Kolejne spotkanie Forum Polonia odb?dzie si? w nadchodz?c? niedziel? 18 stycznia, 2009 roku o godzinie 13.45 w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place (Dublin 2).

Prosimy o zg?aszanie propozycji zagadnie? do omówienia na Forum. Nale?y je nadsy?a? do Sebastiana Widla z IPS , który poprowadzi to spotkanie na adres: sebastian.widel@gmail.com.

Tematy do przedstawienia na Forum mog? dotyczy? np.:

– sytuacji Polaków w Irlandii i podj?cia prób zaradzenia sytuacji (np. powi?kszaj?ca si? liczba bezdomnych w Dublinie)

– projektów wartych realizacji

-przedstawienia dzia?alno?ci grupy / organizacji / projektu / publikacji na rzecz spo?eczno?ci imigranckich w Irlandii

– spraw organizacyjnych forum

– Itp.

Przeka?cie informacj?  zainteresowanym osobom.

EM

Share