Jedna z organizacji cz?onkowskich Forum Polonia, Centrum Wsparcia i Integracji 'Together-Razem’ z Cork, jako jedyna tego typu polska grupa w Irlandii, otrzyma?a w?a?nie status organizacji po?ytku publicznego.
Min??o 11 d?ugich miesi?cy oczekiwa? dla Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem” i w po?owie lipca przysz?a wiadomo?? z Revenue która wywo?a?a fale rado?ci i euforii. Kilkana?cie miesi?cy temu Centrum Razem jako organizacja dzia?aj?ca ju? od 2006 roku aplikowa?a o uznanie jej dzia?alno?ci jako organizacji po?ytku publicznego.
Wype?nienie wymogów formalno-prawnych by?o wyj?tkowo d?ugie i skomplikowane. Wymaga?o to spe?nienia kryteriów przejrzysto?ci finansowej, klarowno?ci struktury organizacyjnej oraz udowodnienia ?e dzia?alno?? prowadzona jest dla dobra publicznego. Urz?d podatkowy sekcja Charities by?a wyj?tkowo skrupulatna i mo?na mie? teraz pewno?? ?e po takim audycie organizacja w zakresie swojej dzia?alno?ci jest w pe?ni sprawna i transparentna.
Centrum „Razem” na podstawie Sekcji 207, Sekcji 609 i Sekcji 266 Zwartej Ustawy Podatkowej otrzyma?o swój numer Charity który wynosi CHY19216 i od tej pory w ?wietle przepisów prawa irlandzkiego jest organizacj? po?ytku publicznego ze specjalnymi przywilejami podatkowymi. W du?ym uproszczeniu jednym z wa?niejszych przywilejów jest fakt, i? jakakolwiek osoba prywatna czy firma pragn?ca wesprze? finansowo dowolny projekt mo?e liczy? na ulg? podatkow?. Zainteresowanych prosimy o kontakt i oczywi?cie o wspieranie dzia?alno?ci dla naszej lokalnej Polonii.
W tym miejscu warto zwróci? uwag?, i? Centrum Wsparcia i Integracji jest na pewno jedyn? polonijn? organizacj? w po?udniowo –zachodniej Irlandii, a wg informacji z Revenue jedyn? o takim charakterze na ca?ym obszarze Republiki, posiadaj?c? status charity, której cele i zadania dotycz? spo?eczno?ci polskiej.
Jest to dla wszystkich wolontariuszy Centrum wyró?nienie wyj?tkowo podnosz?ce presti? organizacji w której dzia?aj? i ju? p?yn? gratulacje od irlandzkich organizacji afliowanych do Cork City Partnership ktorych cz?onkiem jest równie? Centrum „Razem”
Dzia?alno?? Centrum Razem od zawsze ukierunkowana by?a na tych najs?abszych i najbardziej potrzebuj?cych, st?d te? programy dla osób maj?cych problemy z alkoholem, konsultacje i poradnictwo psychologiczne, nauki j?zyka dla pocz?tkuj?cych czy darmowe poradnictwo prawne. W swojej ofercie Centrum zaprezentowa?o dwa nowe projekty –pierwszy z nich to Grupa Wsparcia „Razem po stracie” dla kobiet do?wiadczonych strat? nienarodzonego dziecka czy obecnie Kurs z podstaw pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci, podczas którego, nabywa si? podstawy wiedzy jak ratowa? dziecko w sytuacji kryzysowej. Ju? wkrótce b?d? mo?liwe zapisy na kurs j?zyka angielskiego dla dzieci w wieku 4-6 oraz doros?ych pocz?tkuj?cych. Informacje udzielane s? pod numerem 0868756465 lub pod numerem 0894137628 albo droga elektroniczna info@together-razem.org. Ponadto zaraz po wakacjach odb?dzie si? III Piknik Rodzinny, wiec prosz? czeka? na szczegó?y. Wszystkich nam przychylnych pozdrawiamy. Razem mo?emy wi?cej.
Tekst: Wojciech Bia?ek
www.together-razem.org

Share