help organised a meeting entitled, ‘The Legionary Sandwich Ball – Forging a Bond’. It took place in the Polish House, 20 Fitzwilliam Place, Dublin on 18April, 2009.

The programme of the meeting included a mass (in both Polish and English) conducted by Father Krzysztof Hom, Agape and a screening of the film: ‘The Man Who Became Pope’ (2005).

A fundraiser to support the activities of the Help Organisation was planned. These activities include initiatives like creating new workplaces for unemployed immigrants and promoting the goals of the Association of the Friends of John Paul II .KO?O PRZYJACIÓ? FUNDACJI JANA PAW?A II oraz POLSKA SPÓ?DZIELNIA SOCJALNA „ HELP” w Dublinie zaprasza na spotkanie pt. Legionowy bal kanapkowy- budowanie wi?zi.

W dniu 18 kwietnia 2009 w Polskim O?rodku Spo?eczno – Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place (Dom Polski). Pocz?tek spotkania godz.15,00. Koniec ok.godz.20,00.

Plan spotkania:

 • 15,00 Dwuj?zyczne Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego- prowadzone przez Ojca Jezuit? O. Krzysztofa Hom?
 • 16,00 Wspólne przygotowywanie Agapy – fantazyjnych, wiosennych kanapek, kawy herbaty oraz s?odkich niespodzianek
 • 17,00 Agapa – przy wspólnym stole Rozmowy, Nawi?zywanie kontaktu, Budowanie wi?zi
 • 18,30 Projekcja filmu – o Janie Pawle II „ Cz?owiek, który zosta? Papierzem”

Na spotkaniu b?dzie prowadzona zbiórka na rzecz rozwoju Polskiej Spó?dzielni Socjalnej „Help” – która powsta?a z inicjatywy Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II.

Wypracowywane dochody przeznaczane s? na:

1.Tworzenie stanowisk dla bezrobotnych emigrantów
2.Promocj? Jana Paw?a II i Jego nauki
3.Promocj? Fundacji Jana Paw?a II i jej celów

Serdecznie zapraszamy! Uczestnicz?c w naszych spotkaniach charytatywnych i Ty pomagasz innym!

Share

Spotkanie dla przedsi?biorczych

Jack Pi?kowskiW czwartek 12 lutego dzi?ki wspó?pracy Forum Polonia i Dublin City Council odby?o si? spotkanie dla osób my?l?cych o za?o?eniu biznesu oraz tych, którzy chc? swoja firm? rozbudowa?.

Spotkanie dla polskiej grupy by?o cz??ci? serii konsultacji organizowanych przez urz?d miasta Dublina w ramach projektu, który ma na celu zwi?kszy? szanse powodzenia firm zak?adanych przez przedsi?biorców, którzy przybyli do Irlandii w ostatnich latach. Efektem ma by? sformu?owanie zalece? dla miasta.

Konsultacje te i badania przedsi?biorczo?ci prowadzi je profesor Jack PI?KOWSKI z Wayne Huizenga Szko?a Biznesu i Przedsi?biorczo?ci, Nova Southeastern University w USA.

Na spotkanie przyby?o oko?o 40 osób, które mia?y si? okazj? dowiedzie?, jakie zasoby informacyjne i finansowe oferuje Dublin City Council, Enterprise Ireland, First Step i Bank of Ireland oraz Wydzia? Promocji Handlu i Inwestycji Polskiej ambasady w Dublinie.

Spotkanie zorganizowano przy wspó?pracy mediów: Evening Herlad, Polski Express, Nasz G?os, Polski Kurier.

Koordynowa?a Emilia Marchelewska

Share

Comiesi?czne spotkanie rodziców z ma?ymi dzie?mi

Korpusy Pokoju zapraszaj? wszystkie rodziny z kilkumiesi?cznymi niemowlaczkami oraz dzie?mi do 6-7 roku ?ycia na comiesi?czne spotkania.

Maj? one na celu umo?liwienie dzieciom zabawy z rówie?nikami, poznanie rodziców mi?dzy sob? oraz podarowanie rodzinom czasu, który mog? sp?dzi? wspólnie bez my?lenia o obowi?zkach dnia codziennego.

Dzieci maj? do swojej dyspozycji zabawki. Dla wszystkich przygotowane b?d? drobne przek?ski oraz napoje. Op?ata za wst?p jest dobrowolna.

14. grudnia, godz. 14.00, salka w podziemiach klasztoru Dominikanów, Dorset St Upper. Wst?p wolny!
Kontakt: Aleksandra Spycha?a-Pazdan – aspychalapazdan@gmail.com.

Share

Spotkanie z Komisj? Trójstronn?

W dniach 3-5 grudnia 2008 roku w Dublinie mia?a miejsce wizyta 10 osobowej delegacji Komisji Trójstronnej powo?anej przez rz?d Polski. W sk?adzie delegacji znale?li si? przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej, przedstawiciele Forum Zwi?zków Zawodowych, OPZZ, NSZZ Solidarno?? oraz organizacji zrzeszaj?cych pracodawców prywatnych; Business Centre Club, Zwi?zek Rzemios?a Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W programie wizyty znalaz?o si? miedzy innymi spotkanie z przedstawicielami Polonii. Wieczorem 3go grudnia w nieformalnej atmosferze w jednym z dubli?skich pubów z polsk? delegacja spotkali si? Polacy pracuj?cy dla najwi?kszych partii politycznych w Irlandii Fianna Fail i Fine Gael, reprezentant zwi?zków zawodowych Siptu oraz przedstawiciele, Forum Polonia, Towarzystwa Irlandzko Polskiego, Stowarzyszenia My Cork, Polskiego O?rodka Spo?eczno Kulturalnego, Grupy Artystycznej FOKA, Polskiego Klubu Toasmasters Cogito oraz dziennikarze. Tematem dyskusji by? szeroko rozumiany dialog spo?eczny oraz znacz?cy wp?yw porozumienia Irlandzkich partnerów Spo?ecznych na dynamiczny rozwój gospodarki tego kraju, który trwa? nieprzerwanie od pocz?tku lat 90tych a? po rok 2007.

W kolejnych dniach wizyty polskiej delegacji odby?a si? seria spotka? z Irlandzkimi Partnerami Spo?ecznymi. W dniach 4-5 Grudnia Polacy spotkali si? z Dyrektorem Departamentu Partnerstwa Spo?ecznego, przedstawicielami Konfederacji Biznesu i Pracodawców (IBEC), Irlandzkiej Rady Ekonomicznej, Irlandzkiego Kongresu Zwi?zków Zawodowych oraz Dubli?skiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia.

Forum Poloni? reprezentowali: Viola Di Bucchianico – Fianna Fail, Rafa? Jaros – Fine Gael oraz Toasmasters , Barnaba Dorda – Siptu, Sebastian Widel (IPS , Forum Polonia), Emilia Marchelewska (dziennikarka oraz szef programu G?osuje w Irlandii Forum Polonia), Beata Molendowska (MY Cork, Forum Polonia), Ginger (grupa artystyczna Foka oraz RTE), Tomasz Machura (POSK).

Share