Together Razem organizacj? po?ytku publicznego

Jedna z organizacji cz?onkowskich Forum Polonia, Centrum Wsparcia i Integracji 'Together-Razem’ z Cork, jako jedyna tego typu polska grupa w Irlandii, otrzyma?a w?a?nie status organizacji po?ytku publicznego.
Min??o 11 d?ugich miesi?cy oczekiwa? dla Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem” i w po?owie lipca przysz?a wiadomo?? z Revenue która wywo?a?a fale rado?ci i euforii. Kilkana?cie miesi?cy temu Centrum Razem jako organizacja dzia?aj?ca ju? od 2006 roku aplikowa?a o uznanie jej dzia?alno?ci jako organizacji po?ytku publicznego.
Wype?nienie wymogów formalno-prawnych by?o wyj?tkowo d?ugie i skomplikowane. Wymaga?o to spe?nienia kryteriów przejrzysto?ci finansowej, klarowno?ci struktury organizacyjnej oraz udowodnienia ?e dzia?alno?? prowadzona jest dla dobra publicznego. Urz?d podatkowy sekcja Charities by?a wyj?tkowo skrupulatna i mo?na mie? teraz pewno?? ?e po takim audycie organizacja w zakresie swojej dzia?alno?ci jest w pe?ni sprawna i transparentna.
Centrum „Razem” na podstawie Sekcji 207, Sekcji 609 i Sekcji 266 Zwartej Ustawy Podatkowej otrzyma?o swój numer Charity który wynosi CHY19216 i od tej pory w ?wietle przepisów prawa irlandzkiego jest organizacj? po?ytku publicznego ze specjalnymi przywilejami podatkowymi. W du?ym uproszczeniu jednym z wa?niejszych przywilejów jest fakt, i? jakakolwiek osoba prywatna czy firma pragn?ca wesprze? finansowo dowolny projekt mo?e liczy? na ulg? podatkow?. Zainteresowanych prosimy o kontakt i oczywi?cie o wspieranie dzia?alno?ci dla naszej lokalnej Polonii.
W tym miejscu warto zwróci? uwag?, i? Centrum Wsparcia i Integracji jest na pewno jedyn? polonijn? organizacj? w po?udniowo –zachodniej Irlandii, a wg informacji z Revenue jedyn? o takim charakterze na ca?ym obszarze Republiki, posiadaj?c? status charity, której cele i zadania dotycz? spo?eczno?ci polskiej.
Jest to dla wszystkich wolontariuszy Centrum wyró?nienie wyj?tkowo podnosz?ce presti? organizacji w której dzia?aj? i ju? p?yn? gratulacje od irlandzkich organizacji afliowanych do Cork City Partnership ktorych cz?onkiem jest równie? Centrum „Razem”
Dzia?alno?? Centrum Razem od zawsze ukierunkowana by?a na tych najs?abszych i najbardziej potrzebuj?cych, st?d te? programy dla osób maj?cych problemy z alkoholem, konsultacje i poradnictwo psychologiczne, nauki j?zyka dla pocz?tkuj?cych czy darmowe poradnictwo prawne. W swojej ofercie Centrum zaprezentowa?o dwa nowe projekty –pierwszy z nich to Grupa Wsparcia „Razem po stracie” dla kobiet do?wiadczonych strat? nienarodzonego dziecka czy obecnie Kurs z podstaw pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci, podczas którego, nabywa si? podstawy wiedzy jak ratowa? dziecko w sytuacji kryzysowej. Ju? wkrótce b?d? mo?liwe zapisy na kurs j?zyka angielskiego dla dzieci w wieku 4-6 oraz doros?ych pocz?tkuj?cych. Informacje udzielane s? pod numerem 0868756465 lub pod numerem 0894137628 albo droga elektroniczna info@together-razem.org. Ponadto zaraz po wakacjach odb?dzie si? III Piknik Rodzinny, wiec prosz? czeka? na szczegó?y. Wszystkich nam przychylnych pozdrawiamy. Razem mo?emy wi?cej.
Tekst: Wojciech Bia?ek
www.together-razem.org

Share

Cork: POLSKIE HALLOWEEN – Magiczny sabat za nami

[lang_pl]Wspólny ?piew, taniec, rysowanie, filcowanie we?ny i robienie magicznych bransoletek, polskie tradycyjne i mniej tradycyjne zabawy, pokaz czarodziejskich mód i sporo konkursów indywidualnych… Tak siedemdziesi?ciu uczestników Polskiego Halloween bawi?o si? 8 listopada od 12:00 do 15:00 w pi?knej dwupoziomowej Parnel Suite w Hotelu Victoria w Cork.

Pierwsze zdj?cia i szczegó?y imprezy: http://www.czytampopolsku.pl/events.php?topic=13[/lang_pl]

Share

MyCork: II Festiwal Kultury Polskiej

[lang_pl]W dniach 7 – 9 listopada b.r. w Cork mia? miejsce – organizowany przez Stowarzyszenie MyCork – II Festiwal Kultury Polskiej.

7 listopada: bankiet z wystaw? fotografii i pota?cówka przy polskiej muzyce

Festiwal rozpocz?? si? oficjalnym bankietem w Hotelu Victoria. Podczas bankietu zaproszeni go?cie mogli m.in. obejrze? wystaw? fotografii Grzegorza R?kasa, polskiego artysty mieszkaj?cego w Cork.

Po cz??ci oficjalnej wszyscy mogli wzi?? udzia? w pota?cówce przy polskiej muzyce w klubie nocnym „Bodega”. Podczas imprezy zaplanowany zosta? pocz?stunek sk?adaj?cy si? z chleba z tradycyjnym polskim smalcem.

8 listopada: Halloween Party, mecz Polska – Irlandia, pokaz akrobatyki

W drugim dniu festiwalu mia?y miejsce trzy fantastyczne imprezy: „Halloween Party” dla polskich oraz irlandzkich dzieci zorganizowane przez p. Justyn? Józefowicz, inicjatork? kampanii „Mama, Tata & …Myself”, mecz towarzyski Polska – Irlandia, oraz pokaz akrobatyki w po??czeniu z ta?cem i elementami sztuk walki w wykonaniu Duo Adversus oraz breakdance’a w wykonaniu Arkadiusza Kopczy?skiego, Henryka Lesickiego i Agnieszki Mi?oszewicz.

8 listopada: wernisa? i koncert

W trzecim i ostatnim dniu II Festiwalu Kultury Polskiej mia?y miejsce wernisa? grafiki i malarstwa, gdzie swoje prace prezentowa?y polskie artystki na stale mieszkaj?ce w Cork: p. Anna Ziarniewicz i p. Magdalena Wojciechowska, oraz koncert zespo?u „Ajagore”, który specjalnie dla nas przylecia? z Polski.[/lang_pl]

Szczegó?owa relacja oraz fotoreporta? – ju? wkrótce na stronie Stowarzyszenia MyCork: www.mycork.org

Share

[lang_pl]MyCork: plan Festiwalu Kultury Polskiej[/lang_pl][lang_en]Festival of Polish Culture 2008 in Cork [/lang_en]

[lang_pl]W dniach 7 – 9 listopada b.r. , odb?dzie si? w Cork chyba najwa?niejsze polonijne wydarzenie przygotowane przez Stowarzyszenie MyCork, czyli II Festiwal Kultury Polskiej. Koordynatork? tego projektu jest p. Aneta Szarek.

Poni?ej przedstawiam oficjalny plan wydarze? II Festiwalu Kultury Polskiej w Cork:

Pi?tek, 7 listopada

19:00 – oficjalny bankiet rozpoczynaj?cy festiwal w Hotelu Victoria. W?ród zaproszonych go?ci znajduj? si? ambasador RP dr Tadeusz Szumowski oraz przedstawiciele irlandzkich w?adz lokalnych. Podczas bankietu odb?dzie si? wystawa fotografii polskiego artysty mieszkaj?cego w Cork, p. Grzegorza Rekasa.

22:00 – pota?cówka przy polskiej muzyce w klubie nocnym Bodega. Podczas imprezy zaplanowany zosta? pocz?stunek sk?adaj?cy si? z chleba z tradycyjnym polskim smalcem.

Sobota, 8 listopada

11:00 – 16:00 – zabawy integracyjne dla polskich oraz irlandzkich dzieci zorganizowane przez p. Justyn? Józefowicz, inicjatork? kampanii Mama, Tata & Myself. Impreza odb?dzie si? w Hotelu Victoria. Wst?p wolny.

Ogólny plan zaj??:

– tworzenie wierszy z fragmentów znanych tekstów literackich
– rekord na najd?u?sz?/najwi?ksz? kolorowank?
– potyczki teatralne
– wystawa prac plastycznych
– komiks (nak?adanki)
– du?a mapa Polski
– puzzle
– uk?adanie mapek Polski i Irlandii
– legendy polsko-irlandzkie
– gra w polskie monopoly
– kr?cenie filmu
– stomp
– malowanie buziek
– konkursy
– pokaz filmu Piotru? i wilk i innych

14:00 – 16:00 mecz towarzyski Polska vs Irlandia w o?rodku sportowym „Nemo” na Douglas w Cork.

17:00 – 18.00 pokaz akrobatyki grupy Duo Adversus oraz breakdance w wykonaniu Arka Kopczy?skiego.

Niedziela, 9 listopada

11:00 – wernisa? grafiki a takze malarstwa w CIT Cork School of Music. Swoje prace zaprezentuj? dwie polskie artystki, na stale mieszkaj?ce w Cork p. Anna Ziarniewicz oraz p. Magdalena Wojciechowska. Wystawa praca potrwa do ko?ca listopada.

20:00 – koncert zespo?u „Ajagore”, który odb?dzie si? w The Crane Lane Theatre. Koncert b?dzie nieodp?atny dla widowni.

Szczegó?owe informacje b?dzie mo?na uzyska? na stronie: www.mycork.org[/lang_pl]

[lang_en]The Festival of Polish Culture will be launched on 07 November, 2008. During the three day festival, we will be hosting a variety of Polish artists willing to present their artistic endeavours. All cultural events being held during the festival aim to meet the needs of every individual, from both Poland and Ireland and are addressed to children as well as adults.

The festival will commence with the official opening ceremony held at the Victoria Hotel on Friday, 07 November. The evening will conclude with the Polish Night Party at the Bodega Club during which one can enjoy typical Polish cuisine and listen to modern Polish music. The party begins at 10pm.

Saturday, 08 November, begins with the variety of interactive activities for Polish and Irish children organised by the Mama, Tata & Myself Campaign. This event, for which admission is free, will take place at the Victoria Hotel from 11 am – 4 pm. On this day we have also organised a friendly soccer tournament, Poland vs. Ireland, for which all spectators are welcome. The match will take place will take place in the Nemo Sports Centre in Douglas from 2pm -4 pm.

A part of this year’s festival will be also a performance of the polish break-dancing group Duo Aversus followed by the breakdance show of Arkadiusz Kopczynski. Their performance will take place at the Victoria Hotel from 5 pm-6pm.

On Sunday, 09 November Polish Art Exhibition will be launched in CIT Cork School of Music. Ania Ziarniewicz will present black and white prints while Magdalena Wojciechowska oil paintings and textiles. The Exhibition will be opened from 11am-6pm.

This years festival will be also hosting the Ajagore Polish folk-rock band whose concert will be held at The Crane Lane Theatre on 09 November, 2008 at 8 pm. Admission is free.

The upcoming festival will not only contribute to the Irish-Polish integration, but will also provide answers for the growing need for information about Poland among the Irish society.[/lang_en]

Share

Dariusz Rekosz w Cork

[lang_pl]Dariusz Rekosz, pierwszy Honorowy Ambasador Literatury Dla Dzieci i M?odzie?y Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? ponownie go?ci? w Cork.

W czwartek, 16.10 b.r., Dariusz Rekosz podpisywa? swoj? najnowsz? ksi??k? „Mors, Pinky i archiwum pu?kownika Bergmana” w Saloniku Prasowym „BaDaCZ”. Nast?pnego dnia Dariusz Rekosz spotka? si? z najm?odszymi czytelnikami w szkole w Carrigaline oraz w Bibliotece G?ównej w Cork. W sobot? pisarz mia? seri? spotka? w Dublinie, a z kolei w niedziel? spotka? si? z uczniami Polskiej Szko?y w Cork.

To ju? druga wizyta znanego pisarza w Cork, poprzednio Dariusz Rekosz go?ci? tutaj w czerwcu b.r.[/lang_pl]

Share