The Children’s Rights Workshops

The Children’s Rights Workshops

 

The Children’s Rights workshops are an exploration of democracy and tolerance which will help children develop  civic participation and social responsibility.

The participants take part drama activities and learn about main principles of tolerance and justice established by Polish-Jewish children’s author and educator Janusz Korczak, whose legacy became one of the inspirations behind the 1989 UN Convention on the Rights of the Child. Korczak was one of the first children’s rights advocates. He ran a democratic orphanage, set-up the first national children’s newspaper and campaigned for children’s rights.

The workshop is created and will be performed by Janusz Flakus, a workshop facilitator and theatre maker currently based in Cork. Janusz holds a BA in Drama and Theatre Studies and German (University College Cork) and FETAC Certificate in Theatre Performance (Coláiste Stiofáin Naofa).

The exhibition “Champion of the Child: Janusz Korczak” will be displayed in the Central Library from 14th 31st October. It is organized with the help of the Polish Irish Society.

The project is developed and funded by the Polish Embassy in Dublin.

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)

The rights of the child, as stated in the UN Convention, are one of the most important factors in early childhood education. The Convention is aimed at the child, as an individual, and includes all categories of human rights: civil, political, economic, social and cultural.The idea that the rights of the child are an aspect of democratic values can be traced back to the effects of war, and to pedagogical ideas about education. Janusz Korczak showed that wars and miserable social conditions tended to have an especially damaging effect on children. His ideas of the right of the child to love and respect have had a great influence on both educational and legal issues.

Janusz Korczak Biographical Note:

Dr. Janusz Korczak, a prominent Polish-Jewish pedagogue and paediatrician, refused during what is known as the Warsaw Ghetto operation in 1942, to abandon the children of the orphanage he worked in. Instead, he accompanied the children to the Nazi extermination camp at Treblinka. Dignity of the child, children’s rights and children’s citizenship underlined the thinking of Janusz Korczak. This has become an important contribution to the Convention on the Rights of the Child proposed by Poland and adopted by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989.

 

Share

W Polsce takie rzeczy si? po prostu wie – która szko?a filmowa cieszy si? renom?, gdzie wynaj?? kamer? na dzie? zdj?ciowy i jak odró?ni? agencje aktorsk? od maszynki do wy?udzania pieni?dzy. Próbuj?c swoich sil w bran?y filmowej na obczy?nie zmagamy sie z wielk? niewiadom? i szukaniem po omacku. Pomimo tego, Irlandia zdaje si? sprzyja? polskim twórcom, o czym ?wiadczy? mog? coraz liczniejsze s?owia?skie nazwiska w obsadach filmów, na wydzia?ach telewizyjnych czy na festiwalach animacji. Prób? uporz?dkowania tej rozproszonej mozaiki oraz okazj? do zapoznania si? z polskim i irlandzkim kinem niezale?nym b?dzie pierwsza edycja PLAY POLAND- Irish/Polish Film Project, który zawita do Dublina z pocz?tkiem lipca.

PLAY Poland – IPFP jest cz??ci? najwi?kszego mobilnego festiwalu na Wyspach, które promuje wspó?czesne dzie?a polskiej kinematografii. Swoim zasi?giem obejmuje Wielk? Brytani? i Irlandi?, gdzie w przeci?gu 5 miesi?cy odwiedzi on Edynburg, Dublin, Belfast, Glasgow, Liverpool, Birmingham oraz Oxford.

Dubli?ska edycja festiwalu, PLAY Poland – Irish Polish Film Project, s?u?y jako platforma informacyjno-edukacycjna dla polskich i irlandzkich filmowców oraz animatorów dzia?aj?cych w Irlandii. Program obejmuje dwuj?zyczne bloki tematyczne z shortami i animacjami, filmy pe?nometra?owe, wystawy, panele dyskusyjne oraz koncerty. Cz??? po?wi?cona tajemnicom srebrnego ekranu zago?ci w Filmbase, gdzie pojawi? si? tacy go?cie jak filmowiec Alice Lyons (The Polish Language), animator Dan Spencer (Pegbar), animator Stanis?aw Buczkowski, dyrektor artystyczny Dave Byrne (Underground Cinema), filmowiec Norah Mc Gettigan i aktorka Natalia Kostrzewa. Ukoronowaniem ka?dego dnia jest wyst?p muzyczny: Matthew Nolan, Cameron Doyle (3epkano) z go??mi tworz?cymi do obrazów Shane McKenna oraz DJ-ski duet Aoife Nic Canna i Jerzego Bugno. PLAY Poland –IPFP b?dzie równie? bawi?o si? na the Great Music Event at The Mercantile, wprowadzaj?cej festiwal w ?wiat irlandzkich sceny muzycznej.

– Nasz projekt jest unikatowy. Przede wszystkim, ma by? to platforma do spotkania i nawi?zania kontaktów pomi?dzy lud?mi, którzy zwi?zani s? w jakikolwiek sposób ze sztuk? filmow?. Mog? to by? zarówno animatorzy kultury, staraj?cy si? o granty z Arts Council, mog? to by? studenci lokalnych szkol filmowych, ale i ludzie reklamy, aktorzy, scenarzy?ci. To w wi?kszo?ci tez ludzie m?odzi, u progu swojej kariery, nie zawsze wiedz?cy, w którym kierunku i??, do jakich drzwi warto zapuka?… Dlatego w?a?nie chcemy udost?pni? tym ludziom platform?, na której b?d? mieli okazje zapyta? tych bardziej do?wiadczonych, dowiedzie? si? o dost?pnych grantach, pozna? ludzi, którzy przetarli ju? pewne ?cie?ki, dzi?ki czemu nie musimy wszystkiego odkrywa? dla siebie od pocz?tku. Nie jest to jednak wy??cznie festiwal dla ludzi z bran?y, ale dla wszystkich, ciekawych nowego, ?wie?ego kina – zacheca Anna Pospieszynska, koordynatorka projektu.

Festiwal otrzyma? honorowy patronat takich instytucji jak Huston School of Film (Galway, Irlandia). Inicjatyw? wspieraj? równie? Steve Woods (wspó?za?o?yciel ANAMU, wyk?adowca Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology (IADT), Irlandia) oraz Aidan Hickey (cz?onek Cartoon European Association of Animations Films, Irlandia).

Szczegó?owy program dostepny jest na www.mosaicartsmovement.org. Bilety do nabycia na www.entertainment.ie

Share

Liderzy z misj?

Pierwszy dzwonek w Szkole Liderów Forum Polonia

Kiedy zgo?a pó? wieku temu Martin Luther King og?osi?, i? „ma Marzenie”, za charyzmatycznym liderem ruszy?y miliony, daj?c drog? prawdziwej rewolucji i setkom ruchów antyrasistowskich. I cho? wy?niona wizja Luthera Kinga wci?? czeka na ca?kowite dope?nienie, droga ku jej realizacji zmieni?a ?ycie wielu pokole?, daj?c im wolno?? i równo??. Czy warto wi?c stawia? sobie cele niemal niemo?liwe do osi?gni?cia? Czym powinny si? kierowa? organizacje spo?eczne, kre?l?c swoje zadania? I jak wizj? pojedynczych liderów zara?a? innych? O tym wszystkim traktowa? pierwszy z serii warsztatów Szko?y Liderów Forum Polonia, który odby? si? w sobot?, 28 sierpnia w siedzibie POSK w Dublinie.

Celem Szko?y Liderów Forum Polonia jest wspieranie dzia?alno?ci spo?ecznej na rzecz polskiej mniejszo?ci w Irlandii oraz rozwijanie umiej?tno?ci liderskich w?ród dzia?aczy sektora NGO. Warsztaty z zakresu tworzenia, rozwoju oraz formalizacji dzia?alno?ci grup wolontaryjnych oraz dzia?aj?cych w sektorze NGO stawiaj? sobie za cele: pomoc w sprawnym tworzeniu misji oraz statutu organizacji, jak równie? dookre?lenie wizji i celów Forum Polonia oraz przygotowanie cz?onków FP do etapu legalizacji i wyboru zarz?du organizacji.

Warsztaty odby?y si? dzi?ki uprzejmo?ci oraz wsparciu finansowemu The Wheel Centre (www.wheel.ie) oraz The Integration Centre (www.integratingireland.ie), które przekaza?y fundusze oraz zapewni?y trenerów dla dwóch sesji treningowych.

W szkoleniu udzia? wzi?li liderzy i liderki nast?puj?cych organizacji:

– Emilia Marchelewska (FP, Cairde)

– Anna Pa? (FP, Polski Express)

– Beata Molendowska (FP, MyCork)

– S?awek Norberczak (POSK)

– Krzy? Kiedrowski (IPS, Korpusy Pokoju)

– Barnaba Dorda (FP)

– Patrycja Cichocka (Clonmel Polish School)

– Niamh Nestor (FP, Billingual Forum Ireland)

– Filip Stefa?ski

– Anna Michalska (Multicity – Kilkenny)

– Barbara Ozga (CKU)

– Grzegorz R?kas (MyCork)

Tymczasem, wszystkich zainteresowanych dzia?alno?ci? w sektorze NGO zapraszamy na drugie z cyklu szkole? Forum Polonia: w sobot?, 11 wrze?nia odb?dzie si? Sesja2: „Formalizacja organizacji oraz modele zarz?dzania”. O szczegó?ach szkolenia oraz procesie aplikacji – wi?cej na www.forumpolonia.org

W razie jakichkolwiek pyta? lub w kwestii udzia?u w kolejnych modu?ach szkoleniowych, wszelkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatork? projektu z ramienia Forum Polonia: Anna Pa?, t: 085 154 1454, e: anna@polishexpress.net

Sponsorzy szkole?: The Wheel Centre, The Integration Centre, Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny, Siptu

Tekst: AP

Share

Mosaic workshopWarsztaty ceramiki artystycznej

Mosaic workshop with talented Ceramic Artist Orla Kaminska – Knight
Sunday 14th June 2-5 p.m.

A 12 inch decorative mosaic pieces will be made by each participant. Ceramics ,Decorative Glass, and Glass Beads will be used. This beautiful, individual and artistic work of art can be hung in the home or given as a personal gift. The workshop is for adults and teenagers.

Cost: Members E. 20. None members E.30 (Euro) All materials will be included in the cost. This workshop is subsidised by IPS

Venue: The Polish House; 20 Fitzwilliam Place.
Places are limited. For booking & enquires please ring Marysia on 087 6853452 by Friday 5th June 2009

Cheques are made payable to Irish Polish society. Please send your cheques to; Marysia Harasimowicz at 20 Fitzwilliam Place Dublin 2, please include your name, address, telephone number.

A note on the Artist Orla is a very successful Ceramic Artist who mainly works in Ireland. She has worked on commissions for private, corporate and public bodies, her clients have included; The Office of Public works, The Financial Service Centre, Dublin City Council etc. She has produced large scaled Sculptural Works ie Public seating Project “The Serpentine seat” which is in Dun Laoghaire Ferry Terminal and also a similar project at the entrance of Dundrum Shopping Centre. In her Studio in Ballsbridge she produces smaller personal Ceramic pieces which are free standing and wall hung decorative Ceramic plates. Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na warsztaty ceramiki artystycznej.

W niedziel? 14 czerwca od godz.14 do 17
Dom Polski

Zaj?cia na poziomie pocz?tkuj?cym

Warsztaty b?dzie prowadzi? znana w Irlandii artystka sztuki ceramicznej – Orla Kaminska Knight.

Ka?dy uczestnik b?dzie mia? mo?liwo?? wykonania na miejscu p?ytki mozaikowej lub dekoracyjnego kafelka (o wymiarze oko?o 30 cm x 30 cm) wed?ug w?asnego projektu. Surowce, materia? dekoracyjny, szk?o mozaikowe itp. dostarczone b?dzie na miejscu. Trzeba b?dzie tylko przynie?? ze sob? fartuch (lub ubra? si? w stare ciuchy!).

Zaproszeni do udzia?u s? doro?li, m?odzie? i starsze dzieci (od 10 lat).

Koszt uczestnictwa: € 30, € 20 – dla cz?onków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego

Warsztaty s? zorganizowane przy wsparciu finansowym Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.

Ca?kowity koszt materia?u w cenie warsztatów.

Zg?oszenia: Marysia Harasimowicz tel: 087-6853452 Liczba miejsc ograniczona.

Share