Klub Toastmasters i Szko?a Liderów w Dublinie

Pierwszy Klub Toastmasters w Irlandii oraz Szko?a Liderów, maj? zaszczyt i przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na pierwsze spotkanie, które odb?dzie si? w sobot? 13 wrze?nia bie??cego roku, o godzinie 12.00. Dzi?ki uprzejmo?ci SIPTU, spotkanie odb?dzie si? w siedzibie zwi?zku tj. w Liberty Hall (Eden Quay, Dublin 1).

Wszelkie informacje mo?na uzyska? pisz?c na adres: rafal.jaros@gmail.com lub pod numerem telefonu 00353 (0) 860 47 20 09.

Celem Szko?y Liderów jest kszta?towanie oraz modelowanie umiej?tno?ci przewodzenia i zarz?dzania. Celem spotka? Toastmasters jest rozwijanie umiej?tno?ci przemawiania i prowadzenia debat.

Wszystkie z wy?ej wymienionych umiej?tno?ci mog? by? niezwykle przydatne nietylko dyrektorom, czyli liderom organizacji formalnych, ale wszystkim osobom maj?cym kontakt z szeroko poj?t? sfer? komunikacji spo?ecznej.

Toastmasters, to mi?dzynarodowe stowarzyszenie za?o?one w 1924 roku w Kalifornii. Obecnie na ca?ym ?wiecie istnieje oko?o 9000 lokalnych klubów w ponad 90 pa?stwach.

Szko?a Liderów jest now? inicjatyw?. W ramach jej dzia?alno?ci do prowadzenia szkole?/wyk?adów/warsztatów b?dziemy zaprasza? znanych dzia?aczy, polityków, dziennikarzy oraz przedsi?biorców.

Share

Polski klub Toastmasters oraz szko?a liderów w Dublinie

Jak ju? pewnie wi?kszo?? z was wie jestem zaanga?owany w stworzenie polskiego klubu Toastmasters oraz szko?y liderów w Dublinie.  Pierwsze spotkanie odb?dzie si? 13 Wrze?nia 2008 roku. Poni?ej zamieszczam kilka informacji o pomy?le.

Szko?a liderów b?dzie sk?ada?a si? z dwóch cz??ci. Pierwsz? cz?sci? jest Toastmasters a drugim szkolenia.

Toastmasters to: mi?dzynarodowa organizacja, której celem jest szerzenie umiej?tno?ci przemawiania i przewodzenia (speaking & leadership). Pocz?tki TI si?gaj? 20-osobowego klubu za?o?onego w 1924 roku w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W 2004 roku organizacja liczy ponad 9’000 klubów regionalnych w oko?o 90 pa?stwach.

TI jest podzielony na lokalne kluby, po oko?o 20-30 osób, które spotykaj? si? regularnie (zazwyczaj co tydzie?) na spotkaniach trwaj?cych oko?o pó?torej godziny. W trakcie ka?dego spotkania maj? miejsce kilkuminutowe przemówienia cz?onków, oceny przemówie?, oraz tzw. „impromptu speeches” – przemówienia improwizowane.

Program edukacyjny

Sercem programu Toastmasters jest podstawowy podr?cznik opisuj?cy 10 projektów przemówie?. Od pierwszego (Ice breaker – maj?cego na celu prze?amanie lodów), poprzez „Body Language” (Mowa Cia?a), „Vocal Variety” (Zró?nicowany G?os), na „Inspirational Speech” (Mów by inspirowa?) ko?cz?c.

Po uko?czeniu podstawowego podr?cznika Toastmaster otrzymuje dost?p do zaawansowanych podr?czników, wyspecjalizowanych (np. na komunikacj? w telewizji, czy na humorystyczne przemawianie).

Wygl?d spotka?: Spotkania Toastmasters b?d? odbywa?y si? co dwa tygodnie. Je?eli chodzi o harmonogram szkole? to ustalimy je na pierwszym spotkaniu. My?l? ?e optymalnym rozwi?zaniem b?dzie przeprowadzanie jednego szkolenia w miesi?cu. Je?eli zapotrzebowanie na szkolenia b?d? wi?ksze mo?emy zwi?kszy? liczb? szkole? w miesi?cu.

Tematy szkole? b?d? zwi?zane z szerokim poj?ciem przywództwa i b?d? mia?y za zadanie pomoc w zdobywaniu umiej?tno?ci niezb?dnych do bycia managerem/liderem/dyrektorem/szefem w?asnej firmy itd.

Do prowadzenia szkole? b?dziemy zapraszali szefów/pracowników firm tak irlandzkich jak i polskich, dziennikarzy, trenerów i coachów, polityków, dzia?aczy spo?ecznych i kogo jeszcze tylko wymy?licie.

Pocz?tkowo szkolenia b?d? prowadzone przez cz?onków szko?y liderów. Uwa?am, ?e zapraszanie go?ci powinni?my wstrzyma? do czasu rozkr?cenia klubu. Jak ju? dopracujemy schemat spotka?, b?dziemy mieli wszystko zapi?te na ostatni guzik i zorganizujemy kilka szkole? prowadzonych przez cz?onków szko?y, rozpoczniemy zapraszanie go?ci.

Ja ko?cz? w styczniu kurs Coacha biznesowego i planuj? przeznaczy? jeden dzie? w miesi?cu na bezp?atny coaching dla cz?onków szko?y.

Je?eli chodzi o sk?adk? cz?onkowsk?. Trzeba zap?aci? 60 dolarów rocznie sk?adki cz?onkowskiej w Toastmasters. Toastmasters wysy?a pakiet podr?czników z których b?dziemy si? uczy? przemówie?.  B?dziecie równie? otrzymywali miesi?cznik wydawany przez Toastmasters international w którym mo?na znale?? ciekawe informacje dotycz?ce przywództwa oraz umiej?tno?ci przemawiania.

Zastanawiam si? nad wprowadzeniem dodatkowej sk?adki cz?onkowskiej. Pieni?dze zebrane w ten sposób b?dziemy przeznaczali na zakup sprz?tów (np. kamera) ciastek i herbaty dla naszych go?ci, itd. Ka?dy cz?onek klubu b?dzie mia? wgl?d do stanu konta.

Statut: Uwa?am ?e koniecznie trzeba b?dzie opracowa? statut szko?y liderów, w którym b?d? zawarte informacje dotycz?ce statusu cz?onka, sk?adek itd.

Je?eli te spotkania spodobaj? si?, i b?dzie du?e zainteresowanie  szko?? liderów oraz Toastmasters, b?d? chcia? pomóc w otwarciu polskich klubów w innych irlandzkich miastach.

W klubie b?d? nast?puj?ce miejsca do obsadzenia:

1.    President:

2.    Vice President Education:

3.    Vice President Membership:

4.    Vice President Public Relations:

5.    Sergeant at Arms:

6.    Secretary:

7.    Treasurer:

Je?eli kto? jest zainteresowany jak?? z powy?szych pozycji, piszcie do mnie na ni?ej podany mail. Wybory odb?d? si? na pierwszym lub drugim spotkaniu.

Je?eli macie jakiekolwiek pytania piszcie na maila: rafal.jaros(AT/ma?pa)gmail.com

Rafal Jaros

Share