Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem” jako pierwsza organizacja Charity za?o?ona i prowadzona przez polskich wolontariuszy dla polskiej spo?eczno?ci pragnie wyrazi? swoje g??bokie zaniepokojenie brakiem powo?ania Ministra do spraw Integracji w gabinecie nowego rz?du Irlandii.

Od 2006 roku Centrum Razem zajmuje si? osobami w trudnej sytuacji ?yciowej oraz promuje idee integracji tutaj w Cork w Irlandii.
Prowadzone s? lekcje j?zyka angielskiego dla doros?ych i dla dzieci, oferujemy wsparcie psychologiczne dla osob majacych trudnosci z przystosowaniem sie w Irlandii.
Od lat pomagamy bezdomnym, prowadzimy spotkania z uzale?nionymi, wspieramy kobiety i rodziny organizuj?c grupy wsparcia. Ponadto razem z naszymi irlandzkimi przyjació?mi z ró?nych organizacji tutaj w Cork wspólnie uczestniczymy w wielu projektach m.in Diversity Day, wspólnie bierzemy udzia? w Voluntary Fair, Drug Awarness Week czy Voting Education akcjach.
Dzia?amy w Cork Integration Forum i jeste?my afiliowani do Cork City Community Forum.
Wszystko to, by by? bli?ej ludzi Cork by si? integrowa? z jednoczesnym zachowaniem swojej to?samo?ci kulturowej i narodowej.
Dzia?ali?my i dzia?amy na rzecz integracji i wspó?pracowali?my z poprzednimi Ministrami Conorem Lenihanem czy ostatnio Mary White. Poprzez te wszystkie lata dostrzegali?my jak wa?na jest dzia?alno?? biura Ministerstwa ds Integracji i z wielkim zainteresowaniem obserwowali?my tworzenie rz?dowego programu ukierunkowanego na Migrantów zawartego w dokumencie „Migration Nation” z 2007 roku. Z rado?ci? przyj?li?my te? utworzenie Ministerial Councils w 2010 z nadziej?, ?e dopracowana zostanie w pe?ni strategia integracyjna na kolejne lata.
Przez te wszystkie lata starali?my sie anga?owa? w konsultacje Ministerstwa Integracji i aktywnie pomaga? na wszelkich p?aszczyznach z nadziej? na kontynuacje polityki diversity w obecnym gabinecie.
W wielu krajach europejskich zwraca si? szczególna uwag? na polityke integracji propaguj?c idee multukulturowo?ci, w wielu te? krajach nieformalnie odchodzi si? od takiej polityki, a dok?d zmierzamy my tutaj w Irlandii bez tak wa?nej struktury jak? by?o Ministerstwo Integracji?

Apelujemy do wszystkich organizacji i osób którym zale?y na odpowiedzi na pytanie dlaczego nie ma pe?nego i oddzielnego Ministra Integracji? Napiszcie list na adres email: taoiseach@taoiseach.gov.ie i ponadto zadajmy to samo pytanie naszym lokalnym radnym oraz lokalnym TD’s ze wszystkich partii.

Wojciech Bia?ek
Prezes Centrum „Together-Razem”

Share