Bezplatna polska szkola on-line – zapisy do 30 czerwca

Projekt Otwarta Szko?a System Wsparcia Uczniów Migruj?cych skierowany jest do polskich uczniów mieszkaj?cych poza granicami Kraju, niemaj?cych dost?pu do polskich uzupe?niaj?cych szkó? stacjonarnych.

Realizowane w ramach Projektu dzia?ania w swych za?o?eniach s?u??:

  • organizacji zaj?? z przedmiotów ojczystych przy wykorzystaniu technik nauczania na odleg?o?? i nowoczesnych technologii informacyjnych dla uczniów szkó? ORPEG realizuj?cych uzupe?niaj?cy program nauczania
  • stworzeniu mo?liwo?ci kontynuacji kszta?cenia zgodnego z polsk? podstaw? programow? za po?rednictwem nauczania na odleg?o?? z wykorzystaniem platformy e-learningowej
  • u?atwieniu  przyst?pienia do matury uczniom  przebywaj?cym za granic?, którzy ze wzgl?du na s?ab? znajomo?? lokalnego j?zyka przerwali edukacj? szkoln?
  • wsparciu osób planuj?cych powrót z zagranicy do kraju w zakresie pomocy w integracji z polskim systemem edukacji,
  • aktywizacji ma?ych i m?odych Polaków ?yj?cych za granic? do czynnego udzia?u w budowaniu to?samo?ci narodowej, zdobywania wiedzy o kraju ojczystym, poprzez udzia? on-line w ko?ach zainteresowa?, konkursach przedmiotowych.

W ramach projektu uczniowie mog? bra? udzia? w lekcjach, konsultacjach, kursach maturalnych oraz kolach zainteresowa?. Zaj?cia odbywaj? si? na platformie e-learningowej www.polskaszkola.edu.pl.

W celu uzyskania bli?szych informacji oraz pobrania dokumentów zg?oszeniowych prosimy klikn?? TUTAJ.

Zapraszamy!
Rekrutacja na przysz?y rok szkolny do szko? O?rodka Rozwoju Polskiej Ed?acji za Granic?
trwa do 30 czerwca ?01I r. Wi?cej informacji dotycz?cych nauczania na odleg?o??, rekrutacji
oraz konsultacji on-line mo?ecie znale?? na stronie internetowej www.orpeg.pl i www.polskaszkola.edu.pl oraz pod nrrmerem telefonu. (004822) 622 37 92.

Share