Brian Cowen - premier Irlandii

Z prawdziw? przyjemno?ci? korzystam z okazji, by przekaza? ?wi?teczne ?yczenia spo?eczno?ci polskiej w Irlandii. Chcia?bym ?yczy? wszystkim Pa?stwu Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz Spokojnego Nowego Roku.

Wiem, ?e wielu Polaków mieszkaj?cych w Irlandii b?dzie jecha? do domu, aby sp?dzi? ten czas z rodzin? i przyjació?mi. ?ycz? Wam bezpiecznej podró?y i mi?ych ?wi?t. Mam nadziej?, ?e Ci, którzy zostan? w Irlandii, b?d? mie? przyjemn? przerw? ?wi?teczn? i b?d? dobrze si? bawi?, podczas irlandzkich tradycyjnych obchodów ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Wszystkim naszym polskim przyjacio?om pragn? podzi?kowa? za ci??k? prac? i aktywny udzia? w irlandzkim ?yciu w 2008 roku. Polacy odgrywaj? wa?n? rol? we wszystkich sektorach irlandzkiej gospodarki i co wi?cej, Wasza obecno?? tutaj wzbogaca spo?ecznie i kulturowo naród irlandzki.

Irlandia zawsze ?ywi?a wielk? sympati? dla Polski jako kraju, który wzbudza wiele podziwu. Jest wiele podobie?stw w naszych dziejach historycznych i kulturowych. W Irlandii jest wielki szacunek dla odwagi i po?wi?ce? wielu pokole? Polaków, którzy dzia?ali niestrudzenie na rzecz niepodleg?o?ci narodowej, wolno?ci i demokracji.

Obecno?? tak pe?nej energii spo?eczno?ci polskiej w tym kraju wzbudza jeszcze wi?kszy szacunek. Jako premier ciesz? si?, ?e Irlandczycy mog? zdobywa? wiedz? o Polsce z pierwszej r?ki, od wielu Polaków, którzy mieszkaj? i pracuj? w?ród nas. Wierz?, ?e te g??bokie wi?zi i wzajemne zrozumienie przynios? wymierne spo?eczne, kulturowe i gospodarcze korzy?ci obu narodom.

W ostatnich latach przyja?? mi?dzy naszymi krajami uros?a do silnego i trwa?ego partnerstwa w Unii Europejskiej. Mam nadziej?, ?e w nadchodz?cych latach wymiana handlowa mi?dzy Irlandi? a Polsk? b?dzie nadal kwitn??, W czasach ekonomicznej prosperity rozwój Irlandii by? wspierany przez ci??k? prac?, energi? i determinacj? Polaków w naszym spo?ecze?stwie.

Wszyscy zdajemy sobie spraw?, ze 2009 rok zapowiada si? jako ci??ki dla ?wiatowej gospodarki. Irlandia skorzysta?a z dekady silnego ekonomicznego i spo?ecznego rozwoju. Jest naszym celem teraz, aby w obliczu ?wiatowej recesji skutecznie chroni? post?p, który osi?gn?li?my.

Wymaga to zaanga?owania wszystkich i nie mam w?tpliwo?ci, ?e spo?eczno?? polska w Irlandii b?dzie nadal nas wspiera?.

Na zako?czenie pragn? raz jeszcze ?yczy? Radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz Spokojnego Nowego Roku.

Brian Cowen TD
TAOISEACH

Share