Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Biuro Integracji ustosunkowuje sie do Raportu

Opinie i rekomendacje wyra?one przez uczestników marcowego Zjazdu Forum Polonia zosta?y przedstawione podczas konferencji „After the party is over: The implications of Polish-postaccession migration to Ireland, która mia?a miejsce w pi?tek 16 wrze?nia.

Dyrektor biura Ministra Integracji Dermot Cole ustosunkowa? sie do raportu:
– Ma?o Polaków aplikowa?o o miejsce w Radzie Imigrantów, by mie? wp?yw na polityk? rz?du
– Polacy mog? aplikowa? na stanowiska w s?u?bach publicznych, jednak tego nie robi?
– W sekcji Child Benefit zosta?o zatrudnionych 6 Polaków, by przyspieszy? okres oczekiwania na zasi?ek
– Powsta?o oko?o 40 nowych placówek nauki konwersacyjnego angielskiego w ramach fundowanego przez rz?d programu Fáilte Isteach – korzystaj? z niego w wi?kszo?ci Polacy
– Sytuacje z?ego traktowania w biurach Social Welfare s? niedopuszczalne i powinny by? zg?aszane (bezpo?rednio, z pomoc?)

Pe?en tekst raportu po polsku oraz Streszczenie po angielsku znajdziesz w sekcji Raporty

Konferencja by?a przygotowana przez Trinity Immigration Initiative, w jej ramach badania naukowe prowadzi?y m.in. Alicja Bobek i Justyna Salomonska.

Emilia Marchelewska przedstawi?a wnioski i rekomendacje na podstawie raportu FP.
Anna Pas Polonie w liczbach.
W roundatable wzieli udzial: Barnaba Dorda – Siptu oraz Katarzyna Wodniak.

Rzad Polski reprezentowa? konsul Grzegorz Jagielski, irlandzki – Dermot Cole, dyrektor biura Integracji.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.