Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "poezja"

<!--:pl-->Program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II<!--:-->

Program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II

Ko?o przyjació? Fundacji Jana Paw?a w Dublinie zaprasza w dniu 28 marca – sobota godz. 20,00 na program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II. Jest to spotkanie upami?tniaj?ce 5 rocznic? ?mierci Jana Paw?a II.

Spotkanie odb?dzie si? w Polskim O?rodku Spo?eczno – Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place. Pocz?tek – godz.20,00.

Plan spotkania:
– Recytacja wierszy Karola Wojty?y program przygotowany przez W?drown? Grup? „Hops” oraz naszych dwóch przedstawicieli- Leszka i Henia
– Ma?a agapa dla wszystkich
– Zbiórka funduszy na ?niadanie wielkanocne bezdomnych Polaków – podopiecznych ko?a

Poets from Other Countries

Poets from Other Countries

As the editors of an anthology of immigrant poetry in Ireland we are asking poets from other countries who live here and who write in English to send us poems for possible inclusion in the anthology. The term “immigrant” includes people who were born outside Ireland and came to live here (first generation), and those who were born here but have parents, or one parent born elsewhere (second generation).

This anthology is intended to reflect the increasing diversity of cultural life in Ireland and to give first and second generation immigrants an opportunity to showcase their distinctive contribution to contemporary Irish literature, as well as to celebrate their difference at the same time.

Charytatywny wieczór poezji

Charytatywny wieczór poezji

Korpusy Pokoju zapraszaj? serdecznie na wyj?tkowy Wieczór Poezji. Wieczór autorski Andrzeja, poety amatora mieszkaj?cego w Irlandii, podczas którego b?dziemy zbiera? fundusze na rehabilitacj? jego chorych córeczek.

Martusia (11 latek), cierpi na pora?enie mózgowe, Igusia (6) natomiast jest przewlekle chora, ma zagro?one nerki i jej stan ostatnio bardzo si? pogorszy?. Dziewczynki wymagaj? sta?ej opieki i kosztownej rehabilitacji.

Wyst?pieniu Andrzeja b?dzie towarzyszy?a muzyka na ?ywo, pocz?stunek oraz inauguracja naszej korpusowej galerii fotografii.

Noblista Seamus Heaney czyta poezj? Herberta

Noblista Seamus Heaney czyta poezj? Herberta

16. pa?dziernika w Centrum Pisarzy Irlandzkich przy Parnell Square w Dublinie, mia? miejsce wieczór po?wi?cony poezji Zbigniewa Herberta. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Roku Herberta (10 rocznica ?mierci Poety).

Z inicjatywy Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, do udzia?u w wieczorze zaproszono noblist? Seamusa Heaneya. Impreza zosta?a zorganizowana przez Towarzystwo Irlandzko-Polskie we wspó?pracy z Fundacja Kulturalna Ireland-Poland Cultural Foundation i Ambasad? RP w Dublinie.