Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Pathways to Work: An Employment Upgrade Training Programme for Young Immigrants jest projektem mi?dzynarodowym finansowanym przez Uni? Europejsk?, w ramach którego udzielana jest pomoc m?odym imigrantom w celu maksymalizacji ich potencja?u na zagranicznym rynku pracy.

Projekt jest finansowany przez Komisj? Europejsk? w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.

Projekt jednoczy si?y siedmiu organizacji do?wiadczonych w takich dziedzinach jak szkolenia, edukacja, komunikacja, praca na rzecz imigrantów, w celu opracowania modu?ów szkoleniowych, maj?cych zastosowanie we wszystkich pa?stwach cz?onkowskich UE.

Ogólnym celem projektu jest wspieranie m?odych imigrantów oraz polepszanie ich sytuacji na rynku pracy poprzez u?atwienie dost?pu do ró?nego rodzaju szkole?, lepszego zatrudnienia oraz budowania planu kariery zawodowej. Cel ten b?dzie realizowany poprzez:

 • wspieranie lepszego zrozumienia dla tendencji na rynku pracy oraz praw pracowniczych
 • polepszenie zdolno?ci pracowników w zakresie komunikacji mi?dzyludzkiej oraz umiej?tno?ci pracy w grupie
 • zwi?kszenie konkurencyjno?ci uczestników w zakresie ubiegania si? o prac? w sytuacji kiedy staraj? si? o ni? podobnie wykwalifikowani obywatele danego kraju, pomagaj?c im w tworzeniu elektronicznego portfolio kariery oraz efektywnego wykorzystywania narz?dzi marketingowych online
 • promowanie wiedzy w zakresie dost?pno?ci oraz mo?liwo?ci skorzystania z oferty szkoleniowej i edukacyjnej kraju przyjmuj?cego
 • dog??bne zrozumienie barier napotykanych przez m?odych imigrantów w krajach partnerskich oraz stworzenie praktycznych wskazówek w celu ich przezwyci??ania
 • przeniesienie i dostosowanie aktualnie istniej?cych zasobów szkoleniowych poprzez tworzenie nowych rozwi?za? ??cz?cych tradycyjn? nauk? i tre?ci online, przeprowadzenie testu pilota?owego na grupie docelowej w celu zapewnienia wysokiej jako?ci proponowanych rozwi?za?
 • promowanie kursu oraz rozpowszechnianie jego szerokiego zastosowania ze szczególnym uwzgl?dnieniem podmiotów spo?ecznych maj?cych kontakt z imigrantami, instytucji kszta?cenia i szkolenia zawodowego oraz innych podmiotów maj?cych potencja? do popularyzowania kursu
 • powszechne przyczynianie si? do rozwoju osobistego imigrantów i wykorzystania ich potencja?u w zwi?kszaniu ich udzia?u na rynku pracy i w gospodarce
 • rozpowszechnianie pogl?du mówi?cego o pozytywnych aspektach ró?norodno?ci kulturowej w miejscu pracy, poprawa stosunków spo?ecznych oraz integracji spo?eczno?ci poprzez u?atwienie m?odym imigrantom dost?pu do ró?nych mo?liwo?ci pozyskania zatrudnienia.
 •  

  Wiecej informacji:
  Share

  Liderzy z misj?

  Pierwszy dzwonek w Szkole Liderów Forum Polonia

  Kiedy zgo?a pó? wieku temu Martin Luther King og?osi?, i? „ma Marzenie”, za charyzmatycznym liderem ruszy?y miliony, daj?c drog? prawdziwej rewolucji i setkom ruchów antyrasistowskich. I cho? wy?niona wizja Luthera Kinga wci?? czeka na ca?kowite dope?nienie, droga ku jej realizacji zmieni?a ?ycie wielu pokole?, daj?c im wolno?? i równo??. Czy warto wi?c stawia? sobie cele niemal niemo?liwe do osi?gni?cia? Czym powinny si? kierowa? organizacje spo?eczne, kre?l?c swoje zadania? I jak wizj? pojedynczych liderów zara?a? innych? O tym wszystkim traktowa? pierwszy z serii warsztatów Szko?y Liderów Forum Polonia, który odby? si? w sobot?, 28 sierpnia w siedzibie POSK w Dublinie.

  Celem Szko?y Liderów Forum Polonia jest wspieranie dzia?alno?ci spo?ecznej na rzecz polskiej mniejszo?ci w Irlandii oraz rozwijanie umiej?tno?ci liderskich w?ród dzia?aczy sektora NGO. Warsztaty z zakresu tworzenia, rozwoju oraz formalizacji dzia?alno?ci grup wolontaryjnych oraz dzia?aj?cych w sektorze NGO stawiaj? sobie za cele: pomoc w sprawnym tworzeniu misji oraz statutu organizacji, jak równie? dookre?lenie wizji i celów Forum Polonia oraz przygotowanie cz?onków FP do etapu legalizacji i wyboru zarz?du organizacji.

  Warsztaty odby?y si? dzi?ki uprzejmo?ci oraz wsparciu finansowemu The Wheel Centre (www.wheel.ie) oraz The Integration Centre (www.integratingireland.ie), które przekaza?y fundusze oraz zapewni?y trenerów dla dwóch sesji treningowych.

  W szkoleniu udzia? wzi?li liderzy i liderki nast?puj?cych organizacji:

  – Emilia Marchelewska (FP, Cairde)

  – Anna Pa? (FP, Polski Express)

  – Beata Molendowska (FP, MyCork)

  – S?awek Norberczak (POSK)

  – Krzy? Kiedrowski (IPS, Korpusy Pokoju)

  – Barnaba Dorda (FP)

  – Patrycja Cichocka (Clonmel Polish School)

  – Niamh Nestor (FP, Billingual Forum Ireland)

  – Filip Stefa?ski

  – Anna Michalska (Multicity – Kilkenny)

  – Barbara Ozga (CKU)

  – Grzegorz R?kas (MyCork)

  Tymczasem, wszystkich zainteresowanych dzia?alno?ci? w sektorze NGO zapraszamy na drugie z cyklu szkole? Forum Polonia: w sobot?, 11 wrze?nia odb?dzie si? Sesja2: „Formalizacja organizacji oraz modele zarz?dzania”. O szczegó?ach szkolenia oraz procesie aplikacji – wi?cej na www.forumpolonia.org

  W razie jakichkolwiek pyta? lub w kwestii udzia?u w kolejnych modu?ach szkoleniowych, wszelkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatork? projektu z ramienia Forum Polonia: Anna Pa?, t: 085 154 1454, e: anna@polishexpress.net

  Sponsorzy szkole?: The Wheel Centre, The Integration Centre, Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny, Siptu

  Tekst: AP

  Share

  VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

  Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci

  Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.
  Celem Zjazdu b?dzie przede wszystkim

  • poznanie si?, wymian? informacji i kontaktów
  • identyfikacj? potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz
  • zainaugurowanie programu szkole? i wsparcia dla polonijnych grup

  Roze?lij zaproszenie osobom zainteresowanym.
  RVSP: info@forumpolonia.org.

  Organizatorzy zapewniaj? lunch i przek?ski.

  Program

  • 10.30 Rejestracja. Kawa, herbata
  • 11.00 Powitanie
  • 11.05 Oficjalne otwarcie  przez Jego Ekscelencj? Pana Ambasadora RP dr Tadeusza Szumowskiego
  • 11.20-11.35 – Raport z dotychczasowej dzia?alno?ci  Forum Polonia – Emilia Marchelewska
  • 11.35-11.50 – Przedstawienie si? uczestników
  • 11.50-12.20  – Aktualizacja dzia?a? i projektów uczestników FP. Nowe serwisy, nowe projekty itp. (zg?oszone wcze?niej przez uczestników)
  • 12.20-12.35 Przerwa – kawa, herbata
  • 12.35-13.35 – Dyskusja w grupach nt. potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz – podstawa dla raportu.
  • 13.30-14.30 Lunch
  • 14.30-15.00 – Networking w sektorze NGO, czyli korzy?ci z organizowania si?  – Monica Anne Brennan, Integration and Information Centre for Ireland
  • 15.00-16.15 – warsztaty „Networking spo?eczno?ci polskiej”
   1. Poznanie potrzeb uczestników od Forum i mo?liwo?ci ich wk?adu w Forum
   2. Dookre?lenie celów, misji i sposobu dzia?ania FP na podstawie oczekiwa? i potrzeb uczestników
  • 16.15-16.30 przerwa
   1. 16.30-17.15 – Co to znaczy by? przedsi?biorc? spo?ecznym? Gerry Loughrey  – Social Enterpreneurs Ireland.
   1. 17.15-18.00 – Dost?pne Granty i jak o nie aplikowa?. Anna Pas, Polski express
  • 18.00 – Impreza Integracyjna

  Grupa organizacyjna

  Emilia Marchelewska (Cairde, Evening Herald, IPS) , Anna Pa? (Polski Express), Barnaba Dorda (Siptu), Tomasz Machura (POSK), Beata Molendowska (My Cork), Sebastian Widel (IPS), Marta S?otwi?ska (GIPA), Przemek Szczepaniuk (PcExpert.ie)

  Forum Polonia jest platform? wspó?dzia?ania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaanga?owanych w projekty dotycz?ce mniejszo?ci polskiej i spo?ecze?stwa Irlandii. Forum dzia?a jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, spo?ecznej integracji oraz obrony interesu mniejszo?ci polskiej w Republice Irlandii. Forum Polonia jest organizacj? po?ytku publicznego (not-for-profit), dzia?aj?c? od marca 2008 roku.


  Share

  School for Leaders for the Polish Community AbroadSzko?a Liderów Polonijnych

  The 1st edition of the School for Leaders for the Polish Community Abroad has begun!

  The School for Leaders Association invites activists of the Polish community abroad to participatSzko?a liderówe in the School for Leaders for the Polish Community Abroad. Recruitment begins on 11st May 2009.

  Are you engaged in the activities of the Polish community abroad? Do you want to make a difference in your social background? Are you a leader? Maybe you would like to increase your leadership skills? Do you want to learn about contemporary Poland, its culture, society and recent history?

  You can become a participant of the School for Leaders for the Polish Community Abroad!

  Potential leaders are everywhere and we are able to find and support them (Professor Zbigniew Andrzej Pe?czy?ski, the founder and President of the School for Leaders Association)

  The School for Polish Community Leaders Abroad will be held between 24th August and 6thSeptember 2009. Applications can be made until 7th June 2009.

  The School for Leaders Association was established in the year 1994 upon the initiative of the University of Oxford Professor Zbigniew Pe?czy?ski. Our objects include providing education for public activists as well as support for development and increase in activism within local communities, promoting the idea of international cooperation, civic education of the youth and adults as well as encouraging leadership.

  Since 1994 we have trained approximately 3000 persons who have been involved in a variety of organisations. People who have completed our course remain dynamic activists in local governments, non-governmental organizations and political parties

   

  The School for Leaders for the Polish Community Abroad is addressed to socially active representatives of the Polish communities and Poles , who lives in the United States, Canada and the Western Europe (Great Britain, Ireland, Portugal; Spain, Italy, Austria, Switzerland, Belgium, Holland, Denmark, Greece, Malta, Luxembourg, Finland, Sweden, Norway).

   

   The syllabus of the project comprises a series of two-weeks workshops, lectures, meetings and study visits in Poland. The participants will be offered an insight into the Polish everyday life, issues concerning the transformation of the political system in Poland, country’s contemporary society and economy, as well its culture and history. During the School the participants will develop their leadership skills and will be trained to undertake dynamic and socially aware activities in their local communities. 25 persons will be recruited.

  The participants will be divided into two language groups – polish and English. Command of the English or Polish Language is obligatory.

   

  Successful applicants will be obliged to sign the ‘’Principles of participation” and to attend the School for Leaders for the Polish Community Abroad. The organizers will bear the costs of participating in the School for Leaders including accommodation and meals and will reimburse the participants for the travel expenses up to the amount of 500 zloty.

   

  Premises of the School for the Polish Community Abroad Programme

   

  The programme of the School for the Polish Community Abroad is targeted at  activities supporting the development of participants’ leadership skills and strengthening their bond with Poland and their national identity, as well as at forming civil attitudes. During the session of the school the participants will be engaged in a series of workshops and lectures.

  The school will comprise three modules.

  ·         Leadership skills development workshop – 2 days

  ·         Study visits – 6 days (1+5)

  ·         Follow-up to the leadership skills development workshop – 5 days

   

  Moreover, during each module the participants will take part in lectures and will meet the representatives of politics, culture and social activists.

  During the session of the school, the participants will be divided into two groups and each of the two will be accompanied by a supervisor who will be responsible for:  facilitation, providing the participants with the information concerning the syllabus and plans for the further days, explaining doubts that might arise, every evening conducting a meeting to sum up the day, and taking actively part in study visits. The School for Leaders has gained positive experience regarding assigning supervisors to groups of foreign participants of the school. The supervisor takes care of the participants and is available to answer their questions or address their doubts.

   

  Syllabus:

   

  A.     Leadership skills development workshop (32 hours):

   

  Session: Prerequisites for effective team work (16 hours)

  ·         Teamwork

  ·         Team roles

  ·         Engaging others in activities

  ·         Team’s life cycle

  ·         Effective communication

  ·         My strengths and weaknesses as a leader – analysis

  Session: Introducing changes ( 16 hours)

  ·         Introducing changes in the local community

  ·         Role of change

  ·         Analysis of the local community and its needs

  ·         How to introduce changes?

   

  B. Follow-up to the leadership skills development workshop (16 hours)

   

  The syllabus of the workshop will be drafted on the grounds of expectations and needs of the participants voiced during preceding workshop sessions.  Classes on communication, self-presentation, giving public speeches, conducting discussions etc. will be offered to the participants.

   

  Workshops will be held in the training centre near Warsaw. Classes will be run in two groups formed according to the Polish language proficiency. Classes  in the less advanced group will be conducted by a bilingual trainer.

             

  C. Lectures and meetings

   

  During workshops and study visits the participants will, on a daily basis, meet public figures: politicians, artists, social activists, representatives of the media, and leaders. Moreover, there will be lectures shaped in such a way as to facilitate insight into the recent history and the real situation of Poland.

  The lectures will, among others, concern:  

  ·         Transformation of the political system in Poland;

  ·         Poland in the international organisations;

  ·         Relationship between Poland and Russia;

  ·         Market economy and its shortcomings;

  ·         Foundations of democracy and civil society;

  ·         Poland’s recent history;

  ·         Contemporary/ modern patriotism in Poland;

  ·         Polish national minorities in cooperation with the Polish state;

  ·         Local government in Poland;

  ·         Social role of culture;

   

  Lectures will be interpreted into English.

   

  D. Study visits

   

  The objective of the study visits is to provide a more comprehensive insight into Poland in the scope of tourism and sightseeing, and also to  set forth issues included in the premises of the project. The participants will visit places concerning Poland’s recent history and monuments of culture. Moreover, they will have the opportunity to meet the representatives of the public and cultural institutions, activists of the non-governmental organisations, business representatives, and socially active  young Poles. The syllabus of the study visits will be formed on the basis of expectations voiced in the application forms.

  The itinerary will be organised thematically:

  ·         Gda?sk – transformation of the political system in Poland

  ·         Toru? – realisation of the idea of civil society

  ·         Cracow – development of the local government in Poland

  ·         Warsaw – local cultural initiatives; contemporary patriotism  

   

  Detailed itinerary will be drafted on the basis of information included in the application forms, suggestions and interests voiced therein, as well as particular character of the places to be visited. Study visits will be held in two groups. During meetings and sightseeing the groups will be accompanied by an interpreter.

   

  For further information regarding the terms of the recruitment and syllabus, please visit WWW. Szkola-liderow.pl. Should you have any queries, please contact the coordinators of the project: Magdalena Ko?odziejczyk mkolodziejczyk@szkola-liderow.pl and Magdalena Mazur mmazur@szkola-liderow.pl

  The project is funded by the Chancellery of the Senate of the Republic of Poland.

   

  Forum Polonia inicjuje Klub Szkoleniowy dla Polakow w Irlandii dzialajacych na rzecz Polonii.

  Szko?a Liderów

  Stowarzyszenie Szko?a Liderów zaprasza przedstawicieli Polonii i Polaków mieszkaj?cych za granic? do udzia?u w Szkole Liderów Polonijnych Europy Zachodniej. Projekt jest obj?ty patronatem Marsza?ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza.

  Nabór rozpoczyna si? 11 maja 2009 roku. Na zg?oszenia czekamy do 7 czerwca 2009 roku.

  Dzia?asz w ?rodowisku polonijnym? Chcesz zmienia? swoje otoczenie spo?eczne? Jeste? liderem? A mo?e chcia?by? wzmacnia? swoje kompetencje liderskie? Czy chcesz pozna? lepiej wspó?czesn? Polsk?, jej kultur?, spo?ecze?stwo oraz najnowsz? histori??

  Mo?esz zosta? uczestnikiem Szko?y Liderów Polonijnych!

  „Potencjalni liderzy s? wsz?dzie, a my potrafimy ich odnale?? i wesprze?” (prof. Zbigniew Andrzej Pe?czy?ski, za?o?yciel i prezes Stowarzyszenia Szko?a Liderów)

  Szko?a Liderów Polonijnych  odb?dzie si? w dniach 24 sierpnia – 6 wrze?nia 2009 roku.

   

  Stowarzyszenie Szko?a Liderów powsta?o w 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pe?czy?skiego. Do naszych celów nale?y edukacja dzia?aczy publicznych oraz wspieranie rozwoju i aktywizacji ?rodowisk lokalnych, promowanie idei wspó?pracy mi?dzynarodowej, edukacja obywatelska m?odzie?y i osób doros?ych, kreowanie postaw liderskich.

  Od 1994 roku wyszkolili?my oko?o 3000 osób, które dzia?aj? w ró?nego rodzaju organizacjach. Nasi absolwenci s? aktywnymi dzia?aczami samorz?dów terytorialnych, organizacji pozarz?dowych i partii politycznych. 

   

  Szko?a Liderów Polonijnych  jest adresowana do aktywnych spo?ecznie przedstawicieli Polonii i Polaków mieszkaj?cych w wybranych  krajach Europy Zachodniej: Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia; Hiszpania, W?ochy; Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Dania, Grecja, Malta, Luksemburg, Finlandia, Szwecja, Norwegia. B?dzie si? sk?ada?, z odbywaj?cego si? w Polsce, dwutygodniowego cyklu warsztatów, wyk?adów; spotka? oraz wizyt studyjnych. Przybli?ymy uczestnikom polsk? rzeczywisto??, zagadnienia zwi?zane z transformacj? ustrojow? Polski, jej wspó?czesnym spo?ecze?stwem i gospodark?, a tak?e kultur? i histori?. Podczas Szko?y uczestnicy rozwin? kompetencje liderskie, przygotowuj?c si? do aktywnego i ?wiadomego dzia?ania w swoich ?rodowiskach lokalnych

   

  Zaj?cia b?d? odbywa?y si? w dwóch grupach j?zykowych – polskiej i angielskiej.

  Do udzia?u w Szkole zapraszamy Polaków i osoby o polskim pochodzeniu, mieszkaj?ce w wymienionych krajach  w wieku od 20 do 35 lat, które aktywnie dzia?aj? w swoich ?rodowiskach lokalnych.

  Osoby zakwalifikowane do udzia?u w projekcie s? zobowi?zane do podpisania „Zasad uczestnictwa” oraz do przybycia i udzia?u w Szkole Liderów Polonijnych.

  Organizatorzy pokrywaj? koszty uczestnictwa w Szkole Liderów, zapewniaj? pe?ne zakwaterowanie i wy?ywienie oraz zwrot kosztów podró?y w wysoko?ci do 500 PLN.

   

  Za?o?enia programowe Szko?y Liderów Polonijnych 

  Program Szko?y Liderów Polonijnych b?dzie ukierunkowany na dzia?ania wspieraj?ce rozwój kompetencji liderskich uczestników oraz na wzmocnienie ich wi?zi z Polsk?, wzmocnienie to?samo?ci narodowej i kreowanie postaw obywatelskich. W czasie szko?y uczestnicy wezm? udzia? w cyklu warsztatów,  wyk?adów.

  Szko?a b?dzie si? sk?ada? z trzech modu?ów.

  ·     Warsztat rozwijaj?cy umiej?tno?ci liderskie – 2 dni

  ·     Wizyty studyjne – 6 dni (1+5)

  ·     Kontynuacja warsztatu rozwijaj?cego umiej?tno?ci liderskie – 5 dni 

  W czasie ka?dego modu?u uczestnicy b?d? ponadto uczestniczy? w wyk?adach oraz spotyka? si? z przedstawicielami ?wiata polityki, kultury, dzia?aczami spo?ecznymi 

  Uczestnicy na czas trwania szko?y b?d? podzieleni na dwie grupy, z których ka?da b?dzie mia?a swojego opiekuna merytorycznego, do którego obowi?zków b?dzie nale?a?a: facylitacja, powiadamianie uczestników o programie i planach na kolejne dni, t?umaczenie powstaj?cych niejasno?ci, przeprowadzenie ka?dego wieczora spotkania podsumowuj?cego dzie?, aktywny udzia? w wizytach studyjnych. Szko?a Liderów ma pozytywne do?wiadczenia zwi?zane z przydzielaniem opiekunów grupom przyje?d?aj?cym na szko?y z innych krajów. Uczestnicy s? otoczeni opiek?, maj? osob?, do której mog? si? zwróci? z pytaniami i w?tpliwo?ciami. 

   

  Program: 

  A.  Warsztat rozwijaj?cy umiej?tno?ci liderskie (32 godziny): 

    Blok: Warunki efektywnej pracy zespo?owej (16 godzin)

  o    Praca w zespole

  o    Role zespo?owe

  o    Anga?owanie innych do dzia?ania

  o    Cykl ?ycia zespo?u

  o    Skuteczna komunikacja

  o    Mocne i s?abe strony mnie jako lidera – analiza

       Blok Wprowadzanie zmiany ( 16 godzin)

  o    Wprowadzanie zmian w ?rodowisku lokalnym

  o    Rola wizji zmiany

  o    Analiza ?rodowiska lokalnego i jego potrzeb

  o    Jak wprowadza? zmiany? 

  B. Kontynuacja warsztatu umiej?tno?ci liderskich (16 godzin) 

  Program warsztatu zostanie stworzony na podstawie oczekiwa? i potrzeb uczestników, zebranych w czasie poprzednich bloków warsztatowych. Uczestnikom zostan? zaproponowane mi?dzy innymi zaj?cia z komunikacji, autoprezentacji, umiej?tno?ci przemawiania, prowadzenia debat etc.

  Warsztaty b?d? odbywa?y si? w o?rodku szkoleniowym w okolicach Warszawy. Zaj?cia b?d? si? odbywa? w 2 grupach, podzielonych wed?ug kryterium znajomo?ci j?zyka polskiego. W grupach mniej zaawansowanych j?zykowo zaj?cia b?dzie prowadzi? trener dwuj?zyczny. 

  C. Wyk?ady i spotkania 

  Uczestnicy w trakcie warsztatów oraz wizyt studyjnych codziennie b?d? spotyka? si? z osobami z ?ycia publicznego: z politykami, artystami, dzia?aczami spo?ecznymi i przedstawicielami mediów, liderami. Ponadto odb?d? si? wyk?ady, których tematyka zosta?a dobrana tak, aby umo?liwi? poznanie historii najnowszej oraz realnej sytuacji Polski.

  B?d? dotyczy? mi?dzy innymi:

  §     Transformacja ustrojowa w Polsce;

  §     Polska w organizacjach mi?dzynarodowych;

  §     Stosunki mi?dzy Polsk?, a Rosj?;

  §     Gospodarka rynkowa i jej problemy;

  §     Fundamenty demokracji i spo?ecze?stwa obywatelskiego;

  §     Najnowsza historia Polski;

  §     Wspó?czesny/ nowoczesny patriotyzm w Polsce;

  §     Polskie mniejszo?ci narodowe we  wspó?pracy z pa?stwem polskim;

  §     Samorz?d terytorialny w Polsce;

  §     Spo?eczna rola kultury;

   Wyk?ady b?d? t?umaczone na j?zyk angielski. 

  D. Wizyty studyjne 

  Wizyty studyjne maj? s?u?y? lepszemu poznaniu Polski w wymiarze krajoznawczym, ale przede wszystkim przedstawieniu zagadnie? zawartych w za?o?eniach projektu. Uczestnicy odwiedz? miejsca zwi?zane z wydarzeniami ze wspó?czesnej historii Polski, zabytki kultury.  Poza tym b?d? mieli mo?liwo?? spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i kulturalnych, dzia?aczami organizacji pozarz?dowych, przedstawicielami biznesu, a tak?e z aktywnymi spo?ecznie m?odymi Polakami. Program wizyt studyjnych zostanie dookre?lony na podstawie oczekiwa? zawartych w ankietach zg?oszeniowych.

  Wizyty w kolejnych miastach b?d? zorganizowane wokó? konkretnych zagadnie?:

  o    Gda?sk – transformacja ustrojowa w Polsce

  o    Toru? – realizacja idei spo?ecze?stwa obywatelskiego

  o    Kraków – rozwój samorz?du terytorialnego w Polsce

  o    Warszawa – lokalne inicjatywy kulturalne; wspó?czesny wymiar patriotyzmu 

   

  Szczegó?owy program wizyt zostanie opracowany na podstawie ankiet uczestników, zg?oszonych przez nich potrzeb i zainteresowa?, a tak?e specyfiki miejsc, które odwiedz?. Wizyty studyjne b?d? odbywa?y si? w dwóch grupach. Podczas spotka? oraz turystycznej cz??ci wizyt, grupom, b?dzie towarzyszy? t?umacz.  

  Szczegó?owe informacje dotycz?ce warunków naboru i programu znajd? Pa?stwo na stronie  . Pytania mo?na kierowa? do koordynatorek projektu: Magdaleny Ko?odziejczyk

  Szko?a Liderów

   

  mkolodziejczyk@szkola-liderow.pl  i Magdaleny Mazur mmazur@szkola-liderow.pl

  Projekt jest finansowany ze ?rodków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

   

   

  Share