Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "WO?P"

<!--:pl-->WO?P w Irlandii: MyCork zebra? najwi?cej!<!--:-->

WO?P w Irlandii: MyCork zebra? najwi?cej!

Podczas tegorocznego Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Irlandii – Sztab Stowarzyszenia MyCork zebra? najwi?cej: dok?adnie 8609 euro.

W tym roku kwestowali?my na zakup sprz?tu medycznego, który umo?liwi wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

Wyniki zbiorki poszczególnych sztabów w Irlandii przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Stowarzyszenie MyCork: 8609 euro
The Polish Express Ltd.: 8108,62 euro
Galway Irish Polish Association: 4157,56 euro
Irish Polish Art Agency: 4150, 80 euro

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Kolejny fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Dublinie odb?dzie si? w niedziel?, 11 stycznia 2009 roku w klubie Le Cirk, Dame Street, Dublin 2. Jest wspierany przez osoby i organizacje uczestnicz?ce w Forum Polonia m.in. IPS, Foka, SIPTU, Polski Herald. Forum przygotowa?o te? Wyborczy Punkt Informacyjny. Ju? po raz trzeci redakcja magazynu Polski Express oraz […]

MyCork: przygotowania do WO?P w toku

MyCork: przygotowania do WO?P w toku

[lang_pl] W sobot?, 13 grudnia, mia?o miejsce kolejne spotkanie osób zaanga?owanych w prace nad Fina?em Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork. Przypomn?, ?e Dzi?ki Stowarzyszeniu MyCork – WO?P zagra w Cork ju? po raz trzeci. Bo?ena Deptu?a, koordynator Fina?u WO?P w Cork, przedstawi?a zebranym post?p prac nad organizacj? Fina?u, omówili?my niektóre zagadnienia techniczne, zosta?o zg?oszonych […]