Kolejny fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Dublinie odb?dzie si? w niedziel?, 11 stycznia 2009 roku w klubie Le Cirk, Dame Street, Dublin 2. Jest wspierany przez osoby i organizacje uczestnicz?ce w Forum Polonia m.in. IPS, Foka, SIPTU, Polski Herald. Forum przygotowa?o te? Wyborczy Punkt Informacyjny.

Ju? po raz trzeci redakcja magazynu Polski Express oraz zaprzyja?nione instytucje i osoby prywatne zapraszaj? na fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy – w niedziel?, 11 stycznia 2009 roku kwestowa? b?dziemy na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci. Tegoroczny sztab g?ówny mie?ci? si? b?dzie w samym centrum Dublina, w klubie Le Cirk, Dame Street, Dublin 2 (naprzeciw Central Bank). Ca?a impreza wystartuje o godzinie 15.00, a gra? i licytowa? b?dziemy do pó?nocy!

Tym razem WO?P-ow? publiczno?? porwie wybuchowa mieszanka jazzu, funk i gor?cych rytmów salsy! Na trzech pi?trach eleganckiego klubu Le Cirk gra? b?d? najlepsi muzycy: od legend saksofonu, przez uroczych ch?opaków z boysbandu Millionaire Boyz, po czarowne divy ?piewaj?ce standardy bluesowe, zakr?conych DJ-ów, szalonych tancerzy z grupy Afrimania, autentycznych buskerów wprost z ulic Dublina, polsko-s?owacki folk, b?bniarzy, tancerki samby i … wiele gwiazd-niespodzianek!

Konferansjerzy, pomi?dzy wyst?pami muzyków, licytowa? b?d? WO?P-owe fanty: p?yty z autografami polskich gwiazd, karnety na sesje fotograficzne, wej?ciówki do kin i teatrów, albumy i gad?ety przekazane przez polityków z pierwszych stron gazet, ambasadorski krawat i korzenne ?ledzie pani ambasadorowej, bi?uteri?, kursy kitesurfingu, kalendarz ze zdj?ciami z powstaj?cej komedii erotycznej, vouchery na zabiegi urodowe i wiele wi?cej!

W wyborczym Punkcie Informacyjnym Forum Polonia b?dziemy udziela? informacji na temat Wyborów Lokalnych w Irlandii. B?dzie si? te? mo?na zarejestrowa?.

Ka?dy fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy to równie? gratka dla mi?o?ników sztuki – na nasz apel entuzjastycznie odpowiedzieli wspaniali malarze, fotografowie, graficy! Przez ca?y dzie? naszego fina?u trwa? b?d? aukcje sztuki – licytowa? b?dziemy prace polskich i irlandzkich artystów, m.in. Bartosza Ko?aty, Agaty Stoi?skiej, Katarzyny Gajewskiej, Anity Damas, Andrzeja Mazura, Marty Waku?y-Mac, Anity Kulon, Huberta Szyperskiego, Ani Witowskiej, Tomasza Olejnika i wielu, wielu innych!

„W naszym rozumieniu, w idei Orkiestry nigdy nie chodzi?o o bicie rekordów – owszem, to wspania?e, kiedy udaje si? zebra? wielkie sumy pieni?dzy, które mo?emy pó?niej przekaza? dla ratowania ?ycia i zdrowia polskich dzieci – mówi Anna Pa?, szefowa dubli?skiego sztabu WO?P. – Przede wszystkim chodzi jednak o ten wspania?y gest solidarno?ci i t? cudown? energi?, jaka p?ynie z tysi?cy czerwonych serduszek, przyklejonych tego styczniowego dnia do p?aszczy, kurtek, swetrów… To równie? okazja, by pokaza?, i? polska emigracja w Irlandii nie odcina korzeni i gotowa jest ide? pomocy charytatywnej nie?? ze sob? daleko poza granice Polski. A nade wszystko – to po prostu wspania?y dzie?, ?wi?to muzyki, sztuki i dobrych wibracji, ponad podzia?ami!”

Zapraszamy wszystkich!

Data: 11.01.2009 (niedziela)

Miejsce: Le Cirk Jazz Club, Dame Street, Dublin 2 (naprzeciw Central Bank)

Start: 15.00

Wst?p: FREE!

Szczegó?y: www.PolskiExpress.ie

Wspieraj? nas: MeshMash Design, Golden Sun, In-Focus Photography, Salon Perfect Lady, Irish-Polish Society, Foka and Friends Culture Foundation, Salon Obsessions, Irish Film Institute, Muzeum Nr29, SIPTU, PPD-Poradnia Psychologiczna Dublin, Western Union, Sun Ireland, Afrimania-International Dance Academy, Millionaire Boyz, Abbey Theatre, Polska Szko?a Kitesurfingu www.kite-way.com, Instituto Cervantes, Studio Atraction.

Sponsorzy:

Ambasada RP w Dublinie, AXA, call15, Joyce Scholl of English, Studio Hills, EPS, Polish School of English

Media:

Polski Express, Polski Herald, Totally Dublin, nadajemy.ie, ITVE.pl

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy ju? po raz 17-ty zbiera? b?dzie pieni?dze, przeznaczone na pomoc najm?odszym pacjentom polskich szpitali. Has?em tegorocznego fina?u jest wczesne wykrywanie nowotworów w?ród dzieci.

W latach 1993-2006, Fundacja WO?P zebra?a ponad 73 miliony dolarów.

Pierwszy fina? dubli?skiego WO?P odby? si? w styczniu 2007 – podczas ca?odniowej imprezy w Temple Bar Music Centre, uda?o nam si? zebra? 21 894,70 euro. W roku 2008, kiedy grali?my w klubie Voodoo Lounge, zebrali?my 10 209,95 euro.

Share