Forum Polonia prowadzi akcj? profrekwencyjn? w zwi?zku z wyborami prezydenckimi we wspó?pracy z Koalicj? „Masz G?os Masz Wybór” z Polski. Akcja GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ ma charakter apolityczny i jej celem jest zach?canie Polaków do udzia?u w g?osowaniu.
Serdecznie zapraszamy osoby indywidualne, media i organizacje z Irlandii do zaanga?owania si? w ca?? akcj?.

Kampania ma na celu przede wszystkim zach?canie do g?osowania w wyborach, zwi?kszenie ?wiadomo?ci co do dzia?ania mechanizmów demokracji, ale tak?e stanowi szans? na zaistnienie irlandzkiej Polonii w debacie publicznej i zwrócenie uwagi na potrzeby i potencja?, jaki drzemie w tej najliczniejszej z mniejszo?ci narodowych. Albowiem fakt, i? w Irlandii nadal mieszka ponad 150 tys. Polaków, nie powinien by? lekcewa?ony przez polityków, zarówno polskich, ja i irlandzkich.

Wspó?praca w ramach koalicji Masz G?os Masz Wybór pozwoli na lepsz? promocj? i dost?p do u?ytecznych materia?ów. Projekty graficzne kampanii udost?pnione Forum Polonii przez Koalicj? przerobili?my na oddaj?ce unikatowy charakter Irlandii. Mo?na je ?ci?gn?? z naszej strony www.forumpolonia.org lub zamówi? barnaba.dorda@forumpolonia.org

——————————————————–

O akcji 'GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ’:

Akcja profrekwencyjna, maj?ca na celu zach?cenie Polaków do rejestracji i udzia?u w nadchodz?cych wyborach na Prezydenta RP. Koordynatorem akcji na terenie Irlandii jest Forum Polonia, we wspó?pracy z Koalicj? 'Masz G?os, masz wybór’. Projekt, zak?adaj?cy udzia? i wspó?prac? organizacji, grup, mediów i cz?onków indywidualnych, przewiduje ogólnokrajow? akcj? informacyjno-edukacyjn?, której za?o?enia obejmuj?:
– dotarcie z informacj? o konieczno?ci rejestracji do spisu wyborców przed 17. czerwca 2010 na stronie internetowej Ambasady RP w Dublinie;
– informacja na temat powo?ania 11 okr?gów wyborczych na terenie Irlandii, które otwarte b?d? w: Dublinie (4 okr?gi), Cork (2 okr?gi), Waterford, Limerick (2 okr?gi), Sligo, Galway;
– aktywizacj? polityczn? Polaków, mieszkaj?cych w Irlandii i zach?cenie do udzia?u w wyborach prezydenckich;
W ramach akcji, na terenie Irlandii kolportowane b?d? ulotki i plakaty z has?em 'Gdziekolwiek b?dziesz, zag?osuj’ oraz informacjami nt. rejestracji do spisu wyborców. Do wykorzystania b?d? te? materia?y przygotowane na stronie Forum Polonii i Kampanii „Gdziekolwiek Bedziesz, Zag?osuj” – zainteresowane grupy, media, w?a?cicieli sklepów i punktów us?ugowych prosimy o kontakt!

Na stronie internetowej Forum Polonia publikowane b?d? równie? wszelkie informacje i aktualizacje nt . akcji. Akcje poprzedzi równie? seria artyku?ów i materia?ów prasowych, publikowana w polonijnych mediach i na stronach internetowych organizacji polonijnych.
Zach?camy organizacje, grupy, media i cz?onkow indywidualnych do w??czenia si? w akcj? – dysponujemy plakatami, ulotkami, banerami internetowymi etc, promuj?cymi akcj? GDZIEKOLWIEK B?DZIESZ, ZAG?OSUJ!

Kontakt: Barnaba Dorda
barnaba.dorda@forumpolonia.org
Wspó?praca: Koalicja „Masz G?os Masz Wybór”
www.gdziekolwiek-bedziesz.pl

Dolacz do nas na Facebooku!

Partnerzy i wspó?organizatorzy akcji: Galway Irish-Polish Association (GIPA), Irish-Polish Society, Korpusy Pokoju (Dublin), Multicity Kilkenny, MyCork Polish Association, Polski Express, Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny w Dublinie (POSK).

Zapraszamy do wspó?udzia?u wszystkich ch?tnych!

Share