Zbli?aj?ce si? wybory parlamentarne b?d? kolejnym sprawdzianem logistycznych mocy polskich placówek dyplomatycznych za granica. Czy wprowadzenie mo?liwo?ci glosowania korespondencyjnego oka?e si? dobrym sposobem na podniesienie frekwencji w?ród Polaków na emigracji?

W pami?tnym roku 2007 zdj?cia tysi?cy m?odych ludzi, stoj?cych w kilkusetmetrowych kolejkach do urn wyborczych, obieg?y nie tylko rodzime media. Nauczeni do?wiadczeniem, pracownicy polskich konsulatów znacznie staranniej przygotowali si? do ubieg?orocznych wyborów prezydenckich – w samej Irlandii powo?anych by?o 11 komisji wyborczych, które obs?ugiwa?y ponad 14 tys. g?osuj?cych.  Oby?o si? bez kolejek, dzi?ki czemu udzia? w wyborach okaza? sie bezstresowym wydarzeniem dla wi?kszo?ci wyborców. Pomimo tego, cho? frekwencja w?ród zarejestrowanych wyborców przekroczy?a 82 proc., ca?o?ciowo to zalewie jeden na dziesi?ciu Polaków, z szacowanej 150-tysiecznej Polonii irlandzkiej, wzi?? udzia? w glosowaniu.

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom g?osuj?cych, poprawiona w?a?nie ordynacja wyborcza zak?ada dla Polaków mieszkaj?cych za granica mo?liwo?? oddawania g?osów korespondencyjnie. U?atwi? ma to udzia? w wyborach wszystkim tym, którzy w dniu wyborów pozostawa? b?d? w pracy lub ich komisje wyborcze oddalone sa o dziesi?tki kilometrów. Albowiem – o ile 11 komisji wyborczych to sporo – o tyle powo?ane sa one jedynie w najwi?kszych irlandzkich miastach, co zak?ada konieczno?? dojazdu dla osób z mniejszych miejscowo?ci oraz regionów. Mo?liwo?? glosowania za po?rednictwem poczty zak?ada opcje rejestracji g?osuj?cych na li?cie wyborczej, po czym pracownicy konsulatu prze?l? na adres zwrotny kart? do glosowania; obowi?zkiem wyborcy b?dzie oddanie g?osu oraz odes?anie karty PRZED data wyborów parlamentarnych na adres placówki konsularnej. Oddane w ten sposób glosy zliczone b?d? ??cznie z kartami w lokalach wyborczych w dniu wyborów.

Aby sprawnie przygotowa? si? do tego przedsi?wzi?cia, Ambasada RP wystosowa?a zapytanie do Forum Polonia o poziom zainteresowania taka forma udzia?u w wyborach w?ród cz?onków stowarzyszonych organizacji oraz mediów. Z przeprowadzonej za po?rednictwem strony internetowej WWW.forumpolonia.org oraz magazynu Polski Express ankiety wynika, ze niemal 68% ankietowanych by?oby zainteresowanych oddaniem g?osu korespondencyjnie. Badani w wi?kszo?ci brali ju? wcze?niej udzia? w wyborach na terenie Irlandii (88,7% ankietowanych) i znacz?ca wi?kszo?? z nich, bo az 92% planuje wzi?? udzia? w wyborach parlamentarnych tej jesieni. Co ciekawe, w opinii znacz?cej wi?kszo?ci respondentów, mo?liwo?? glosowania korespondencyjnego okaza? si? mo?e wa?nym u?atwieniem – w przekonaniu 66% badanych ta forma udzia?u w wyborach mo?e zach?ci? ich znajomych, którzy dotychczas nie brali udzia?u w glosowaniu wcale.

Wybory parlamentarne odb?d? si? jesieni? 2011 roku – o procedurze rejestracji, lokalizacji komisji wyborczych oraz terminie glosowania b?dziemy infomowac na bie??co.

Tekst: Anna Pa?

 

Share