Spotkanie podsumowujące kampanię Jestes u siebie. Zagłosuj i IX Zjazd Forum Polonia

FORUM POLONIA oraz SZKOŁA LIDERÓW zapraszają na

 

Spotkanie podsumowujące kampanię „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”

i IX Zjazd Forum Polonii w Irlandii

 

„Polacy Liderami działań na rzecz lokalnych społeczności w Irlandii”  

 

30 LISTOPADA – 1 GRUDNIA 2013 r., Green Isle Hotel, Dublin

FP

Na spotkanie i zjazd zapraszamy osoby zaangażowane w kampanię „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” oraz osoby i organizacje działające na płaszczyznie społecznej i politycznej na rzecz mniejszości polskiej w Irlandii.

Kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” ma na celu zachęcenie polskiej społeczności do rejestracji i wzięcia udziału w lokalnych wyborach w Irlandii, zarówno w roli wyborców, jak i kandydatów.  Do udziału w kampanii można się zarejestrować na stronie: http://www.jestesusiebie.org/pl/dolacz-do-nas/

Celem spotkania  jest podsumowanie metod i skuteczności kampanii  zachęcającej do rejestracji w spisie wyborców w Irlandii. Natomiast celem Zjazdu będzie opracowanie wspólnej wizji i planu działania, w celu pobudzenia Polaków do większego zaangażowania w działania społeczne na szczeblu lokalnym. Wspólne spotkanie to jak zwykle świetna okazja do wymiany poglądów i doświadczeń z działalności polskich organizacji na terenie Irlandii.

Oczekujemy znamienitych gości, przedstawicieli irlandzkich instytucji państwowych i wybitnych działaczy społecznych, których dokonania stanowią inspirację do dalszych działań.

Projekt zaplanowany jest na dwa dni: cz. I – dotycząca kampanii (30-XI) oraz cz. II-ga  – zjazd Forum Polonii (1-XII).

Warunki rejestracji:

Rejestracja: do 27 LISTOPADA, 2013 ROKU

Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: wybory@forumpolonia.org

Prosimy o podanie następujących danych:

1. Imię i nazwisko

2. Email, telefon

3. Miejscowość

4. Organizacja

5. Rodzaj działalności

6. Czy zarejestrowałeś/aś się do kampanii „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” *

(http://www.jestesusiebie.org/pl/dolacz-do-nas/)

 

* osobom zarejestrowanym do kampanii „Jesteś u Siebie. Zagłosuj!” organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg oraz wyżywienie.

 

Ilość miejsc ograniczona. 

Share

VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci

Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.
Celem Zjazdu b?dzie przede wszystkim

 • poznanie si?, wymian? informacji i kontaktów
 • identyfikacj? potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz
 • zainaugurowanie programu szkole? i wsparcia dla polonijnych grup

Roze?lij zaproszenie osobom zainteresowanym.
RVSP: info@forumpolonia.org.

Organizatorzy zapewniaj? lunch i przek?ski.

Program

 • 10.30 Rejestracja. Kawa, herbata
 • 11.00 Powitanie
 • 11.05 Oficjalne otwarcie  przez Jego Ekscelencj? Pana Ambasadora RP dr Tadeusza Szumowskiego
 • 11.20-11.35 – Raport z dotychczasowej dzia?alno?ci  Forum Polonia – Emilia Marchelewska
 • 11.35-11.50 – Przedstawienie si? uczestników
 • 11.50-12.20  – Aktualizacja dzia?a? i projektów uczestników FP. Nowe serwisy, nowe projekty itp. (zg?oszone wcze?niej przez uczestników)
 • 12.20-12.35 Przerwa – kawa, herbata
 • 12.35-13.35 – Dyskusja w grupach nt. potrzeb i wyzwa? stoj?cych przed Polakami w Irlandii i grupami dzia?aj?cych na ich rzecz – podstawa dla raportu.
 • 13.30-14.30 Lunch
 • 14.30-15.00 – Networking w sektorze NGO, czyli korzy?ci z organizowania si?  – Monica Anne Brennan, Integration and Information Centre for Ireland
 • 15.00-16.15 – warsztaty „Networking spo?eczno?ci polskiej”
  1. Poznanie potrzeb uczestników od Forum i mo?liwo?ci ich wk?adu w Forum
  2. Dookre?lenie celów, misji i sposobu dzia?ania FP na podstawie oczekiwa? i potrzeb uczestników
 • 16.15-16.30 przerwa
  1. 16.30-17.15 – Co to znaczy by? przedsi?biorc? spo?ecznym? Gerry Loughrey  – Social Enterpreneurs Ireland.
  1. 17.15-18.00 – Dost?pne Granty i jak o nie aplikowa?. Anna Pas, Polski express
 • 18.00 – Impreza Integracyjna

Grupa organizacyjna

Emilia Marchelewska (Cairde, Evening Herald, IPS) , Anna Pa? (Polski Express), Barnaba Dorda (Siptu), Tomasz Machura (POSK), Beata Molendowska (My Cork), Sebastian Widel (IPS), Marta S?otwi?ska (GIPA), Przemek Szczepaniuk (PcExpert.ie)

Forum Polonia jest platform? wspó?dzia?ania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaanga?owanych w projekty dotycz?ce mniejszo?ci polskiej i spo?ecze?stwa Irlandii. Forum dzia?a jako platforma wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, spo?ecznej integracji oraz obrony interesu mniejszo?ci polskiej w Republice Irlandii. Forum Polonia jest organizacj? po?ytku publicznego (not-for-profit), dzia?aj?c? od marca 2008 roku.


Share