Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "Centrum Pomocy Psychologicznej"

Parasol Centrum Pomocy Psychologicznej

Parasol Centrum Pomocy Psychologicznej

Priorytetem PARASOL jest indywidualne podej?cie do ka?dej z przychodz?cych do nas osób. Szacunek, atmosfera zaufania  i poczucie bezpiecze?stwa stanowi? dla nas baz? do nawi?zania  skutecznej relacji terapeutycznej. ?wiadczymy us?ugi psychologiczne w j?zyku polskim i angielskim adresowane  do osób indywidualnych, par oraz rodzin. Psychologowie centrum s?u?? fachow? pomoc? w nast?puj?cym zakresie: ·        utrata bliskiej osoby ·       […]