Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "rozmowy niekontrolowane"

MyCork: XXIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

MyCork: XXIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 18 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Piotr Soboci?ski, bloger, fotograf, podró?nik, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Piotr Soboci?ski (rocznik 1969), autor popularnego bloga o Irlandii opisuj?cego miejsca na Zielonej Wyspie warte zobaczenia: www.pendragon.blog.onet.pl , podró?nik, wspó?pracownik polonijnych gazet i portali internetowych. Zwyci?zca konkursu fotografii amatorskiej zorganizowanej przez Meath Tourism, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath, pasjonat kamieni i prehistorycznych miejsc trudno dost?pnych i pomijanych w przewodnikach.

<!--:pl-->MyCork: XXII Rozmowy (nie)Kontrolowane <!--:-->

MyCork: XXII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 4 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, orgaznizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. S?awomir Bogucki, w?a?ciciel serwisu komputerowego Magicomp Service dzia?aj?cego w Cork.

W trakcie “Rozmów…” mo?na by?o uzyska? cenne – chocia? wyj?tkowo tego dnia darmowe – porady zwi?zane z codziennym u?ytkowaniem komputera, w tym zwi?zane z przed?u?eniem bezawaryjnego dzia?ania laptopów, a tak?e z prowadzeniem w?asnej firmy w Irlandii – dowiedzieli?my si? m.in. szczegó?owo o wyj?tkowo prostych procedurach otworzenia i prowadzenia w?asnej firmy w Irlandii.

<!--:pl-->MyCork: XXI Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XXI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 20 czerwca b.r., w Cork mia?y miejsce XXI “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Magdalena Graszk, redaktor naczelna „Munster Wizjer”, bezp?atnej dwuj?zycznej gazety ukazuj?cej si? w Irlandii, czytanej przez Polaków i Irlandczyków. Gazet? mo?na bezp?atnie pobra? m.in. ze strony: www.kerrywizjer.eu.

<!--:pl-->MyCork: XX Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 maja b.r., w Cork, mia?y miejsce XX “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Katarzyna Chmara, aktorka aktorka po Wy?szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w ?odzi.

Zagra?a m.in. w produkcjach filmowych irlandzko – polskich. Prowadzi?a Warsztaty Teatralne przy Stowarzyszeniu MyCork. W historii Polonii w Irlandii zapisa?a si? m.in. jako koordynatorka 16 Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork (a drugiego – w historii tego miasta), podczas którego zebrano najwi?ksz? w 2008 r. kwot? w Irlandii. W trakcie spotkania uczestnicy “Rozmów…” mieli m.in. unikaln? mo?liwo?? obejrzenia filmu “A song for Rebecca” w re?yserii Norah McGettigan – z udzia?em Kasi.

<!--:pl-->MyCork: XIX Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XIX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 16 maja b.r., w Cork mia?y miejsce XIX “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Józef Andrzej Urban, podró?nik i nauczyciel geografii w Polskiej Szkole w Cork. Czas, kiedy prowadzi? firm? w Polsce, pozwoli? mu na realizacj? marze?, czyli podro?y i zwiedzania, a tak?e dokumentowania tego zdj?ciami. Zwiedzi? prawie ca?? Europ? (poza Albani? i Islandi?), du?? cz??? Azji i troszk? Afryki. Obecnie podró?uje po Irlandii odkrywaj?c uroki Zielonej Wyspy.

<!--:pl-->MyCork: XVIII "Rozmowy (nie)Kontrolowane"<!--:-->

MyCork: XVIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”

W pi?tek, 24 kwietnia b.r., w Tribes przy Tuckey Street w Cork, mia?y miejsce XVIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Katarzyna Majgier, autorka ksi??ek dla dzieci i nastolatków, która przylecia?a do Cork i Dublina na seri? spotka? z m?odymi Czytelnikami w ramach Kampanii Mama, Tata &… Myself?

<!--:pl-->XVI Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

XVI Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 28 marca b.r., w Cork mia?y miejsce XVI “Rozmowy (nie)Kontrolowane” – organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Krzysztof Jurusik, który pracowa? jako wolontariusz w Afryce.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu: Krzysztof Jurusik, ur. 1982 r, absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Spo?ecznej w Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie. Podczas studiów wspó?pracowa? z podkarpackim dziennikiem “Supernowo?ci”, nast?pnie wykonywa? szereg zawodów: od przedstawiciela handlowego w Polsce po prac? przy myciu samochodów i monta?u wentylacji w Irlandii, do której przyjecha? w marcu 2006 r.

<!--:pl-->MyCork: XV Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 14 marca b.r., mia?y miejsce XV “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Tomasz ?otocki, który jest twórc? najwi?kszego portalu dla Polonii w Irlandii: Gazeta.ie, wspó?w?a?cicielem przychodni lekarskich Medicus Medical Centre w Dublinie oraz w Cork, ponadto: sponsorem wydarze? kulturalnych, koncertów, Ligi Pi?ki No?nej Medicus oraz dru?yny koszykówki Medicus Polish Basket.

Na co dzie? mieszkaniec Dublina, ale jako zapalony windsurfingowiec stale podró?uje po Irlandii realizuj?c swoje hobby, poznaj?c nowych znajomych i poszukuj?c nowych pomys?ów do realizacji.

W trakcie spotkania uczestnicy “Rozmów…” mieli unikaln? mo?liwo?? pos?uchania o kulisach powstania najwi?kszego polonijnego portalu w Irlandii oraz przychodni lekarskich “Medicus”, o problemach jakie napotyka polski biznes w Irlandii a tak?e – o windsurfingu i podobnych sportach wodnych.

<!--:pl-->MyCork: XIV Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XIV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 28 lutego b.r., w pubie Slate w Cork, mia?y miejsce XIV “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Rafa? Jaroszewski, który opowiedzia? nam o swoich podró?ach, przede wszystkim – do Indii.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Rafa? Jaroszewski – urodzony w 1973 r. w Poznaniu. Absolwent historii oraz ?ród?oznawstwa i nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Gerorg-August Universitaet w Getyndze. Studia podyplomowe z zakresu politologii na Friedrich–Wilhelms Universitaet w Bonn. Stypendysta Rz?du Rzeczpospolitej i Parlamentu Republiki Federalnej.

<!--:pl-->MyCork: XIII Rozmowy (nie)Kontrolowane<!--:-->

MyCork: XIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

Wyj?tkowo we wtorek, 17 lutego b.r., mia?y miejsce XIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go??mi Specjalnymi “Rozmów…” byli p. Krzysztof Schramm – za?o?yciel i prezes Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego i p. Jacek Rujna, znany polonijny dziennikarz.

Uczestnicy “Rozmów…” mogli pos?ucha? o historii Towarzystwa Polsko – Irlandzkiego, o pierwszych – na wiele lat przed wej?ciem Polski do UE – kontaktach Polaków i Irlandczyków, a tak?e o historii i obecnej kondycji polonijnej prasy w Irlandii.