Wyk?ad Krzysztofa Mi?kusa w Cork

W pi?tek, 27 marca b.r., w hotelu Victoria w Cork mia? miejsce wyk?ad Krzysztofa Mi?kusa dotycz?cy realizowanych przez niego projektów artystycznych. Organizatorem wyk?adu by?o Stowarzyszenie MyCork.

W trakcie wyk?adu Krzysztof Mi?kus opowiedzia? o zrealizowanych przez siebie projektach fotograficznych, tj. „Naznaczeni” i „Mr. Ibu” oraz o realizowanym projekcie dotycz?cym mitów Europy ?rodkowej.

Krzysztof Mi?kus (1975) jest niezale?nym artyst?, kuratorem wystaw i dziennikarzem. Obecnie pracuje jako wyk?adowca w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Do Irlandii przyjecha? na zaproszenie Peg Sue Amison z Sirius Arts Centre.

Share