W sobot?, 28 marca b.r., w Cork mia?y miejsce XVI „Rozmowy (nie)Kontrolowane” – organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym „Rozmów…” by? p. Krzysztof Jurusik, który pracowa? jako wolontariusz w Afryce.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu: Krzysztof Jurusik, ur. 1982 r, absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Spo?ecznej w Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie. Podczas studiów wspó?pracowa? z podkarpackim dziennikiem „Supernowo?ci”, nast?pnie wykonywa? szereg zawodów: od przedstawiciela handlowego w Polsce po prac? przy myciu samochodów i monta?u wentylacji w Irlandii, do której przyjecha? w marcu 2006 r.

Jak mówi o sobie p. Krzysztof: „Co? nawet tutaj w Irlandii nie dawa?o mi spokoju, szczera, wielka i niewys?owiona ch?? do zobaczenia ca?ego ?wiata. Bo jestem troch? takim marzycielem, co ubzdura? sobie co? w m?odo?ci i nawet dzi? przez to spa? nie mo?e. Ja marzy?em o Afryce, o ch?ci poznania tamtego odmiennego ?wiata, by? mo?e zaanga?owania si? w jak?? pomoc. Zawsze jednak brakowa?o mi odwagi do realizacji marze?, za to by?em szcz??liwym posiadaczem nadmiaru rozwagi. Teraz to si? odwróci?o, z czego si? bardzo ciesz?. Dzi?ki temu zrealizowa?o i realizuje si? ju? jedno marzenie, odwiedzi?em wi?c Ghan? wspieraj?c dzia?ania Fundacji Freespirit jako wolontariusz. Mam nadziej?, ?e by?em przydatny i nadal b?d? i ju? my?li kr??? wokó? nast?pnego wyjazdu.”

Jako wolontariusz p. Krzysztof Jurusik pojecha? pocz?tkowo do prac budowlanych, ale wkrótce plany si? zmieni?y i zaj?? si? pracami biurowymi, tj. m.in. tworzeniem dokumentacji, która b?dzie stanowi?a fundament nowego projektu: wspó?prac? z sieci? szkó? j?zykowych w Polsce, dokumentacja ta obejmowa?a informacje o dzieciach najbardziej potrzebuj?cych. Ponadto organizowa? prac? biblioteki, prowadzi? zaj?cia z dzie?mi, pomaga? przy organizowaniu struktury fundacji w Ghanie, bowiem w zwi?zku z nowymi projektami powsta?o zapotrzebowanie na wolontariuszy stamt?d, którzy b?d? kontrolowali na bie??co sytuacj? jak i asystowali przyjezdnym wolontariuszom.

Wyk?ad p. Krzysztofa Jurusika – wzbogacony o prezentacj? fascynuj?cych zdj?? z Afryki – spotka? si? z bardzo du?ym zainteresowaniem.

Share