W celu sprawnego zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu RP w bie??cym roku, Ambasador RP w Dublinie Marcin Nawrot, wraz z pracownikami Konsulatu RP, zwracaj? si? z pro?ba o udzielenie odpowiedzi na pytania, zwi?zanych z mo?liwo?ci? glosowania korespondencyjnego, jako dodatkowej mozliwosci glosowania przez Polaków w Irlandii.
Prosimy o odpowiedz na 4 krótkie pytania – na wyniki ankiety czekamy do 8 marca 2011. Jej wyniki zostan? opublikowane na stronie www.ForumPolonia.org oraz udost?pnione cz?onkom i u?ytkownikom serwisu. Zach?camy do rozes?ania ankiety w?ród znajomych, cz?onków Pa?stwa organizacji oraz w?ród innych, dost?pnych kontaktów.

Wybory do Sejmu i Senatu RP odb?d? si? w pa?dzierniku 2011 roku. O mo?liwo?ci zarejestrowania si? w spisie wyborców w Irlandii informowa? b?dziemy za po?rednictwem strony www.ForumPolonia.org.

Aby wziac udzial w ankiecie:
Click here to take survey
Wyslij link znajomym: http://www.surveymonkey.com/s/H56XP76

Dzi?kujemy!

Share