Biuro ds. Wielokulturowo?ci Irlandzkiej Policji zaprasza cz?onków Forum Polonia na tegoroczne konsultacje. Odb?d? si? w czwartek, 24-tego marca 2011 w Farmleigh House Estate, Phoenix Park w godzinach 9.30-2pm.

Tegoroczna impreza b?dzie zaineugurowana przez komisarza Gardy Martina Callinana. Forum Polonia zosta?o zaproszone jako grupa prezentuj?ca du?? warto?? i mog?ca wiele wnie?? na polu wielokulturowej Irlandii.

Uczestnicy spotkania b?d? mieli mo?liwo?? pozna? An Garda Siochana oraz innych wa?nych go?ci, m.in. mened?erów reprezentuj?cych ka?dy region Garda Garda.

Celem tego spotkania jest stworzenie platformy, dla zarz?du Garda i partnerów do spotkania, konsultacji i anga?owania si? we wspólne dzia?ania. Spotkanie zako?czy si? „warsztatami”. Ich tematyka b?dzie odpowiada? kwestiom i problemom poruszonym w ci?gu roku.

Osoby ch?tne do udzia?u w konsultacjach, reprezentowa? swoj? grup? i Forum Polonia oraz pó?niej podzieli? si? z innymi efektami rozmów mog? si? z skontaktowa? przez email – Emilia Marchelewska @ info@forumpolonia.org do 15 marca.

Share